S datovkou už na úřad nemusíte

Komunikujte se státem elektronicky 

 • Datovka funguje nonstop, úřední hodiny si určujete vy.
 • Za používání datovky v komunikaci s úřady se nic neplatí.
 • Úřední záležitosti vyřídíte odkudkoli. Na úřad nemusíte.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Policie, armáda, hasiči, krize, havárie, zbraně, nebezpečné látky

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie, katastr, vyvlastnění, zeměměřictví, nemovitosti, stavba

Cestování a Češi v zahraničí

Pasy, víza, mezinárodní doklady, diplomacie, EU, humanitární pomoc

Daně a finance

Daně, dotace, insolvence, exekuce, kontroly, účetnictví, smlouvy

Digitální občan

Elektronická komunikace s úřady, datové schránky, informační služby

Doklady a oprávnění

Občanské a řidičské průkazy, pasy, povolení, oprávnění, osvědčení, licence, matrika

Doprava

Řidičské průkazy, mýtné, registrace aut, veřejná doprava, pohonné hmoty

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni, odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Narození, úmrtí, změna jména, změna pohlaví, manželství, partnerství

Oblasti podnikání

Veškeré oblasti, ve kterých je možné v ČR podnikat

Podnikání, společnosti a státní podniky

Založení, provoz a ukončení podniku, živnostenské podnikání, poštovní služby ...

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nezaměstnanost, profesní sdružení, pracovní agentury

Průmysl a obchod

Dovoz, vývoz, inspekce, patenty, normy, vzory, ochrana spotřebitele

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy, ověření a statistika

Evidence obyvatel, registry, katastr, nahlížení do spisů, opisy, ověření, informace

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Přídavky, sociální dávky, porodné, příspěvky, sociální služby, pomoc závislým

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, kriminalita, oběti, exekutoři, lidská práva, ombudsman, vězeňství

Sport a volný čas

Sportovní a dětské organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, rodičovství a sociálně právní ochrana dětí

Volby, politické strany a hnutí

Volby, politické strany a hnutí, referendum, možnosti voleb pro cizince ...

Vzdělávání, věda a výzkum

Školy všech stupňů, odbornost, výzkum, inovace, rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Zdravotnické služby, přírodní léčivé zdroje, eRecept, lidské tkáně a transplantace

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostné zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, druhy energie, těžba a drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Podpora zemědělství, půda, genetická modifikace, ochrana zvířat, veterina ...

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, lesů a ovzduší, znečišťování životního prostředí, národní parky ...

Časté dotazy

Černá skládka je obecně místo, které není určeno pro skladování odpadu a kde je odpad nelegálně odkládán. Osoby, které sem odpady nelegálně odkládají, jsou obvykle obtížně dohledatelné. V praxi se tak jedná často o odlehlá místa, ze kterých se postupem času stávají smetiště různých druhů odpadu. Nelegální skládka může mít různou podobu od několika kusů odpadků v lese, přes odhozené staré pneumatiky až po velkou hromadu stavebního odpadu, plastů, elektrozařízení, starého nábytku a podobně.

Mezi hlavní znaky nelegální skládky tedy patří:

 • neznámý původce skládky, kterého je velmi obtížné identifikovat,
 • skládka není povolena úřady (dané místo není určeno pro uložení odpadů),
 • různorodost odpadů (ale může se jednat i o odložení odpadu jednoho druhu např. zeminy, stavební odpad),
 • rozrůstání skládky (k již pohozeným odpadům velmi rychle přibývají další odpady tzv. lavinovým efektem).

Rozpoznání nelegální skládky je tak často velmi jednoduché, nicméně v případě pochybnosti můžete vždy dohledat aktuální údaje o povolených skládkách je možné dohledat v Informačním systému odpadového hospodářství v aplikaci Registr zařízení a spisů (ve vrchní části klikněte na pole „Rychlý filtr“ a v položce „Typ zařízení“ vyberte „Skládky odpadů“).

Pokud narazíte na nelegální skládku, můžete skládku nahlásit (podat podnět) na příslušný úřad (viz níže). Pokud chcete, můžete nelegální skládku (např. několik pohozených obalů u turistické stezky) uklidit i sami, přičemž ale dbejte na svoji bezpečnost (úklid neoznačených kanystrů s vytékající tekutinou přenechejte raději odborníkům na likvidaci odpadů).

Včasné nahlášení černé skládky je důležité, protože čím dříve je provedeno její odstranění, případně je zabráněno jejímu dalšímu vytvoření (např. zábranou vjezdu na pozemek), tím více se snižují rizika pro životní prostředí a také klesají náklady na provedená opatření.

Kde řešit a co budete potřebovat

Většina nelegálních skládek spadá do působnosti obcí, a proto se obracejte (podejte podnět) na příslušnou obec, ve které skládku naleznete.

Ve specifických případech (vzhledem k velikosti nebo lokalitě skládky) je vhodnější se obrátit na tyto úřady:

 • skládka se nachází v lese nebo na vašem pozemku a může ohrozit okolní vodní zdroje (studna, potok) – podnět podejte na místně příslušnou obec s rozšířenou působností,
 • skládka je zároveň nelegální stavbou (např. nepovolená terénní úprava nebo stavba pro uložení odpadu) – podnět podejte na místně příslušný stavební úřad,
 • jedná se o velkou skládku znečišťující životní prostředí (např. možnost vyluhování nebezpečné látky) - podnět podejte na Českou inspekci životního prostředí,
 • skládka způsobí (v důsledku úmyslu nebo nedbalosti) ve větším rozsahu, nebo na větším území poškození nebo ohrožení některé ze složek životního prostředí (voda, půda, ovzduší, ekosystémy apod.), nebo toto poškození (ohrožení) způsobí újmu na zdraví, nebo náklady na odstranění skládky jsou více než milion korun – jedná se už o trestný čin a podává se trestní oznámení na Policii ČR,
 • skládka působí přímé ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí většího rozsahu, které není možno řešit individuálně (např. únik nebezpečných látek z uložených sudů atp., zahoření většího množství odpadů), v tomto případě je nutné se obrátit na Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR,
 • pozornost je třeba také věnovat např. vozidlům, která jsou naložena odpadem a projíždí obcí např. směrem k některým opuštěným objektům, toto je třeba neprodleně ohlásit na obecní úřad. 

Pokud si nejste jisti, na který úřad se obrátit, obraťte se na obecní úřad obce, ve které se nacházíte. Pokud tento obecní úřad není ten správný, bude váš podnět automaticky předán příslušnému („správnému“) úřadu.

V podnětu uveďte tyto informace:

 • na koho se obracíte (úřad, na který se obracíte a jeho adresa),
 • kdo jste (aby vás úřad mohl kontaktovat), podnět ale můžete podat i anonymně,
 • předmět (např.: „Ohlášení nelegální skládky v …“),
 • text samotného podnětu (informace ohledně nelegální skládky jako poloha, typ odpadu apod),
 • místo, datum a podpis.

K podnětu můžete připojit případné důkazy (např. fotografie), které pomohou s odhalením původce skládky.

Zaslání podnětu je pouze informování úřadu, neznamená automaticky řešení podnětu („zahájení správního řízení z moci úřední“). Proto můžete v podnětu požádat úřad o informování, jak s vaším podnětem naložil (zahájil řízení, neshledal důvod pro zahájení řízení nebo podnět podstoupil jinému úřadu). Pokud úřad v podnětu požádáte o informování, tento úřad je povinen vás informovat do 30 dnů od obdržení vašeho podnětu.

Podnět je nejjednodušší zaslat elektronicky datovou schránkou. Podnět můžete také podepsat uznávaným elektronickým podpisem a poslat e-mailem. ID datové schránky nebo e-mail úřadu naleznete na webových stránkách daného úřadu.

Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se na videonávod, jak na to.

Podání můžete také zaslat poštou nebo jej podat osobně na úřadě (adresu a informace k podání naleznete na stránkách daného úřadu).


Zkontrolováno u: Ministerstvo životního prostředí

Kontakt: info@mzp.cz

K eObčance máte 2 ochranné kódy, identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní kód (DOK). Tyto kódy znáte pouze vy. Zvolte si je tak, aby nebyly lehce odhadnutelné, jako například 1111, 1234. Stejně jako u PIN kódu k platební kartě je důležité, abyste si kódy k eObčance dobře zapamatovali.

Aby nebyly vaše datové zprávy vymazány po 90 dnech od doručení, můžete si zaplatit u České pošty datový trezor. Zprávy se vám do něj automaticky uloží a budou mít stejnou právní platnost i po uplynutí 90 dnů.