Komunikujte se státem elektronicky

 • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
 • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
 • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Dne 11. 12. 2021 od 12:30 hod. do 12. 12. 2021 15:00 hod. nebude z důvodu údržby systému datových schránek (ISDS) možné odeslání formulářů prostřednictvím ISDS. Děkujeme za pochopení.

Dne 9. 12. 2021 od 20:00 hod. do 22:00 hod. bude Informační systém rejstříku trestů fyzických i právnických osob nedostupný. Děkujeme za pochopení.

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy, ověření a statistika

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Pokazila se vám lednice nebo se vám po pár nošeních rozbily tenisky? Nezapomeňte na to, že vady, které jste neudělali sami, a které nejsou způsobené běžným opotřebením, máte právo reklamovat. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Zboží můžete reklamovat zpravidla u prodávajícího, a to jak osobně, tak poštou. Pokud v záručním listě nebo v potvrzení o povinnostech prodávajícího z vad zboží najdete uveden konkrétní servis a zboží chcete opravit, můžete se s reklamací obrátit i na něj.

V jakém stavu musí být zboží, které k reklamaci předložíte? V každém případě nemusí být v původním či neporušeném obalu. Pokud chcete reklamaci vyřešit odstoupením od smlouvy nebo dodáním nové věci, měli byste zboží vrátit včetně všeho příslušenství. Pokud chcete zboží opravit a daná závada nesouvisí s příslušenstvím, určitě nemusíte příslušenství dodávat. 

Reklamovat ale můžete třeba i popraskanou podlahu v kuchyni. Tu samozřejmě do provozovny přivézt ani poslat nemůžete. Nemobilní věci musí prodávající či servis posoudit u vás doma nebo vás požádat o zaslání fotografií. Stejně tak po vás nemůže požadovat doručení velké a těžké věci, kterou lze přepravit jen s velkými obtížemi a vysokými nepřiměřenými náklady. 

Ke zboží nezapomeňte přiložit kupní doklad. Originál si ponechte u sebe – stačí ho jen předložit k nahlédnutí nebo poskytnout kopii. Pokud kupní doklad už nemáte, máte stále právo nákup doložit i jinými způsoby – například výpisem z bankovního účtu či z údajů ze zákaznické karty nebo svědectvím osoby, která vás při nákupu doprovázela.

Prodávající, případně určený servis, od vás musí zboží vždy přijmout a dát vám písemné potvrzení – reklamační protokol. V něm musí být uvedeny:

 • údaje o prodávajícím či servisu
 • vaše jméno a příjmení a ideálně také kontakt na vás
 • popis a označení reklamovaného zboží
 • popis vady, kvůli které chcete reklamaci uplatnit
 • datum uplatnění reklamace a ideálně také datum zakoupení 

Nezapomeňte na to, že prodávající či servis má povinnost vás informovat, na jaký způsob vyřízení reklamace máte v dané situaci nárok a vy máte právo si z nabízených variant vybrat. Vybranou způsob řešení musíte při uplatnění reklamace vždy oznámit. 

Důležité termíny

Doba, po kterou můžete reklamaci uplatnit, je u spotřebního zboží ze zákona 24 měsíců. Zboží, které se rychle kazí, jako například potraviny, musí mít uvedenou minimální dobu trvanlivosti.

Vyřízení reklamace včetně případné opravy nesmí (bez dohody s vámi) trvat déle než 30 kalendářních dnů od okamžiku uplatnění reklamace. Pokud zboží pošlete poštou, bere se za moment uplatnění reklamace den, ve kterém zboží dojde adresátovi do schránky. Pokud v uvedeném termínu prodávající nebo servis reklamaci vyřídit nestihnou (tedy vás o výsledku reklamace neinformují), jedná se o porušení smlouvy a vy můžete odstoupit od kupní smlouvy a žádat vrácení peněz. 

Na co si dát pozor

Více informací například o tom, kdy vám může být reklamace zamítnuta nebo co dělat, když je prodejna zavřena najdete v průvodci České obchodní inspekce.

Zkontrolováno u: Česká obchodní inspekce

Kontakt pro veřejnost: pro veřejnost slouží aplikace podatelna 

Pokud jste se rozhodli přijmout darem hmotné i nehmotné věci, movitý i nemovitý majetek, měli byste si dát pozor na několik pravidel, která se k přijetí daru vztahují.

Darováním dochází ke vzniku tzv. darovací smlouvy, která může mít písemnou i ústní formu. Darovací smlouva je nejen projevem vůle dárce darovat, ale také projevem vaší vůle jako obdarovaného dar přijmout. Pokud tedy dar přijmout nechcete, není možné, aby vám dárce věc daroval. 

V některých případech zákon přímo vyžaduje, aby měla darovací smlouva písemnou podobu. Jedná se o situaci, kdy je darovaná věc zapsaná do veřejného seznamu, tj. např. do katastru nemovitostí, rejstříku patentůprůmyslových vzorůochranných známek apod. Pokud vám tedy někdo bude chtít darovat např. nemovitost, trvejte na písemné podobě darovací smlouvy. 

Darovací smlouva musí mít písemnou podobu také tehdy, pokud vám dárce dar neodevzdá zároveň s projevem vůle darovat (např. věc ještě nemá k dispozici), nebo když vy v dané chvíli nechcete nebo nemůžete dar přijmout. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, kdy vzniká písemná darovací smlouva, dbejte jako obdarovaný na to, aby byla ve smlouvě uvedena jména, adresy, rodná čísla (či data narození) vaše i dárce. Smlouva musí obsahovat také podrobný popis darované věci (např. v případě nemovitosti je nutné uvést číslo popisné, parcelní číslo, katastrální území apod.), datum a podpisy zúčastněných.  

V případě, že darovací smlouvu sepisujete s dárcem sami, doporučuje se nechat podpisy na smlouvě úředně ověřit, tj. podepsat darovací smlouvu na jakékoliv pobočce CzechPoint, u notáře, apod.

Poplatky (povinnosti)

V případě ověření pravosti podpisů se hradí 30 Kč za každý ověřený podpis. 

V případě, že budete darovací smlouvu sepisovat u notáře či právního zástupce, je nutné počítat také s jejich odměnou. 

Kontakt: Ministerstvo spravedlnosti, tiskové oddělení: ot@msp.justice.cz 

Jakmile dar přijmete (bez ohledu na to, o jaký dar se jedná – finanční dar, dům, pozemky, auto atd.), musíte věnovat pozornost také daním.  

V současné době jsou dary nepodnikajícím fyzickým osobám zahrnuty pod daň z příjmů fyzických osob jako bezúplatný příjem a jsou v následujícím roce daněny stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny. 

Od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne částku 15.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Bez ohledu na výši daru jsou vždy od daně z příjmů osvobozeny také dary: 

 • od vašeho příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, tedy dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, manžela, sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
 • od osob, se kterými jste před získáním daru žili alespoň rok ve společné domácnosti, a z tohoto důvodu pečovali o domácnost nebo byli výživou odkázáni na tuto osobu, 
 • ze svěřenského fondu z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn osobou uvedenou prvních dvou bodech nebo přímo vámi. 

Osvobozené dary nad 5 milionů Kč sice nepodléhají dani, ale musíte jejich přijetí oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Limit se posuzuje u každého příjmu (daru) zvlášť.

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud jste přijali dar, který je od daně osvobozen a jeho hodnota není vyšší než 5 milionů Kč, daňové přiznání k dani z příjmů ani oznámení o přijetí daru nepodáváte. 

Pokud je hodnota daru 5 milionů Kč přesáhla, musíte jeho přijetí příslušnému finančnímu úřadu oznámit. Oznámení o osvobozených příjmech nad 5 milionů nemá předepsaný tiskopis, můžete však využít nepovinný tiskopis, zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy ČR v sekci Daňové tiskopisy. Oznámení musí obsahovat údaje o výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu (v tomto případě, že byl darován) a datum, kdy příjem vznikl. Pokud osvobozený příjem plyne do společného jmění manželů, nemusí oznamovací povinnost plnit oba manželé. Postačí, když Oznámení vůči správci daně učiní jeden z nich. Oznámení můžete podat elektronicky (datovou zprávou nebo prostřednictvím Daňového portálu jako přílohu obecné písemnosti), v listinné podobě (osobně nebo poštou), anebo ústně do protokolu.

Pokud jste přijali dar, který není od daně osvobozen, uvedete výši příjmů (hodnotu daru) mezi ostatní příjmy do Přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Do daňového přiznání k dani z příjmů zahrnete jen dary z předchozího roku, které nejsou od daně osvobozené. K vyplnění můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a na finanční úřad jej donést nebo zaslat. Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby eIdentity, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech, je totožný s termínem pro podání daňového přiznání, nicméně lze jej podat již v daném zdaňovacím období (není nutné čekat na konec roku, pokud byste obdrželi v daném zdaňovacím období další příjem splňující uvedená kritéria, podáte další oznámení). 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nicméně může být i odlišné). Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku.  

V případě, že podáte daňové přiznání elektronicky, je lhůta čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku

V případě, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za vás podává daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 7. následujícího kalendářního roku.

Kontakt: Generální finanční ředitelství: tiskove@fs.mfcr.cz nebo Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz (tisková mluvčí FS)

Nemovitost

V případě, že jste darem dostali nemovitost (tj. např. dům, byt, pozemek apod.), nepřechází na vás vlastnické právo k této nemovitosti ihned při podpisu darovací smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podejte ideálně vy i dárce společně, a to tomu katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází darovaná nemovitost. Návrh na vklad se podává na stanoveném formuláři, darovací smlouva v písemné podobě s ověřenými podpisy účastníků musí být přílohou návrhu na vklad. Bližší informace k návrhu na vklad do katastru nemovitostí najdete na webových stránkách gov.cz

Za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte 2000 Kč. 

Po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budete muset podat také daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (s výjimkou nemovitostí, které jsou od této daně osvobozeny). Bližší popis náležitostí daňového přiznání k dani nemovitých věcí najdete v návodu „Daň z nemovitých věcí“ (vložit odkaz). 

V případě, že vám byl darován pouze spoluvlastnický podíl na nějaké nemovitosti, musíte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat pouze v případě, pokud nepřiznal jiný ze spoluvlastníků celou nemovitou věc jako společný zástupce. Pokud se na společném zástupci nedohodnete, podáte daňové přiznání každý zvlášť za svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti. 

Kontakt: Český úřad zeměměřický a katastrální cuzk@cuzk.cz

Silniční vozidlo

V případě, že vám bylo darováno silniční vozidlo, nejčastěji auto, nebudou se vaše povinnosti lišit od situace, kdy jste si auto např. koupili. Budete tedy muset zažádat o tzv. zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel (tzv. přepis).  Auto je nutné na vás (obdarovaného) jako na nového vlastníka přepsat do 10 dnů ode dne, kdy jste vlastnické právo nabyli.

Předtím, než se ale vydáte na úřad auto přepsat, musíte vy nebo dárce navštívit stanici technické kontroly a zajistit tzv. evidenční kontrolu. Jejím cílem je porovnat opravdový stav vozidla s údaji v technickém průkazu vozidla. Po absolvování evidenční kontroly získáte tzv. protokol o evidenční kontrole, který musíte předložit při samotném přepisu na úřadě. Protokol o evidenční kontrole nesmí být při přepisu vozidla starší 30 dnů

Před přepisem auta se také s dárcem domluvte, k jakému datu ukončí své stávající povinné ručení k vozidlu a k jakému datu naopak vy novou smlouvu o povinném ručení uzavřete. Vozidlo nesmí být bez povinného ručení provozováno ani jeden den, zároveň byste neměli mít povinné ručení sjednané paralelně.   

Bližší informace k samotnému přepisu, tj. ke změně vlastníka silničního vozidla, najdete na webových stránkách gov.cz. Na úřad byste se měli dostavit vy i dárce ideálně společně, můžete ale jeden druhému udělit také plnou moc, která ale musí mít úředně ověřený podpis. Podpis na plné moci si můžete nechat ověřit na jakékoliv pobočce CzechPoint, u notáře, apod.

K přepisu budete potřebovat: 

 1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,
 3. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu.

O změnu vlastníka vozidla můžete požádat na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Většinou se jedná o větší obce. Doporučujeme se tedy nejdříve informovat na webových stránkách obce, zda přepisy vozidel provádí. 

Za změnu zápisu vlastníka v registru silničních vozidel zaplatíte 800 Kč, zpoplatněna je také evidenční kontrola na stanici technické kontroly. 

Kontakt: Ministerstvo dopravy: press@mdcr.cz nebo také tiskový mluvčí František Jemelka frantisek.jemelka@mdcr.cz

Standardní platnost je 10 let. Pokud je vám méně než 15 let a žádáte o občanský průkaz, bude vám vydán s platností na 5 let. Pokud vám je nad 70 let, platnost občanského průkazu bude 35 let.