Úvod Kam dál Pro úřady (OVM) Interaktivní vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku dle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku dle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad

Popis formuláře:

Problematika místních poplatků je komplexním a kogentním způsobem upravena zákonem a obce mohou v „poplatkových“ vyhláškách upravovat jen zákonem výslovně určené oblasti. Ministerstvo vnitra důrazně nedoporučuje příslušný vzor obecně závazné vyhlášky doplňovat o další ustanovení, neboť jakákoli odchylka od stanovené zákonné úpravy může vést k rozporu příslušné vyhlášky se zákonem.

Zákon o místních poplatcích nestanoví u tohoto poplatku žádné osvobození či úlevy, což odpovídá povaze poplatku vázaného na rozsah reálně vyprodukovaného odpadu. Z tohoto důvodu ani tento vzor nepočítá s osvobozeními či úlevami od poplatku.

Účinnost obecně závazné vyhlášky doporučuje Ministerstvo vnitra stanovit k 1. lednu následujícího roku, neboť poplatkovým obdobím místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je kalendářní rok; v případě nabytí účinnosti příslušné vyhlášky v průběhu kalendářního roku dochází k jejímu zpětnému (retroaktivnímu) působení a obec se vystavuje aplikačním problémům a riziku závažných právních sporů.

Podrobnější informace k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku dle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad lze nalézt v právním výkladu k zákonnému zmocnění.

Veškeré metodické materiály naleznete v dokumentech odboru veřejné správy, dozoru a kontroly na stránkách MV ČR; rovněž se lze s jakýmikoli dotazy k tvorbě obecně závazných vyhlášek obrátit na územní oddělení dozoru.     

 

OP Zaměstnanost
Zpracováno v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.