Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Poříčí nad Sázavou)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-24

Telefon

972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Poříčí nad Sázavou, Poříčí nad Sázavou, okres Benešov

Parcelní číslo

3178/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází v souvislé zástavbě obce Poříčí nad Sázavou, v blízkosti železniční zastávky Poříčí nad Sázavou a v ochranném pásmu dráhy trati Čerčany - Praha-Krč. Jedná se o pozemek, jehož převážná část (plocha o výměře 700 m2) je v současné době užívána na základě nájemní smlouvy uzavřené s třetí osobou (účel: skladování stavebního materiálu). Dnem nabytí vlastnického práva k pozemku vstoupí nabyvatel do všech (v tu dobu v aktuálním stavu) práv a povinností pronajímatele sjednaných v nájemní smlouvě. Majetek nájemce, který se nachází na pozemku (zejména oplocení, vjezdová brána, mobilní buňky, stavební a další materiál), nebude předmětem prodeje. Pozemek bude převeden i se svými součástmi v podobě trvalých porostů (listnaté stromy). Pozemek je dotčen existencí energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., a telekomunikačního zařízení v majetku CETIN a.s.; zařízení ČEZ a CETIN, jehož existence není ve vztahu k pozemku nijak smluvně ošetřena (např. zřízenou služebností vloženou do katastru nemovitostí), nebude předmětem prodeje. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace (ulice Čerčanská) situované na pozemku p. č. 3011/1 (silnice, ve vlastnictví Středočeského kraje) a dále přes přilehlou část sousedního navazujícího pozemku p. č. 3178/11 (jiná plocha, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic); jedná se o pozemkovou plochu, na které se nachází veřejná komunikace v majetku Středočeského kraje – silnice II/109 (pozemek p. č. 3011/1), respektive veřejná komunikace v majetku Korporace – chodník vedený v Pasportu komunikací Korporace pod označením 08d (pozemek p. č. 3178/11); vše v k. ú. Poříčí nad Sázavou. Prodej pozemku je projednáván ve veřejném zájmu pro obec Poříčí nad Sázavou. Pozemek je zatížen služebností spočívající "v povinnosti strpění důsledků / škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy" pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 3178/1 v k. ú. Poříčí nad Sázavou (Správa železnic). V převodní smlouvě bude sjednáno věcné právo, kdy se nabyvatel ve smyslu ust. § 2897 zákona č. 89/2012 Sb. vzdá za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených z důvodu trvání a provozování dráhy. Sjednané vzdání se práva na náhradu škody bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Dle Územního plánu obce Poříčí nad Sázavou se pozemek nachází v zastavěném území a v ploše s funkčním využitím "SV - plochy smíšené obytné - venkovské"; pozemek dále zasahuje do hranice území ohroženého zvláštní povodní.

Požadovaná cena

1299000