Evidenční listy důchodového pojištění

ID Záznamu
i-285-668
Datum zveřejnění
01.01.2017
Poslední aktualizace
01.01.2017

Základní informace k životní situaci

Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění jsou povinni vést evidenční listy důchodového pojištění (dále též "evidenční listy" či "ELDP") pro každého občana, který je z důvodu výkonu výdělečné činnosti účasten důchodového pojištění zaměstnanců.

Pro občany, u kterých účast na důchodovém pojištění nevznikne, se tedy ELDP nevede.

Účast na důchodovém pojištění vzniká v případě výdělečné činnosti, která svým rozsahem zakládá účast na nemocenském pojištění. V období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 existoval současně i okruh pouze důchodově pojištěných osob, jejichž účast na důchodovém pojištění vznikla pouze v měsíci, ve kterém jejich příjem dosáhl částky rozhodného příjmu.

S ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu se ELDP vede od 1. ledna 2010 i pro všechny pracující poživatele starobního důchodu, jimž výkon výdělečné činnosti založil účast na důchodovém pojištění.

Od 1. ledna 2016 je rozšířen okruh pojištěných osob o členy Rady Energetického regulačního úřadu (dočasná změna - v období od 17. června 2016 do 31. července 2017 je namísto členů Rady Energetického regulačního úřadu účasten důchodového pojištění pouze předseda Rady Energetického regulačního úřadu).

Od 1. července 2016 je rozšířen okruh pojištěných osob o vojáky v záloze ve výkonu vojenské služby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Evidenční listy důchodového pojištění má povinnost vést u:

 • zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru,

 • osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,

 • členů družstev družstvo, jehož jsou členy,

 • společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, kteří pro tuto společnost vykonávají práci mimo pracovněprávní vztah, za kterou jsou odměňováni, tato společnost,

 • zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,

 • soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,

 • členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,

 • poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru,

 • prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,

 • členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,

 • prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,

 • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,

 • osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, orgán, který vyplácí odměnu,

 • osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených po dobu trvání vazby věznice, a u osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,

 • osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce, tento správní úřad nebo tato právnická osoba,

 • osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce, ten, kdo má u těchto osob postavení zaměstnavatele,

 • osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo pro jinou výdělečnou činnost zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,

 • Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,

 • státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,

 • pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, k němuž jsou v tomto pracovním vztahu,

 • členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,

 • finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,

 • členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,

 • členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,

 • členů Rady (v období od 17. června 2016 do 31. července 2017 předsedy Rady) Energetického regulačního úřadu Energetický úřad,

 • ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,

 • prokuristů zaměstnavatel, který je pověřil prokurou,

 • likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,

 • členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,

 • osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu,

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Evidenční list se od 1. ledna 2004 vede vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Evidenční listy předkládají zaměstnavatelé České správě sociálního zabezpečení:

 • písemně - v papírové podobě na předepsaných tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení.

Na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení je zdarma k dispozici softwarový nástroj - viz program na e - Podání ELDP a internetová aplikace ePortál ČSSZ. Tyto nástroje umožní přímé vyplnění údajů ELDP na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu, nebo umožní elektronický přenos údajů ELDP do České správy sociálního zabezpečení přes síť Internet prostřednictvím určené elektronické adresy podatelny VREP ve formě datové věty anebo prostřednictvím datové schránky pro e - Podání (za podmínek viz výše), a dále umožní tisk dvou stejnopisů i v barevném provedení (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

ELDP se předkládají do evidence České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, případně prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ dle rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení.

Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá zaměstnavatel evidenční list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na:

 • OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, případně na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušnou dle rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení,

 • orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Evidenční list důchodového pojištění - u všech osob, které jsou účastny důchodového pojištění zaměstnanců.

Do ELDP se zapisují za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, tyto údaje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,

 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,

 • druh výdělečné činnosti,

 • doba účasti na důchodovém pojištění,

 • doba důchodového pojištění,

 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ELDP se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení.

Pro elektronické podání ELDP uveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení na svých internetových stránkách následující interaktivní formuláře:
 • Formulář ELDP09

 • Formulář ELDP12

Pro písemné podání ELDP jsou pro zaměstnavatele k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ papírové tiskopisy ve dvou podobách:

 • tiskopis třídílný (tři spojené listy) pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů); musí jít o psací stroj s běžným typem písma; všechny výtisky musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem,

 • tiskopis jednodílný (jeden list) při využití výpočetní techniky; zaměstnavatelé k jeho vyplnění využijí program pro vyplňování ELDP, který je volně k dispozici na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení, a současně interaktivní tiskopisy ELDP zveřejněné na ePortálu ČSSZ; využitím programového zabezpečení či interaktivního tiskopisu je zaměstnavatelům umožněno přímé vyplnění údajů na obrazovce a jejich tisk na předepsaný formulář ELDP (v barevném provedení); dále program umožní tisk dvou stejnopisů (pro zaměstnavatele a pro pojištěnce); tiskopis ELDP i jeho dva stejnopisy musí být rovněž opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance či jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem.

Při vyplňování ELDP je nutné použít tiskopis platný pro dané období a zároveň postupovat podle Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP platných pro daný tiskopis, které jsou k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskopis ELDP pro vykazování období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 a tiskopis pro období od 1. ledna 2009 s tím, že pro období od 1. ledna 2012 je pro elektronické podání ELDP vystaven nový tiskopis, jehož údaje se shodují s údaji v tiskopisu ELDP pro období od 1. ledna 2009, ale nastavené logické testy pro vyplňování údajů jsou již v souladu s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2012, která je současně zohledněna i ve Všeobecných zásadách pro vyplňování ELDP za období od 1. ledna 2012 a zároveň ve Všeobecných zásadách pro vyplňování ELDP za období od 1. ledna 2014, aktualizovaných pro rok 2015, 2016 a rok 2017.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zaměstnavatel je povinen předložit ELDP do 30 dnů ode dne:

 • zápisu údajů do ELDP; skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců ve stejném kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším ELDP,

 • zániku zaměstnavatele.

Dále je zaměstnavatel povinen předložit ELDP orgánu sociálního zabezpečení vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.

Při úmrtí pojištěnce se předkládá ELDP:

 • na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,

 • do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán orgánem sociálního zabezpečení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání lze učinit ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném Českou správou sociálního zabezpečení zveřejněném na úřední desce České správy sociálního zabezpečení, zasláním do:

Podmínky a pravidla pro předávání evidenčních listů v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě jeho žádosti evidenční list včetně stejnopisu neopraví, může požádat příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ do 30 dnů od převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla.

Jde-li o osobu ve služebním poměru (s výjimkou státních zaměstnanců podle zákona o státní službě), pak v případě uplatnění námitek proti obsahu evidenčního listu jsou příslušné k rozhodování orgány ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti.

Žádost občana o rozhodnutí sporu o správnost zápisu do ELDP musí obsahovat fotokopii stejnopisu ELDP, jehož údaje občan napadá, a dále údaj o datu převzetí stejnopisu ELDP.

Proti rozhodnutí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, jejíž rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nevedení nebo nepředložení ELDP může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace