Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 3621/13 v .ú. Pocinovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-09-30

Telefon

T +420 972 235 258 +420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Pocinovice, Pocinovice, okres Domažlice

Parcelní číslo

3621/13

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází ve východní okrajové části Obce Pocinovice cca 300 m od žst. Pocinovice v ochranném pásmu dráhy trati Janovice nad Úhlavou - Domažlice. Na pozemku se nachází trvalé porosty, které jsou předmětem převodu. Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy z pozemku p. č. 3621/14, t. č. ve vlastnictví ČR a v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, který bude převeden do vlastnictví Plzeňského kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizaci. Pozemek není nyní využíván. Pozemek p. č. 3621/13 je dle současné evidence v katastru nemovitostí omezen ve vlastnickém právu, a to stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 3621/7 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Dle územního plánu se jedná o plochy dopravní infrastruktury drážní (DI-D

Požadovaná cena

62500