Komunikujte se státem elektronicky

 • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
 • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
 • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Vážení uživatele, dne 20.10. 2021 v době od 12:30 do 15:00 hod. docházelo k problémům s dostupností portálů Gov.cz. Omlouváme se za možné problémy. Děkujeme za pochopení.

Dne 22. 10. 2021 od 00:00 do 01:00 nemusí být z důvodu údržby dostupné služby využívající datové schránky (přihlášení, žádost o řidičský průkaz a výpisy...). Děkujeme za pochopení.

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

V obchodě s elektronikou. Nejlevnější čtečky pro připojení přes USB začínají už pod 200,- Kč. Nebo ji už máte zabudovanou ve svém počítači. Více informací najdete na: https://info.eidentita.cz/eop/.  

Průvodce jsou jednoduché návody, které vám pomohou se lépe zorientovat ve službách veřejné správy. Díky nim nezapomenete na žádnou povinnost a budete vědět, na co máte právo.

Uvažujete o tom, že byste své dítě/děti chtěli celý školní rok nebo jeho část vzdělávat doma? Chcete své dítě/děti vzdělávat sami, ve skupině dalších rodičů nebo vzděláváním pověřit soukromého učitele? Je to určitě možné, a to jak v rámci předškolního vzdělávání, tak i povinné školní docházky

Individuální vzdělávání ale musí být vždy řádně odůvodněné, v případě povinné školní docházky se musí jednat o závažné důvody, které následně posuzuje ředitel školy, do které bylo dítě přijato. 

Mateřské škole vaše rozhodnutí jako zákonný zástupce pouze oznamujete, základní školu je naopak nutné požádat o povolení. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, že chcete, aby bylo vaše dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, oznamte mateřské škole, do které bylo dítě přijato 3 měsíce před začátkem školního roku, že chcete své dítě vzdělávat doma. Oznámení musí být písemné a obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu vašeho dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte;
 • období, ve kterém má být vaše dítě individuálně vzděláváno;
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Ředitel mateřské školy vám následně doporučí oblasti, ve kterých budete dítě vzdělávat a stanoví také způsoby a termíny, jakými a kdy bude škola ověřovat, že si vaše dítě potřebné znalosti a dovednosti osvojilo.

O individuální vzdělávání dítěte můžete požádat také v průběhu školního roku, umožněno bude však až ve chvíli,  kdy bude oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy. 

Některé mateřské školy mají připravený vlastní formulář oznámení o individuálním vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u mateřské školy ověřit, zda takový formulář má. Oznámení můžete škole předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Na co si dát pozor

V případě povinného předškolního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte, a to např. tehdy, pokud nezajistíte účast dítěte při ověření jeho znalostí a dovedností. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při předškolním vzdělávání se týká zejména § 34b. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv.

Kde řešit a co budete potřebovat

Individuální vzdělávání je možné jak na 1. stupni, tak i 2. stupni základní školy. O povolení individuálního vzdělávání musíte ale vždy požádat ředitele školy, do které bylo vaše dítě k povinné školní docházce přijato. 

Žádost musí být písemná a obsahovat: 

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu;
 • období, ročník, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván;
 • důvody pro individuální vzdělávání žáka (např. časté pracovní cesty rodičů, mimořádné nadání žáka, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav dítěte apod.);
 • popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka;
 • doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (prokazuje se originálem nebo ověřenou kopií příslušných vysvědčení);
 • seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejsou opatřeny schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
 • další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka (např. zdravotní omezení mající vliv na vzdělávání nebo na průběh a podmínky zkoušek, apod.);
 • vyjádření školského poradenského zařízení. 

Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Ty by měly poskytnout takové vyjádření, ze kterého je možné zjistit, jak se poradenské zařízení staví k povolení individuálního vzdělávání pro konkrétní dítě. Ředitel školy by měl při svém rozhodování k tomuto vyjádření přihlédnout. 

Škola vám poskytne pro individuální vzdělávání kompletní sadu učebnic a základní školní potřeby, které používají žáci odpovídajícího ročníku v dané škole. Pokud chcete pro individuální vzdělávání využít jiné učební texty, které nejsou opatřeny schvalovací doložkou resortu školství, musíte o nich informovat v žádosti a ředitel školy je posoudí.  

Obecně stačí, pokud je žádost o individuální vzdělávání podána jedním ze zákonných zástupců. Avšak ředitel školy může požadovat také souhlas obou zákonných zástupců dítěte. Je také možné, že budete ředitelem školy před vydáním rozhodnutí pozváni k osobní schůzce. 

Některé školy mají připravený vlastní formulář žádosti o povolení individuálního vzdělávání, který můžete vyplnit. Doporučujeme si proto u základní školy ověřit, zda takový formulář má. Žádost můžete předat nejen osobně a poštou, ale také datovou schránkou nebo dokumentem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit

Ředitel školy individuální vzdělávání v rámci povinné školní docházky povolí, pokud:

 • jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
 • jsou zajištěny dostatečné podmínky
 • osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání
 • jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty

Některé školy, pokud vám individuální vzdělávání vašeho dítěte povolí, budou chtít uzavřít smlouvu o individuálním vzdělávání, kde bude váš vztah vzájemně upraven. 

Pokud ředitel individuální vzdělávání povolí, bude vaše dítě muset každé pololetí projít přezkoušením.

Na co si dát pozor

Vzdělávání v rámci individuálního vzdělávání se realizuje podle školního vzdělávacího programu školy, ve které bylo vaše dítě přijato k plnění povinné školní docházky.

V případě povinného školního vzdělávání může ředitel školy v přesně definovaných případech rozhodnout i o ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Individuálního vzdělávání při povinné školní docházce se týká zejména § 41. 

O ukončení individuálního vzdělávání vašeho dítěte můžete požádat také vy sami, a to kdykoliv. 


Kontakt: V případě dalších dotazů se můžete obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na tel. čísle +420 234 811 111