Komunikujte se státem elektronicky

 • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
 • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
 • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Datová schránka je doručovací systém, přes který si můžete zdarma dopisovat s úřady. Když pošlete dokument datovou schránkou, úřad si je jistý, že jste ho poslali opravdu vy. Také si můžete přes datovou schránku posílat dokumenty se soukromými subjekty (bance, pojišťovně, dodavateli energií…), prostřednictvím tzv. poštovní datové zprávy, ale to už je za poplatek, který určuje Česká pošta,s.p.. Více informací najdete na infowebu datových schránek.

V popisu se dozvíte, jak řešit nejčastější situace a potřeby fyzických osob v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, získání údajů pro placení daně a placení daně z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek (např. bytů). Daň se týká pozemků na území ČR zapsaných v katastru nemovitostí a také budov (dokončených nebo užívaných), jak je definuje katastrální zákon, inženýrských staveb a jednotek, a to bez ohledu na to, zda jsou zapsány v katastru nemovitostí. Některé stavby nebo pozemky jsou od daně osvobozeny. 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte do 31. ledna, pokud jste vlastník nemovité věci (v některých případech je poplatníkem pachtýř; pokud není vlastník znám, je poplatníkem uživatel pozemku), podle stavu k prvnímu lednu příslušného roku. Podáváte ho pouze v případě, že v roce předcházejícím došlo k nějaké změně, tj. nějakou nemovitou věc jste koupil, přijal darem, zdědil či naopak prodal, daroval apod., nebo že u stávajících nemovitých věcí došlo ke změnám, např. některým stavebním úpravám, začaly být využívány pro podnikání, zaevidování krajinného prvku na zdaňovaném pozemku atd. Pokud se jedná o změny vymezené zákonem (změny sazby daně, ceny půdy, koeficientů, zániku osvobození, změně místní příslušnosti apod.), daňové přiznání nepodáváte.

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud máte povinnost daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat, musíte jej podat na územní pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitá věc nachází. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáváte více daňových přiznání.

K vyplnění daňového přiznání můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a na finanční úřad jej donést nebo zaslat. 

Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. V rámci „Online finančního úřadu“ můžete využít předvyplnění údajů z předchozího daňového přiznání. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby eIdentity, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je zpravidla 31. ledna příslušného zdaňovacího období (kalendářního roku). 

Na co si dát pozor

Na rozdíl od většiny jiných daní, kde se podává daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období (rok, hospodářský rok, měsíc, čtvrtletí…), se daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podává na aktuální zdaňovací období, tj. do 31. ledna roku, na který je daňové přiznání podáváno

Pokud nedochází ke změnám, nemusíte daňové přiznání podávat a daň vám bude vyměřena ve výši poslední známé daně, příp. bude její výše upravená na základě zákonem vymezených změn (změny sazby daně, ceny půdy, koeficientů, zániku osvobození, změně místní příslušnosti apod.). 

Poplatky

Nejsou.

V případě daně z nemovitých věcí vám budou před termínem pro placení daně zaslány údaje pro placení daně – číslo účtu, výše daně (může se změnit na základě údajů uvedených v daňovém přiznání nebo změn místních koeficientů), datum splatnosti a variabilní symbol, a to:

 • datovou schránkou – pokud ji máte jako zřízenou, 
 • e-mailem - pokud jste o tento způsob zasílání informací požádal, příp. požádáte v dané lhůtě, nebo
 • složenkou - pokud nemáte datovou schránku ani jste nezažádal o zasílání údajů e-mailem.

Údaje pro placení daně vám nebudou zaslány v případě, že jste požádal o placení daně prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva – SIPO (viz placení daně z nemovitých věcí).

Kde žádat a co budete potřebovat

Pokud chcete dostávat údaje o placení daně na e-mail, musíte vyplněnou a podepsanou Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem doručit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáte žádost na všechna příslušná územní pracoviště. 

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na webových stránkách Finanční správy v sekci Daňové tiskopisy

Důležité termíny

Termín pro podání Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem je 15. března příslušného zdaňovacího období (kalendářního roku).

Poplatky

Nejsou.

Daň z nemovitých věcí se platí nejčastěji jednou ročně. Pokud výše daně přesáhne 5 000 Kč, může být platba rozdělena na dvě splátky. Celou daň však můžete uhradit již první platbou. 

Kde žádat a co budete potřebovat

Platba může být provedena:

 • bezhotovostně - převodem z účtu na účet (podle zaslaných platebních informací), 
 • v hotovosti - zaslanou složenkou (podle zaslaných platebních informací) prostřednictvím České pošty nebo na pokladně jakéhokoliv finančního úřadu, 
 • prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO) – v případě, že o to poplatník předem požádal,
 • přeplatkem na jiné dani – z moci úřední (pokud daň není zaplacena jiným způsobem) nebo na základě žádosti.

Pokud máte zájem o využití možnosti platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO), musíte vyplněné a podepsané Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO společně s dokladem o přidělení příslušného spojovacího čísla SIPO (případně s rozpisem platby SIPO) doručit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáte oznámení na všechna příslušná územní pracoviště

Tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na webových stránkách finanční správy v sekci Daňové tiskopisy.

Důležité termíny

Termíny pro placení daně:

 • daň do 5 000 Kč je splatná do 31. května,
 • daň nad 5 000 Kč, pokud nejste zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a do 30. listopadu,
 • daň nad 5 000 Kč, pokud jste zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a do 30. listopadu.

Poplatky

Nejsou.


Zkontrolováno u: Generálního finančního ředitelství

Kontakt pro veřejnost: podatelna@fs.mfcr.cz

 

Ano. V nastavení je možné změnit jazyk z českého do anglického jazyka a naopak.