Komunikujte se státem elektronicky

 • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
 • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
 • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Pokud máte příjem z výhry (bez ohledu na to v jaké formě), je nutné nejprve zjistit, zda tyto příjmy dani z příjmů podléhají, nebo jsou od daně osvobozeny a zda máte neosvobozené příjmy z výher uvést do daňového přiznání k dani z příjmů.

Příjmy fyzických osob z výher jsou zdaňovány jako ostatní příjmy, a to v případě, že nejsou od daně osvobozeny.

 1. Výhry z loterie a tomboly jsou od daně z příjmů osvobozeny, pokud výše výhry nepřesahuje 1 mil. Kč. Rozhodná je výše konkrétní výhry, jednotlivé výhry v rámci jednoho zdaňovacího období se u fyzické osoby nesčítají.

  Výhry z loterie a tomboly jsou daněny srážkovou daní, tj. daň odvádí ten, kdo výhru vyplácí. Tento příjem je však možné (nikoliv povinně) zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmů a započíst sraženou daň oproti celkové daňové povinnosti. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, jste povinen do svého daňového přiznání zahrnout veškeré příjmy z výher z loterie a tomboly. V rámci daňového přiznání nemůžete uplatnit žádné související výdaje.

 2. U ostatních hazardních her (kursové sázky a totalizované hry, technické hry, živé hry, turnaje živé hry, turnaje malého rozsahu a další hazardní hry) posuzujete u každého jednotlivého druhu hazardní hry, zda rozdíl mezi úhrnem výher z daného druhu hazardní hry a úhrnem vkladů za zdaňovací období přesáhl 1 mil. Kč. Osvobození se týká situací, kdy příjem (rozdíl výher a vkladů) nepřesáhl u daného druhu hazardní hry 1 mil. Kč

  Ostatní výhry z hazardních her nejsou předmětem srážkové daně, a pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny, je třeba je zdanit prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 3. V případě výher z reklamních soutěží a reklamních slosování, cen z účtenkové loterie, z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže je osvobozena cena, jejíž hodnota nepřevýší 1 mil. Kč. Rozhodná je výše konkrétní výhry, jednotlivé výhry v rámci jednoho zdaňovacího období se u fyzické osoby nesčítají.

  Ceny převyšující 1 mil. Kč jsou zdaněny srážkovou daní, tj. daň odvádí ten, kdo cenu vyplácí. Poplatníkovi se tak dostane výhra v čisté výši a nebude ji muset zdanit v rámci svého daňového přiznání.

Kde žádat a co budete potřebovat

V případě výhry, která není od daně osvobozena, uvedete výši příjmů a výdajů mezi ostatní příjmy do Přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. K vyplnění můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a na finanční úřad ho donést nebo zaslat. 

Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby eIdentity, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nicméně může být i odlišné). Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku.  

Podáte-li daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro podání přiznání 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku

Jestliže za vás podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 7. následujícího kalendářního roku.

Na co si dát pozor

Zdanění výher se týká i výher ze zahraničí a výher získaných na internetu.

Je-li v ceně z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o tuto částku výhra
a poplatník takovou odměnu zahrne do příjmů ze samostatné činnosti (podnikání). 

U rezidentů, u nichž je sportovní činnost činností, ze které jim plyne příjem ze samostatné činnosti, je přijatá cena ze sportovních soutěží příjmem ze samostatné činnosti (podnikání).

Poplatky

Nejsou.


Zkontrolováno u: Generálního finančního ředitelství

Kontakt pro veřejnost: podatelna@fs.mfcr.cz

Portál veřejné správy je otevřená internetová stránka, kde najdete obecné informace o službách veřejné správy. Do Portálu občana se musíte přihlásit pomocí identifikačních prostředků eIdentity nebo pomocí datové schránky ke svému soukromému účtu.

V Portálu občana si můžete spravovat svoje doklady a jiné údaje ze státních registrů a databází nebo založit datovou schránku, pomocí které můžete elektronicky komunikovat s úřady. Z Portálu občana máte i snadný přistup do portálů jiných úřadů, jejichž služby si potřebujete vyřídit, ať už je to Finanční správa, eRecept, Očkovací portál, ČSSZ, Úřad práce nebo portál vaší obce a můžete si zažádat o výpisy a komunikovat s veřejnou správou pomocí datové schránky atd.

Uvažujete o tom, že byste své dítě/děti chtěli celý školní rok nebo jeho část vzdělávat doma? Chcete své dítě/děti vzdělávat sami, ve skupině dalších rodičů nebo vzděláváním pověřit soukromého učitele? Je to určitě možné, a to jak v rámci předškolního vzdělávání, tak i povinné školní docházky

Individuální vzdělávání ale musí být vždy řádně odůvodněné, v případě povinné školní docházky se musí jednat o závažné důvody, které následně posuzuje ředitel školy, do které bylo dítě přijato. 

Mateřské škole vaše rozhodnutí jako zákonný zástupce pouze oznamujete, základní školu je naopak nutné požádat o povolení. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, že chcete, aby bylo vaše dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznamte mateřské škole, do které bylo dítě přijato 3 měsíce před začátkem školního roku, že chcete své dítě vzdělávat doma. Oznámení musí být písemné a obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu vašeho dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte;
 • období, ve kterém má být vaše dítě individuálně vzděláváno;
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Ředitel mateřské školy vám následně doporučí oblasti, ve kterých budete dítě vzdělávat a stanoví také způsoby a termíny, jakými a kdy bude škola ověřovat, že si vaše dítě potřebné znalosti a dovednosti osvojilo.

O individuální vzdělávání dítěte můžete požádat také v průběhu školního roku, umožněno bude však až ve chvíli,  kdy bude oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy. 

Některé mateřské školy mají připravený vlastní formulář oznámení o individuálním vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u mateřské školy ověřit, zda takový formulář má. Oznámení můžete škole předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Na co si dát pozor

V případě povinného předškolního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte, a to např. tehdy, pokud nezajistíte účast dítěte při ověření jeho znalostí a dovedností. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při předškolním vzdělávání se týká zejména § 34b. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv.

Kde řešit a co budete potřebovat

Individuální vzdělávání je možné jak na 1. stupni, tak i 2. stupni základní školy. O povolení individuálního vzdělávání musíte ale vždy požádat ředitele školy, do které bylo vaše dítě k povinné školní docházce přijato. 

Žádost musí být písemná a obsahovat: 

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu;
 • období, ročník, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván;
 • důvody pro individuální vzdělávání žáka (např. časté pracovní cesty rodičů, mimořádné nadání žáka, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav dítěte apod.);
 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;
 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení);
 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejsou opatřeny schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka (např. zdravotní omezení mající vliv na vzdělávání nebo na průběh a podmínky zkoušek, apod.);
 • vyjádření školského poradenského zařízení. 

Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Ty by měly poskytnout takové vyjádření, ze kterého je možné zjistit, jak se poradenské zařízení staví k povolení individuálního vzdělávání pro konkrétní dítě. Ředitel školy by měl při svém rozhodování k tomuto vyjádření přihlédnout. 

Škola vám poskytne pro individuální vzdělávání kompletní sadu učebnic a základní školní potřeby, které používají žáci odpovídajícího ročníku v dané škole. Pokud chcete pro individuální vzdělávání využít jiné učební texty, které nejsou opatřeny schvalovací doložkou resortu školství, musíte o nich informovat v žádosti a ředitel školy je posoudí.  

Obecně stačí, pokud je žádost o individuální vzdělávání podána jedním ze zákonných zástupců. Avšak ředitel školy může požadovat také souhlas obou zákonných zástupců dítěte. Je také možné, že budete ředitelem školy před vydáním rozhodnutí pozváni k osobní schůzce. 

Některé školy mají připravený vlastní formulář žádosti o povolení individuálního vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u základní školy ověřit, zda takový formulář má. Žádost můžete předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Ředitel školy individuální vzdělávání v rámci povinné školní docházky povolí, pokud:

 • jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
 • jsou zajištěny dostatečné podmínky
 • osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání
 • jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty

Některé školy, pokud vám individuální vzdělávání vašeho dítěte povolí, budou chtít uzavřít smlouvu o individuálním vzdělávání, kde bude váš vztah vzájemně upraven. 

Pokud ředitel individuální vzdělávání povolí, bude vaše dítě muset každé pololetí projít přezkoušením.

Na co si dát pozor

Vzdělávání v rámci individuálního vzdělávání se realizuje podle školního vzdělávacího programu školy, ve které bylo vaše dítě přijato k plnění povinné školní docházky.

V případě povinného školního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při povinné školní docházce se týká zejména § 41. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv. 


Kontakt: V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na tel. čísle +420 234 811 111