Komunikujte se státem elektronicky

 • Úřadujte snadno a online odkudkoliv
 • Na Portálu občana naleznete spoustu formulářů i přístup k dalším službám
 • S datovou schránkou, kterou si v Portálu připojíte, vyřídíte vše zdarma

Potřebujete k tomu pouze digitální identitu. Přečtěte si, jak na to.

Více zde

Dne 3. 12. 2021 od 00:00 hod. do 01:00 hod. nebude z důvodu údržby systému datových schránek (ISDS) možné odeslání formulářů prostřednictvím ISDS. Děkujeme za pochopení.

Služby veřejné správy

Bezpečnost a ochrana

Zahrnuje služby spojené se zbraněmi, střelivem a výbušninami

Bydlení, vlastnictví a výstavba

Energie a síťové služby, územní plánování, pozemky, nemovitosti a další

Cestování a Češi v zahraničí

Cestovní doklady

Daně a finance

Banky, daně, investice, exekuce, účetnictví a další

Digitální občan

Výpisy ze státních databází a registrů

Doklady a oprávnění

Občanské průkazy, cestovní doklady, povolení a osvědčení

Doprava

Poplatky za pozemní komunikace

Důchody, výsluhy a odškodnění

Starobní, sirotčí, invalidní, vdovský a vdovecký důchod, váleční veteráni a odškodnění

Kultura a média

Film, muzea a galerie, památky, televize, rozhlas, tisk, literatura, knihovny a další

Narození, úmrtí, manželství a partnerství

Nahlášení matričním úřadům

Oblasti podnikání

Podnikání, společnosti a státní podniky

Poskytování informací a podání Jednotnými kontaktními místy

Pro cizince

Vydávání víz, povolení k pobytu, mezinárodní ochrana a národnostní menšiny

Práce a nezaměstnanost

Nemoc a ošetřování, nezaměstnanost, rekvalifikace, zaměstnanci

Průmysl a obchod

Zahrnuje služby spojené s regulací a s výrobou zbraní, střeliva a výbušnin

Rejstříky, katastry, evidence, výpisy a ověření

Evidence obyvatel, osob a jiné, základní registry, spisová služba a další

Sdružení, spolky, církve a dobrovolnictví

Církve, dobrovolnická služba, nevládní organizace, profesní a zájmová sdružení

Sociální služby a sociální pomoc

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Soudy a spravedlnost

Advokáti, notáři, oběti trestní činnosti, kriminalita, probační a mediační služba, lidská práva a další

Sport a volný čas

Sportovní, dětské a výchovní organizace, lázeňství, myslivost, rybářství, regionální cestovní ruch

Těhotenství, péče o dítě a rodičovství

Dávky na dítě, náhradní rodinná péče, sociálně právní ochrana dětí, umělé přerušení těhotenství

Volby, politické strany a hnutí

Volby do zastupitelstev obcí a do Evropského parlamentu, možnosti voleb pro cizince

Vzdělávání, věda a výzkum

Uznávání výsledků vzdělávání, odborné kvalifikace a rekvalifikace

Zdraví a zdravotní služby

Prevence, hygiena, léčiva a zdravotnické prostředky, zdravotnická povolání, zařízení a služby

Zdroje energie, těžba, nerosty, drahé kovy

Nerostní zdroje, ropa, zemní plyn, uhlí, jaderná, sluneční, vodní a větrná energie, těžba, drahé kovy

Zemědělství, lesy, potraviny a zvířata

Dřevo, ekologické zemědělství, krmiva, výroba lihovin, piva a vína, potraviny, osivo, rostliny, hnojiva, půda, zvířata, veterinární služba

Životní prostředí a příroda

Ochrana přírody, krajiny, ovzduší, lesů, národní parky, chráněné krajinné oblasti, udržitelný rozvoj

Časté dotazy

Informaci o vašem bodovém stavu najdete na úvodní stránce po přihlášení do Portálu občana.

V Portálu občana máte přístup i k dalším informacím z registru řidičů. 

Pokud potřebujete výpis bodového hodnocení řidiče, přihlaste se do Portálu občana a připojte si do portálu svou datovou schránku typu fyzická osoba. V nabídce Podání zvolte formulář výpisu bodového hodnocení řidiče a žádost odešlete. Výpis obdržíte do několika minut do datové schránky.

Před odesláním žádosti, ujistěte se, že máte v Portálu připojenou vaši datovou schránku fyzické osoby. Poté můžete žádost odeslat. Žádost lze v Portálu občana nebo na Portálu veřejné správy odeslat pouze datovou schránkou typu fyzická osoba. Ostatními typy datových schránek (podnikající fyzická osoba, právnická osoba) o tento výpis zažádat nelze.

Zbrojní průkaz vás opravňuje k tomu, abyste mohli nabýt do vlastnictví, držet a nosit zbraň určité kategorie a střelivo (v rozsahu skupiny zbrojního průkazu).

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do 5 skupin

 • ke sběratelským účelům,
 • ke sportovním účelům,
 • k loveckým účelům, 
 • k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • k ochraně zdraví, života nebo majetku. 

Zbrojní průkaz vám může být vydán jen jako fyzické osobě (ne jako OSVČ nebo právnické osobě) a to standardně s platností 10 let

V případě, že jste nějak zdravotně omezeni, může vám být vydán zbrojní průkaz s kratší platností. 

Zbrojní průkaz skupiny A, D a E můžete získat až po dovršení 21 let. Zbrojní průkaz skupiny B nebo C můžete získat po dovršení 18 let

Zákon umožňuje vydat zbrojní průkaz i osobám, které ještě nedovršily požadovaný věk, a to v případě, že jste členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba. Nebo pokud jste žákem střední školy nebo středního odborného učiliště a v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti nebo výuka puškařského oboru nebo střeliva. Pro bližší informace doporučujeme nahlédnout do zákona č. 119/2002 Sb

K tomu, abyste mohli zbrojní průkaz získat, potřebujete posudek o zdravotní způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti.

Kde řešit a co budete potřebovat

O zbrojní průkaz žádejte na příslušném útvaru Policie ČR, tj. na oddělení nebo odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského policejního ředitelství, vždy v tom kraji, ve kterém jste hlášeni k trvalému pobytu. Nejčastěji je vaše příslušné pracoviště služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v místě bývalého okresního města. 

Žádost můžete nově podat elektronicky prostřednictvím Online formuláře. Tento formulář můžete zaslat datovou schránkou nebo také emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit. V případě, že zašlete email bez uznávaného elektronického podpisu, musíte příslušný útvar policie navštívit a osobně vaši žádost potvrdit. 

Žádost samozřejmě můžete podat také osobně nebo poštou.

Jelikož žádost o zbrojní průkaz je spojena se zaplacením správního poplatku, doporučujeme kontaktovat krajské policejní ředitelství, konkrétně odbor nebo oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Tam zjistíte, jak můžete v případě, že chcete žádost podat elektronicky, správní poplatek uhradit. 

Pokud budete žádost podávat osobně na místě nebo poštou, přiložte k žádosti kolky odpovídající hodnoty. 

Poplatky (Povinnosti)

Žádost je zpoplatněná, za každou skupinu rozsahu oprávnění zaplatíte 700 Kč.

K žádosti musíte přiložit 3 přílohy:

 1. Posudek o zdravotní způsobilosti
 2. Doklad o odborné způsobilosti
 3. Fotografie o rozměrech 35x45 cm

Pokud jste se v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržovali více než 6 měsíců mimo území České republiky, jste povinni předložit také doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém jste se zdržovali, popřípadě čestné prohlášení. 

Pokud se rozhodnete požádat o zbrojní průkaz, nejdříve si musíte obstarat posudek o zdravotní způsobilosti. Ten vám bude sloužit nejprve k podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a následně k podání žádosti o samotný zbrojní průkaz. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Vydat posudek vám musí lékař. Lékaře volíte v závislosti na konkrétní skupině zbrojního průkazu, o který žádáte. V případě, že žádáte o zbrojní průkaz skupiny D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, musí vaši zdravotní způsobilost potvrdit váš zaměstnanecký lékař. Pokud jej nemáte, vydá posudek váš praktický lékař. V ostatních případech vydává posudek vždy váš praktický lékař. 

Důležité termíny

O posudek o zdravotní způsobilosti žádejte vždy před podáním přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti. Musíte jej k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti přiložit.  

Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být při podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti starší než 3 měsíce. 

Pokud o zbrojní průkaz požádáte do 3 měsíců od podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, nemusíte již k žádosti o zbrojní průkaz lékařský posudek přikládat. Pokud to nestihnete a žádost o zbrojní průkaz podáte později, musíte se vydat k lékaři znovu. 

Poplatky (Povinnosti)

Vydání posudku lékařem je zpoplatněno, za vydání posudku zaplatíte částku dle ceníku vašeho lékaře.

Aby vám mohl být zbrojní průkaz vydán, musíte prokázat odbornou způsobilost.

Odbornou způsobilost prokazujete absolvováním zkoušky. Zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Teoretická část má formu písemného testu, složeného z 30 testových otázek. Soubor testových otázek s vyznačenými správnými odpověďmi najdete na webu Ministerstva vnitra.  

Praktická část zkoušky zahrnuje jednak zjištění znalostí a předvedení bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a jednak hodnocenou střelbu na pevný cíl. Praktická část zkoušky se obsahově liší podle skupin zbrojního průkazu (např. z hlediska typů zbraní, na kterých předvádíte bezpečnou manipulaci a ze kterých střílíte).

Kde řešit a co budete potřebovat

Ke zkoušce se musíte přihlásit na místně příslušném útvaru Policie ČR, tj. u krajského policejního ředitelství podle místa vašeho trvalého pobytu. Přihlásit se můžete elektronicky (datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, nebo jen emailem, ale pak musíte svou žádost osobně potvrdit) prostřednictvím Online formuláře Pokud ještě datovou schránku nemáte, můžete si ji jednoduše zřídit.

Žádat můžete také osobně a poštou

K tomu, abyste mohli o zkoušku odborné způsobilosti požádat, potřebujete mít potvrzení o zdravotní způsobilosti, které k žádosti přiložíte.

Důležité termíny

Prokázat odbornou způsobilost musíte vždy před podáním žádosti o zbrojní průkaz. Posudek odborné způsobilosti nesmí být před podáním žádosti o zbrojní průkaz starší než 1 rok.

Poplatky (Povinnosti)

Přihláška ke zkoušce je zpoplatněna, zaplatíte 100 kč. Odměna zkušebnímu komisaři za účast na zkoušce odborné způsobilosti je 600 Kč

Kromě toho musíte počítat také s úhradou dalších nákladů, jako např. za pronájem střelnice, spotřebované střelivo atd. 

Kontakt: Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství MV ČR (zbrane@mvcr.cz)

eObčankou přes čtečku čipových karet nebo uživatelským účtem na eidentita.cz (zadáte Jméno, heslo a SMS).