Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. st. 4030/2 a p.č. 3934/49 v k.ú. Klatovy

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-10-15

Telefon

+420972235258

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Klatovy, Klatovy, okres Klatovy

Parcelní číslo

st. 4030/2 a 3934/49

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky se nacházejí v jižní části města Klatovy v ochranném pásmu dráhy při trati Horažďovice předměstí - Klatovy. Na pozemku p.č. st. 4030/2 se nachází část stavby ve vlastnictví žadatele a jeho prodejem dojde ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. Pozemek p.č. 3934/49 je prodáván z důvodu scelení s majetkem žadatele, přičemž dojde k rozšíření jeho firemního areálu, což podporuje svým vyjádřením i Město Klatovy. Pozemek p.č. 3934/49 byl nabyvatelem oplocen, aby došlo k ochraně celého areálu žadatele a bylo zamezeno také neoprávněnému vniknutí veřejnosti k tělesu dráhy a tím zajištěna bezpečnost na železnici a ochráněn majetek Správy železnic. Oba pozemky jsou žadateli pronajaty. Předmětem ocenění byly pouze pozemky bez součástí a příslušenství ve vlastnictví nabyvatele. Přístup k prodávanému majetku bude realizován mimo provozované těleso dráhy z navazujícího majetku žadatele. Pokud během přípravy prodeje dojde ke změně majitele stavby na pozemku, bude poptávaný pozemek prodán novému vlastníkovi za podmínek stanovených v příslušném usnesení vlády ČR. Oba pozemky jsou v KN zatížený služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy" v celém jejich rozsahu. V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Dle územního plánu města Klatovy se pozemky nacházejí v území zastavěném k proměně - plocha přestavby. Jedná se o transformační území města, určenému k regeneraci zástavby, nevyužívaných výrobních areálů a úprava prostorového uspořádání a přednádražního území, Kdy pro území zastavěné stavbami, je možné stavby užívat ke stavějícímu využití.

Požadovaná cena

853000