Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

číslo areálu 02091000. Katastrální území Nové Město, obec Praha: • pozemek parc. č. 48 o výměře 10 555 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 909, stavba občanského vybavení („Budova“), • pozemek parc. č. 49/1, o výměře 398 m2, ostatní plocha, jiná plocha, • pozemek parc. č. 49/2, o výměře 215 m2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 215 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-10-23

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Nové Město, Praha, okres Hlavní město Praha

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Budova má obdélný půdorys se dvěma dvory a je rozdělena na 6 sekcí. Sekce A zahrnuje severozápadní křídlo Budovy podél Jindřišské ulice, na které navazuje v ulici Politických vězňů sekce B, která je zakončena v místě příčného jihovýchodního křídla, které je součástí sekce F. Sekci D tvoří jihozápadní křídlo podél dvorany. Příčné křídlo, vymezující dvoranu a poštovní dvůr tvoří sekci C. Sekce E, která je vnořena mezi sekci C a F, je tvořena pokračujícím jihozápadním křídlem. Hlavní průčelí se obracejí do Jindřišské ulice a do ulice Politických vězňů. Hlavní vstup pro veřejnost je umístěn v severozápadním průčelí v Jindřišské ulici. Hlavní vstup pro zaměstnance a dopravu se nachází v severovýchodním průčelí v ulici Politických vězňů. Každý ze dvou dvorů je obklopen čtyřmi křídly, prostřední křídlo, jež je odděluje, je společné pro oba dva. Severozápadní dvůr má užší obdélný půdorys, dnes je zastřešen a využit pro přepážkovou halu. Jihovýchodní dvůr má takřka obdélný půdorys, je nezastřešený a je využíván k parkování a manipulaci s poštovními zásilkami. Budova hlavní pošty má pravidelný obdélný půdorys, podélnou osou orientovaný ve směru severozápad – jihovýchod. Budova má celkem šest výškových úrovní: suterén (1.PP), přízemí (1.NP), 1. patro (2.NP), 2. patro (3.NP), 3. patro (4.NP), 4. patro (5.NP), mezipatro (5.-6. NP) a podkroví (6.NP). Suterénní prostory se nacházejí pod severozápadním křídlem (sekce A), z části pod severní částí jihozápadního křídla (sekce D) a pod příčným křídlem (sekce C), jihovýchodním křídlem (sekce F) a jižní částí severovýchodního křídla (sekce F). Všechny prostory Budovy jsou v současnosti využívané, jednak pro provoz hlavní poštovní pobočky, jednak jako administrativní zázemí centrály České pošty. Obecně lze konstatovat, že prostory v Budově lze využívat, jednak v menší míře jako provozně obchodní (prostory dvorany a bezprostředního okolí, přístupné veřejnosti), včetně skladového zázemí, jednak převážně jako administrativní prostory. Vymezení všech práv 3. osob váznoucích na prodávaných nemovitostech (věcná i smluvní) • věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město, věcné břemeno chůze a jízdy, dle Smlouvy o věcném břemeni V3 6449/1997, oprávnění pro pozemek parc. č. 33 v k. ú. Nové Město, • věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město, věcné břemeno chůze, dle Smlouvy o věcném břemeni V3 6449/1997, oprávnění pro pozemek parc. č. 33 v k. ú. Nové Město, • věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město, věcné břemeno jízdy, dle Smlouvy o věcném břemeni V3 6449/1997, oprávnění pro pozemek parc. č. 33 v k. ú. Nové Město, • věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město, věcné břemeno (podle listiny) - právo oprávněného k přístupu ke všem složkám vzduchotechnického objektu, tj. větracímu potrubí s jeho nadzemním vyústěním zakončeným větrací mřížkou na soklu objektu čp. 909, nadzemnímu objektu jako místu větrání kolektoru CI a CIA a třem kusům poklopů jako místům přístupu do kolektoru CI a CIA, dle smlouvy o věcném břemeni V3 11695/1998; oprávnění pro Hlavní město Prahu, • věcné břemeno k tíži pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město, věcné břemeno (podle listiny) - právo strpět umístění a provoz trafostanice s právem volného přístupu za účelem zajištění provozu, oprav a údržby trafostanice v domě, dle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 16. 1. 2002, oprávnění pro společnost PREdistribuce, a.s., • část pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město o velikosti 281 m2 je zastavěna částí budovy č. p. 911, která je ve vlastnictví třetí osoby („Budova č. p. 911“) a to bez formálního právního titulu, který by ji k užívání této části opravňoval. Tato skutečnost není evidována v katastru nemovitostí, • pozemek parc. č. 49/2 v k.ú. Nové Město zcela zastavěn Budovou č.p. 911, která je ve vlastnictví třetí osoby, a to bez formálního právního titulu, avšak v katastru nemovitostí je tato skutečnost evidována, • v Budově se nalézá technologie potrubní pošty ve vlastnictví třetí osoby, a to bez formálního právního titulu, který by ji k užívání opravňoval. Konkrétně se v suterénu Budovy nachází kompresorová stanice a strojovna a v 1. NP Budovy řídící centrum a strojovna, • Budova je od roku 1998 zapsaná v evidenci Národního památkového ústavu jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem 49790/1-2257, • prostory v 1. NP a 2. NP Budovy o velikosti 5 m2 jsou pronajaty společnosti VERY GOODIES a.s. na základě dílčí nájemní smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2018/07671 ze dne 21. 5. 2018 ve znění pozdějších dodatků za účelem umístění občerstvovacích automatů – 3 ks na teplé nápoje a 1 ks na studené nápoje a 1 ks na občerstvení, • prostory v 4. NP Budovy o velikosti 278,94 m2 a jedno parkovací stání na pozemku parc. č. 48 v k. ú. Nové Město jsou pronajaty společnosti IPREA s.r.o. na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2018/13995 ze dne 12. 11. 2018 za účelem provozování zdravotního, rehabilitačního a masážního studia, • Hlavní město Praha je na základě smlouvy o umístění, instalaci, provozování a údržbě technického zařízení Městského kamerového systému hl. m. Prahy číslo INO/8/03/002540/2003 ze dne 20.07.2014, ve znění pozdějších dodatků oprávněno umístit a provozovat na Budově Městský kamerový systém, • prostory v 1. NP Budovy o velikosti 1 m2 jsou pronajaty společnosti Dallmayr Vending & Office, k.s. na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2021/06372 ze dne 11. 11. 2021 za účelem umístění a provozování samoobslužného automatu na teplé nápoje, • prostory v 1. NP a 1. PP Budovy o velikosti 79,73 m2 jsou pronajaty společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na základě smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 7709000500 ze dne 1. 3. 2013 ve znění pozdějších dodatků za účelem výkonu komunikačních činností na území České republiky, • společnost Nej.cz s.r.o. je na základě smlouvy o umístění zařízení ze dne 18. 2. 2002 oprávněna na Budově umístit a provozovat část veřejné telekomunikační sítě, • prostory v 4. NP Budovy o velikosti 16,14 m2 jsou pronajaty společnosti ČP Guarding, s.r.o. na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání č. 2022/04512 ze dne 30. 9. 2022 za účelem provozování administrativní činnosti. Požadovaná výše kupní ceny (cena obvyklá) • prodejní cena dle ZP: je ve výši 1 325 000 000 Kč, ceny obvyklá. Vymezení rozsahu a popis zamýšleného dalšího užívání prodávané nemovitosti Českou poštou • Společně s kupní smlouvou bude uzavírána nájemní smlouva, na jejímž základě bude Česká pošta, s. p. oprávněna užívat nemovitosti v následujícím rozsahu: - prostory o celkové výměře 3.238,13 m2 v 1. NP Budovy - prostory o celkové výměře 887,02 m2 v 2. NP Budovy - 6 parkovacích stání. Rozsah budoucího užívání (včetně společných prostor, které bude Česká pošta, s. p. oprávněna užívat nevýhradně) je dále blíže specifikován v příloze této nabídky. Zůstatková účetní hodnota 187 826 282,74,- Kč k 30. 9. 2023.

Požadovaná cena

1325000000


Přílohy