Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Bystřice u Benešova)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-22

Telefon

972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Bystřice u Benešova, Bystřice, okres Benešov

Parcelní číslo

1626/24

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází v západní části města Bystřice, v blízkosti mimoúrovňového křížení trati s krajskou komunikací (silnice II/111) a v ochranném pásmu dráhy trati České Budějovice - Benešov u Prahy. Jedná se o svažitý pozemek, na kterém se nachází terénní úprava v podobě protihlukového valu, který byl zřízen v rámci stavby města Bystřice nazvané „Bystřice, inženýrské sítě, infrastruktura Bystřice – západ“; terénní úprava je v majetku města Bystřice a nebude předmětem prodeje. Součástí prodeje jsou porosty náletového charakteru představované listnatými opadavými keři. Přístup k pozemku je možný výhradně z okolních pozemků města Bystřice p. č. 1276/34 a p. č. 1299/19. Prodej pozemku je projednáván ve veřejném zájmu pro město Bystřice (záměrem města Bystřice je na ploše pozbývaného pozemku a zároveň i na plochách svých okolních pozemků vybudovat vycházkovou trasu, přičemž tento záměr je jako součást širšího urbanistického konceptu zahrnujícího celkovou přestavbu řešeného území sledován i v rámci studie nazvané "Zastavovací studie Bystřice Západ"). Na užívání pozemku je s městem Bystřice uzavřena nájemní smlouva. Pozemek je zatížen služebností spočívající "v povinnosti strpění důsledků / škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy" pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 1626/1 (Správa železnic). V převodní smlouvě bude sjednáno věcné právo, kdy se nabyvatel ve smyslu ust. § 2897 zákona č. 89/2012 Sb. vzdá za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených z důvodu trvání a provozování dráhy. Sjednané vzdání se práva na náhradu škody bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Dle Územního plánu města Bystřice se pozemek nachází v nezastavěném území a v ploše s funkčním využití "NSp - plochy smíšené nezastavěného území - přírodní"; pozemek se dále nachází v ochranném pásmu Letiště Benešov a zčásti taktéž i v ochranném pásmu silnice I/3.

Požadovaná cena

19000