Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 268/3 v k.ú. Ejpovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-10-15

Telefon

+420702263859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany

Parcelní číslo

268/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitost se nachází v severní okrajové zastavěné části obce Ejpovice a v ochranném pásmu dráhy trati Beroun, os. n. - Plzeň, hl.n., Pozemek vznikl oddělením z původního pozemku p. č. 268/3, který vznikl z částí pozemků p. č. 590/1 a p. č. 268/3. Pozemek je přístupný z pozemku p. č. 1239 (ostatní komunikace, ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Ejpovice, ale nový majitel si musí na pozemek udělat samostatný vstup, protože k pozemku je v současnosti přistupováno přes pozemek p. č. 268/19, který bude odprodán majitelům sousední stavby. Pozemek je pronajat a je současnými nájemci používán jako zahrada na základě nájemní smlouvy, která dle domluvy se současnými nájemci bude před vyhlášením veřejné soutěže ukončena. Pozemek byl nájemci oplocen a oplocení není součástí prodeje. Na pozemku se nachází trvalé porosty (1x švestka, broskvoň, líska, jabloň, třešeň a 3x rybíz). Pozemek je v KN zatížen věcným břemenem spočívajícím v povinnosti strpění na nabývané nemovitosti v celém jejím rozsahu důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy a věcným břemenem přístupu k protihlukové zdi vůči Správě železnic. V kupní smlouvě se nabyvatelé vzdají za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených, z důvodu trvání a provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Pozemek dle územního plánu leží v plochách pro bydlení (původní pozemek 268/3) a plochách zvláštního určení (plocha s umístěním železniční trati a s ní souvisejících zařízení) (část pozemku p. č. 590/1).

Požadovaná cena

837000