Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 177 o výměře 168 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 107 stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 852 o výměře 206 m2, trvalý travní porost, k. ú. Dobkovice, obec Dobkovice, LV č. 153, KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-24

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Dobkovice, Dobkovice, okres Děčín

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej formou e-aukce

Požadovaná cena

1076350