Úvod Vyhledávání správní řád

Vyhledávání

Stížnost podle správního řádu

Stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu Proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu můžete podat stížnost , pokud vám správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.

Úkon, který odůvodňuje odložení věci podle správního řádu

Úkon, který odůvodňuje odložení věci podle správního řádu Jestliže učiníte vůči správnímu orgánu úkon, který zjevně není žádostí , nebo z něj nelze zjistit, kdo jej učinil , nebo bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní orgán , nedojde vůbec k zahájení správního řízení a správní orgán věc odloží .

Změna jízdního řádu pro mezinárodní linkovou osobní dopravu

změna jízdního řádu pro mezinárodní linkovou osobní dopravu Tuto službu využijete jako podnikatelé v silniční dopravě provozované velkými vozidly, chcete-li změnit podmínky, za kterých provozujete mezinárodní linkovou osobní dopravu .

Provádění kontrol dle kontrolního řádu ve věci postupu objednatele

Provádění kontrol dle kontrolního řádu ve věci postupu objednatele Prostřednictvím dané služby je s klientem zahájena a následně vedena kontrola dle kontrolního řádu (zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)).

Zveřejnění jednacího řádu komise pro zatřiďování vína

Zveřejnění jednacího řádu Komise pro hodnocení a zatřiďování vína.

Schválení jízdního řádu pro vnitrostátní linkovou osobní dopravu

Schválení jízdního řádu pro vnitrostátní linkovou osobní dopravu Veřejná linková doprava slouží široké veřejnosti a je provozována na základě schválených jízdních.

Schválení výlukového jízdního řádu pro mezinárodní linkovou osobní dopravu

schválení výlukového jízdního řádu mezinárodní linkové osobní dopravy Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly, který provozuje mezinárodní linkovou osobní dopravu, na jejíž trase dojde k úplné či částečné uzávěře, potřebuje schválit výlukový jízdní řád pro mezinárodní linkovou osobní dopravu, který tvoří povinnou součást povolení či licence .

Schválení jízdního řádu pro mezinárodní linkovou osobní dopravu

jízdní řád pro mezinárodní linkovou osobní dopravu Tuto službu využijete jako podnikatelé v silniční dopravě provozované velkými vozidly, chcete-li provozovat mezinárodní linkovou osobní dopravu .

Předvolání ve správním řízení

Předvolání ve správním řízení Správní orgán vás předvolá, pokud je vaše  osobní účast při úkonu ve správním řízení nutná k provedení tohoto úkonu.

Vrácení přeplatku na správním poplatku

Správní poplatky Jestliže jste zaplatil/a částku vyšší , než je sazba správního poplatku stanovená v příslušné položce sazebníku zákona o správních poplatcích, máte nárok na vrácení přeplatku na správním poplatku .

Výzva k podání žádosti o zahájení řízení o předběžné otázce

Výzva k podání žádosti o zahájení řízení o předběžné otázce Jestliže vydání rozhodnutí závisí na řešení otázky, již nepřísluší správnímu orgánu rozhodnout a o které nebylo dosud pravomocně rozhodnuto , správní orgán vás může vyzvat, abyste  podal žádost o zahájení řízení před příslušným správním orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci ve lhůtě, kterou vám správní orgán určí.

Projednávání přestupků

., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a správního řádu, jestliže adresát zákona řádně, tj. správně, úplně a včas, nesplní svoje povinnost předložit předmětné údaje ve struktuře podle prováděcí vyhlášky č. 272/2017 Sb., prostřednictvím Centrálního systému účetních informací státu

Udělení akreditace vzdělávacího programu

Udělování akreditací vyřizujeme v rámci správního řádu do 90 dnů od podání žádosti a po splnění všech náležitostí stanovených vyhláškou č. 176/2009 Sb. máte na udělení akreditace právní nárok.

Vydání rozhodnutí o ceně podle správního řádu pro držitele poštovní licence k základním (poštovním) službám

Vydání rozhodnutí o ceně podle správního řádu pro držitele poštovní licence k základním (poštovním) službám

Správní řízení o přestupku zjištěném kontrolou správy sbírky muzejní sbírky zapsané v centrální evidenci Ministerstva kultury

Správní řízení o přestupku při správě sbírky Ministerstvo kultury je podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy oprávněno vést správní řízení o zanedbání povinností vlastníka sbírky zapsané v centrální evidenci.

Bezplatná právní pomoc pro tuzemské osoby v EU

Žádost tuzemské osoby o (přeshraniční) právní pomoc Fyzické osoby, které nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u soudu v druhém členském státě Evropské unie a nést náklady s tím spojené (např. ustanovení zástupce či tlumočníka v řízení, osvobození od soudních poplatků a od placení zálohy na náklady důkazů apod.) mohou požádat o zajištění (úplné či částečné) bezplatné právní pomoci u soudu, který spor rozhoduje.

Přidělení zahraničního povolení k provozování mezinárodní silniční dopravy osob

Přidělení zahraničního povolení Tuzemský dopravce, který chce provozovat mezinárodní silniční dopravu osob a za tímto účelem potřebuje získat zahraniční povolení podle mezinárodní smlouvy nebo právního řádu cizího státu .

Výběrové řízení na obsazení exekutorského úřadu

Přihlásit do výběrového řízení se může občan České republiky, který: je plně svéprávný, získal odpovídající vysokoškolské vzdělání v oboru právo, je bezúhonný, vykonal alespoň tříletou exekutorskou praxi anebo jinou započitatelnou právní praxi (§ 9 odst. 2 exekučního řádu), který složil exekutorskou zkoušku anebo jinou uznatelnou odbornou zkoušku (§ 9 odst. 3 exekučního řádu).

Ohlašovací povinnost vojáka v záloze

ohlašovací povinnost vojáka v aktivní záloze a občana Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému vojenskému velitelství neprodleně hlásit změny osobních údajů v rozsahu podle § 19: akademický titul, jméno nebo jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, adresu místa pobytu, adresu pro doručování podle správního řádu, dosažené vzdělání, zaměstnání, zvláštní schopnosti a znalosti, subjektivní údaje o svém zdravotním stavu, jméno nebo jména, příjmení a adresu místa pobytu rodičů nebo manželky, manžela, druha anebo registrovaného partnera a § 31a odst. 2 písm. a) až i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa místa pobytu, adresa pro doručování podle správního řádu, státní občanství, popřípadě více státních občanství, omezení svéprávnosti, rodinný stav, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte a závažné úrazy a vážná onemocnění, které

Ustanovení tlumočníka nebo prostředníka neslyšící nebo hluchoslepé osobě

Ustanovení tlumočníka nebo prostředníka Pokud jste neslyšícím uživatelem českého znakového jazyka , ustanoví vám správní orgán tlumočníka českého znakového jazyka.

Vrácení správního poplatku

Správní poplatky - vrácení Zaplatil/a jste správní poplatek a požadovaný úkon nebyl proveden nebo jste následně zjistil/a, že jste jej neměl/a platit .

Sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti

Notářské zápisy o právních jednáních - svolení k vykonatelnosti Notář sepíše notářský zápis, ve kterém se dlužník zaváže plnit svůj závazek (dluh) a pro případ, že jej nesplní řádně a včas, svolí k vykonatelnosti.

Žádost o zápis do seznamu exekutorských kandidátů

  Zapsat do seznamu kandidátů je možné občana České republiky: který vykonal tříletou exekutorskou praxi anebo jinou započitatelnou právní praxi, který složil exekutorskou zkoušku anebo jinou uznatelnou odbornou zkoušku, u níž nenastal žádný důvod k jejímu vyškrtnutí ze seznamu koncipientů podle § 22 odst. 1 a) až f) exekučního řádu.

Ověření kopie nebo opisu (vidimace) na zastupitelském úřadě

Zastupitelský úřad (dále jen „ZÚ) může odmítnout vidimovat listinu, má-li důvodné pochybnosti, že obsah listiny odporuje veřejnému pořádku, právnímu řádu přijímajícího státu nebo závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i o pravosti předložené listiny, nebo je-li listina v rozporu se skutečností, kterou má osvědčovat.

Vydání osvědčení o akreditaci subjektu posuzování shody v cizím jazyce

Na základě ustanovení § 16 odst. 1 správního řádu se osvědčení o akreditaci vydává v českém jazyce.

Specifické informace pro přeshraniční pracovníky pracující v jedné zemi a žijící v zemi jiné

Stejně jako všichni ostatní poplatníci, ať už daňoví rezidenti či nerezidenti České republiky, musí respektovat ustanovení českých právních předpisů a současně i mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

  O ustanovení zvláštního příjemce rozhoduje místně příslušný obecní úřad v rámci správního řízení (tj. postupuje podle části druhé správního řádu).

Vedení správního řízení zahájeného z moci úřední ve věci možného spáchání přestupku zadavatelem

Vedení správního řízení zahájeného z moci úřední ve věci možného spáchání přestupku zadavatelem Prostřednictvím dané služby je s klientem vedeno správní řízení zahájené z moci úřední ve věci možného spáchání přestupku zadavatelem.

Kurz pro pracovníky dozoru

Odborná způsobilost k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, který získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti jím vykonávané.

Žádost o obnovu řízení k vyšší odvodní komisi

V řízení se nepoužije § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu.

Žádost o účast na dobrovolném vojenském cvičení

Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a adresu pro doručování podle správního řádu.

Elektronické údaje z Centrální evidence exekucí

Poskytnutí elektronických údajů z Centrální evidence exekucí Exekutorská komora ČR vede, provozuje a spravuje v souladu s ustanovením § 125 exekučního řádu Centrální evidenci exekucí .

Bezplatná právní pomoc pro cizince v ČR

Žádost zahraniční osoby o (přeshraniční) právní pomoc Zahraniční fyzické osoby, které nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby mohly předložit svůj spor nebo uplatnit svoje práva u českého soudu a nést náklady s tím spojené (např. ustanovení zástupce či tlumočníka v řízení, osvobození od soudních poplatků a od placení zálohy na náklady důkazů apod.) mohou požádat o zajištění (úplné či částečné) bezplatné právní pomoci v přeshraničních sporech, které rozhoduje soud České republiky.

Podnět ke kontrole – ochrana zemědělského půdního fondu

., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“).

Vrácení neodůvodněného správního poplatku nebo přeplatku uhrazeného Radě pro rozhlasové a televizní vysílání

Vrácení neodůvodněného správního poplatku/přeplatku Pokud žádáte Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o licenci, registraci nebo jiný úkon, je zpravidla nutné uhradit správní poplatek.

Dobrovolné převzetí branné povinnosti

Občan nebo cizinec v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li mu rodné číslo přiděleno.

Nájem hrobu

 Podmínky pro sjednání nájmu naleznete v Řádu veřejného pohřebiště.

Žádost o schválení zprávy o revizi a změnu povolení zařízení pro nakládání s odpady

Žádost o schválení zprávy o revizi a změnu povolení zařízení Provozovatel zařízení určeného pro nakládání s odpady , s výjimkou provozovatele mobilního zařízení, je povinen provést revizi povolení provozu takového zařízení, včetně provozního řádu , z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu takového zařízení ke schválení.

Některé správní úřady

Některé správní úřady

Výpis z Centrální evidence exekuce

Poskytnutí výpisu z Centrální evidence exekucí či potvrzení, že určitý údaj v Centrální evidenci exekucí není zapsán Exekutorská komora ČR vede, provozuje a spravuje v souladu s ustanovením § 125 exekučního řádu Centrální evidenci exekucí .

Zveřejnění seznamu členů a hostujících osob České lékařské komory

Zveřejnění seznamu členů a seznamu hostujících osob České lékařské komory Česká lékařská komora (dále jen „ČLK") zveřejňuje seznam svých členů a seznam hostujících osob  bez žádosti těchto osob v rozsahu zákonem uložené povinnosti: dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně , v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor, zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a lékárnického povolání podle zvláštních předpisů, posuzují a hájí práva a profesní zájmy svých členů , chrání profesní čest svých členů , vede seznam členů .

Vzor údajů pro odvody Vinařskému fondu

Vinařský fond stanoví vzor údajů pro odvody (jako přílohu svého organizačního řádu, na svých internetových stránkách a rozešle jej na obecní úřady vinařských obcí).

Odvolání, zda výrobek je, či není zdravotnickým prostředkem

Rozhodnutí v odvolacím správním řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodne ve správním řízení, proti čemuž je přípustné odvolání.

Potvrzení o pobytu

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY  Zašlete svou vyplněnou žádost v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Oznámení o zahájení pravidelné mezinárodní obchodní letecké dopravy na/z území České republiky

Oznámení o zahájení pravidelné obchodní letecké dopravy do České republiky, z České republiky nebo na území České republiky, včetně letového řádu Letecký dopravce Evropské unie, který má zájem provozovat pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu do České republiky, z České republiky nebo na území České republiky, zašle Ministerstvu dopravy oznámení o svém záměru zahájit pravidelné lety na/z území České republiky.

Státní povolení k provozování komoditní burzy

ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek, nemají ke dni podání žádosti nedoplatky na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nedoplatky na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nejsou osobami, na jejichž majetek byl v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti prohlášen konkurs nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek jejich majetku nebo zrušen konkurs pro nedostatek jejich majetku nebo povoleno vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání, nejsou osobami, u kterých v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo rozhodnuto o jejich úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku dlužníka podle insolvenčního zákona, a nejsou osobami, u kterých v předcházejících 5 letech přede dnem podání žádosti bylo vedeno u soudu nebo u jiného k tomu příslušného orgánu veřejné moci podle právního

Licence na linkovou osobní dopravu

Linková doprava může být veřejná nabízená široké veřejnosti (provozovaná podle schválených jízdních řádů) nebo zvláštní určená vybrané skupině osob.

Žádost o přerušení studia ve studijním programu

Podmínky přerušení studia jsou upraveny ve Studijním a zkušebním řádu vysoké školy, po dobu přerušení nemáte status studenta a nemůžete čerpat s tím spojené výhody.

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení

Notáři mohou provádět i jiná osvědčení, než která jsou vyjmenovaná shora, splňují-li předmětná osvědčení pro jejich sepsání požadavky notářského řádu.

Udělování autorizace k provádění zkoušky z profesní kvalifikace

Udělování autorizace vyřizujeme v rámci správního řádu do 30 dnů od data doručení žádosti na příslušný autorizující orgán a po splnění všech náležitostí stanovených zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Žádost o povolení pro prekurzory výbušnin

Žádost o povolení k nabývání prekurzorů výbušnin Žádost o povolení k nabývání prekurorů výbušnin může podat osoba z řad široké veřejnosti u kteréhokoliv obvodního báňského úřadu.

Námitka proti názvu odrůdy v rámci registrace odrůdy

  Ústav rozhoduje o případných námitkách přiměřeně podle ustanovení správního řádu, proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

Vydávání osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku

Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení - osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku Notář sepíše notářský zápis o osvědčení podle § 80h notářského řádu, ve kterém osvědčí, že byly splněny všechny podmínky pro to, aby bylo možné provést zápis do veřejného rejstříku, typicky v souvislosti s přímým zápisem vzniku, zrušení, zániku nebo změny právnické osoby.

Stížnost na úředníka, úřady

Můžete si stěžovat na: Chování úředníka – například pokud se k vám chová hrubě, odmítavě, neochotně Postup úřadu (správního orgánu) – pokud nepostupuje tak, jak by podle správního řádu postupovat měl; stížnost však nelze podat, pokud se lze bránit jiným způsobem (např.

Oznámení změny údajů týkajících se právnické osoby pořádající veřejnou sbírku

Tento krajský úřad pak může postupovat podle § 12 správního řádu a postoupí toto oznámení spolu se spisovou dokumentací krajskému úřadu podle nového sídla právnické osoby.

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

POPIS SLUŽBY Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství se přiznává pouze občanům třetích zemí .

Specifické informace pro rezidentní důchodce, kteří žijí v zemi EU, ale pobírají důchod z jiné země.

Za předpokladu, že Česká republika má na základě předmětných daňových smluv právo na zdanění takového příjmu, pak je třeba při jeho zdanění dále postupovat v souladu českými vnitrostátními právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (kontext např. i osvobození dle § 4 odst. 1 písm. h) tohoto zákona).

Zveřejnění návrhu názvu odrůdy v rámci registrace odrůdy

  Do 3 měsíců po zveřejnění návrhu názvu může kdokoliv vznést námitku –  Námitka proti názvu odrůdy – v rámci řízení o registraci odrůdy  Ústav rozhoduje o případných námitkách přiměřeně podle ustanovení správního řádu , proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.

Ověření podpisu na listině (legalizace) na zastupitelském úřadě

ZÚ úřad může odmítnout legalizovat listinu, má-li důvodné pochybnosti, že obsah listiny odporuje veřejnému pořádku, právnímu řádu přijímajícího státu nebo závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i o pravosti předložené listiny, nebo je-li listina v rozporu se skutečností, kterou má osvědčovat.

Odmítnutí mimořádné služby

odmítnutí mimořádné služby Voják v záloze neboli občan, který absolvoval odvodní řízení a byl uznán jako schopen stát se vojákem v záloze, může odmítnout nastoupit do mimořádné služby z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání: do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení, do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu; vojákovi, který odmítne vykonávat mimořádnou službu, zaniká branná povinnost.

Vstup do ozbrojených sil jiného státu

Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo.

Podmínky nákupu a prodeje nemovitých věcí

Způsobilost právně jednat se  však obecně posuzuje podle právního řádu státu, v němž má taková osoba obvyklý pobyt.

Nahlížení do archiválií

., o archivnictví a spisové službě) a jím vydaného badatelského řádu.

Zrušení povolení k obchodování s odpady krajským úřadem

Krajský úřad zruší nebo změní  povolení k obchodování s odpady, pokud a) dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, b) obchodník s odpady nezajistí podmínky ochrany životního prostředí nebo zdraví lidí stanovené jinými právními předpisy, c) obchodník s odpady opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky stanovené v povolení, nebo d) obchodník s odpady při kontrole plnění povinností stanovených tímto zákonem opakovaně poruší povinnost kontrolované osoby nebo povinné osoby podle kontrolního řádu.

Změna státního povolení k provozování komoditní burzy

., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, také udělení státního povolení v případech stanovených v § 5 odst. 5 tohoto zákona, kterými jsou: návrh na změnu názvu burzy, návrh změny statutu, návrh změny řádu burzovního rozhodčího soudu, nebo návrh na přijetí za člena burzy, s výjimkou člena burzy jmenovaného příslušným orgánem státní správy (viz  Státní povolení k přijetí za člena komoditní burzy ).

Notářská zkouška

Podmínky jsou stanoveny v § 22 notářského řádu.

Zrušení místa bydliště cizinci vlastníkem nemovitosti

Vzor je k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra   KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY  Návrh lze v souladu se správním řádem  zaslat na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Nostrifikace zahraničního vysvědčení

K odlišnostem v obsahu a rozsahu vzdělávání se nepřihlíží, pokud bylo zahraniční  vysvědčení vydané podle právního řádu členského státu Evropské unie  a pokud jsou výstupy absolvovaného vzdělání  srovnatelné s výstupy vzdělávání  podle tohoto zákona na základě standardů používaných v Evropské unii.

Žádost o souhlas ke vstupu do ozbrojených sil jiného státu

Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo.

Oznámení změn týkajících se oprávnění k poskytování zdravotních služeb zřizujícímu správnímu orgánu

Oznámení změn správnímu orgánu, který vydává závazný podklad pro rozhodnutí o udělení oprávnění.

Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců

Zastupitelský úřad ( ZÚ ) vždy, když se dozví o tom, že se ve státě jeho působnosti nachází nezletilý bez doprovodu rodiče, resp. jiného zákonného zástupce či jiné dospělé osoby k doprovodu nezletilého pověřené, má v prvé řádě povinnost to oznámit do ČR příslušnému (dle trvalého bydliště nezletilého) orgánu sociálně-právní ochrany dětí , zpravidla tedy obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnosti (dále jen „OSPOD“), případně též Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně (dále jen „ÚMPOD“).

Přemístění sídla zahraniční osoby do České republiky

Přemístění sídla zahraniční osoby na území České republiky připouští občanský zákoník za předpokladu, že to umožňuje právní řád státu, ve kterém má právnická osoba sídlo nebo pokud nejde o právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem (zakázaná společnost).

Přeshraniční poskytování zboží

Právní úprava – co byste měli vědět Harmonizace technických požadavků na výrobky V případě tzv.

Nouzové potvrzení pravosti cizí veřejné listiny bez vyššího ověření

Ověření cizí veřejné listiny, kterou nelze opatřit předepsanou doložkou podle jiného právního předpisu Zastupitelský úřad České republiky (dále jen „ZÚ“) v zahraničí může ve výjimečných případech provést ověření cizí veřejné listiny, kterou nelze opatřit předepsanou ověřovací doložkou , pokud jí potřebujete uplatnit v České republice.

Žádost o milost

., o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti, kterým prezident republiky přenesl na ministra spravedlnosti pravomoc provádět řízení o žádostech o milost a zamítat žádosti o milost s výjimkou žádostí osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život , pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 4 trestního řádu (jedná se o odst. 3 v platném znění).

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Převod důchodových práv získaných v České republice do důchodového systému Evropské unie

Převod důchodových práv získaných v ČR do důchodového systému EU V souladu s čl. 77 Služebního řádu (Rady EHS č. 259/68) má euroúředník ve smyslu tohoto nařízení nárok na starobní důchod na základě získání minimálně 10 let účasti na pojištění v důchodovém systému EU, nebo, bez ohledu na délku získané doby, po dosažení věku 66 let.

Stanovení nebo úprava vojenské hodnosti

Občan v žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo a k žádosti přiloží potvrzení o průběhu služby.

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Rozdíly mezi kupní smlouvou uzavíranou mezi podnikateli a spotřebitelskou kupní smlouvou

Český právní řád upravuje kupní smlouvu jako jeden ze základních smluvních typů.

Zrušení ochranných práv k odrůdě z moci úřední pro neplnění podmínek

O zrušení udělení ochranných práv k odrůdě z moci úřední budete informováni vydáním a doručením Rozhodnutí ve lhůtě dle Správního řádu .

Rozklad (§ 152)

Rozklad se podává u úřadu (ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu), který rozporované rozhodnutí vydal, do 15 dní od doručení rozhodnutí.

Notářské osvědčení

Notář vydá osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku při přemístění sídla do České republiky jen je-li mu: a) předložena veřejná listina vydaná příslušným orgánem státu, v němž má zahraniční právnická osoba sídlo, případně jehož právním řádem se řídí její vnitřní právní poměry, prokazující, že zahraniční právnická osoba splnila požadavky vyžadované právním řádem tohoto státu k přemístění sídla do České republiky, b) předloženo zakladatelské právní jednání, jehož obsah splňuje požadavky českého práva při změně právní formy, a c) předložen posudek znalce nebo jiná způsobilá písemnost osvědčující, že jmění zahraniční právnické osoby odpovídá alespoň výši základního kapitálu uvedeného v zakladatelském dokumentu, jestliže bude zahraniční právnická osoba měnit svou formu na společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo družstvo.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů

Veřejné oznámení o zahájení správního řízení ve věci návrhu/zjednodušeného návrhu na povolení spojení Po obdržení návrhu nebo zjednodušeného návrhu na povolení spojení soutěžitelů neprodleně oznamujeme zahájení správního řízení o povolení spojení v Obchodním věstníku a/nebo prostřednictvím veřejné datové sítě, přičemž současně stanovujeme lhůtu, ve které můžete podávat námitky proti tomuto spojení soutěžitelů.

Vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny

Správní řízení o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny V případě již zařazeného prostředku do úhradové skupiny, u kterého vznikly pochybnosti o správném zařazení, může Státní ústav pro kontrolu léčiv spustit správní řízení z moci úřední o vyřazení z úhradové skupiny.

Zápis letadla do leteckého rejstříku

zápis letadla do leteckého rejstříku Úřad pro civilní letectví provádí ve správním řízení zápis letadla do leteckého rejstříku na žádost vlastníka, případně budoucího provozovatele letadla.

Ověření správnosti překladu cizí veřejné listiny

neovládá-li konzulární úředník v dostatečné míře jazyk, v němž je listina sepsána; pokud se jedná o překlad z češtiny (tedy překlad české veřejné listiny do cizího jazyka) může být ze strany ZÚ ověření odmítnuto, pokud úřady státu působnosti zastupitelského úřadu překlady vyhotovené nebo ověřené na zastupitelském úřadě neuznávají; má-li důvodné pochybnosti o tom, že obsah listiny odporuje veřejnému pořádku, právnímu řádu přijímajícího státu nebo závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i o pravosti předložené veřejné listiny, nebo je-li veřejná listina v rozporu se skutečností, kterou má osvědčovat.

Voják v záloze na vojenském cvičení

V žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také rodné číslo.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  je dokladem o právní způsobilosti k uzavření manželství podle českého práva a český státní občan jej předkládá při uzavření manželství v zahraničí .

Zrušení povolení insolvenčního správce

 Zákon Ministerstvu spravedlnosti v rámci správního rozhodování  nedává žádný prostor pro případnou správní úvahu .

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Rozhodnutí Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu ÚSC nebo právního předpisu správního úřadu nebo jejich jednotlivých ustanovení

Souhlas se zřízením hlavních báňských záchranných stanic

Při vydání souhlasu se zřízením hlavních báňských záchranných stanic Český báňský úřad  a/ stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost, b/ schvaluje jejich služební řády, c/ určuje podmínky pro ustanovení do funkcí.

Hlášení ostatních změn

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY Zašlete svůj vyplněný tiskopis oznámení s patřičnými dokumenty v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Hlášení změny cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY Zašlete svůj vyplněný tiskopis oznámení s patřičnými dokumenty v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Právní porady, zastupování před úřady, správa majetku apod.

Poskytnutí jiných právních služeb mimo notářskou činnost Notář může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat tyto právní služby: udělovat právní porady a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a v řízení před orgány veřejné moci (před soudy pouze ve stanovených případech, např. ve věcech veřejných rejstříků), sepisovat soukromé listiny a zpracovávat právní rozbory.