Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Bukovno)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-21

Telefon

972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Bukovno, Bukovno, okres Mladá Boleslav

Parcelní číslo

1227/6 a st. 115

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ano

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

106

Popis položky

Nemovitosti se nacházejí v prostoru železniční zastávky Bukovno a v ochranném pásmu dráhy trati Mělník - Mladá Boleslav hlavní nádraží. Budova č.p. 106 (bývalá výpravní budova postavená v roce 1905) na pozemku p. č. st. 115 představuje jednopodlažní, částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou, jehož nosný systém tvoří smíšené zdivo z kamene a plných pálených cihel. V objektu se nacházejí dlouhodobě nevyužívané provozní nebytové prostory (čekárna, pokladna a dopravní kancelář) a prostory k bytovému užití. Součástí převodu bude příslušenství hlavní stavby č.p. 106, a to: otevřený přístřešek pro cestující veřejnost tvořený přesahem střechy nad část pozemku p. č. st. 115, na níž se nachází zpevněná plocha příslušná k budově; příslušenství zděného zádveří a přístavba dřevěné skladiště (obojí s umístěním na pozemku p. č. st. 115); kompletní elektroinstalace vně i uvnitř objektu; vnitřní rozvody vody a kanalizace; vodovodní přípojka napojená z vodovodního řadu a vedená do objektu (s umístěním na pozemku cizího vlastníka p. č. 1227/3 a pozemku p. č. 1227/6); žumpa včetně její přípojky z objektu (s umístěním na pozemku p. č. 1227/6); oplocení s podezdívkou a vjezdová brána (s umístěním na pozemcích cizích vlastníků p. č. 1227/3 a p. č. 1227/6) - smluvní zajištění umístění veškerého příslušenství situovaného na pozemcích cizích vlastníků si nabyvatel zajistí sám po nabytí pozbývaného majetku. Po uzavření převodní smlouvy a provedené změně vlastnického práva k pozbývanému majetku na úseku evidence katastru nemovitostí budou na nového nabyvatele přepsána stávající odběrná místa na vodu a elektřinu. Nemovitosti jsou přístupné z veřejné komunikace situované na pozemku obce Bukovno p. č. 1227/3. Nemovitosti nejsou pronajaty. Převod nemovitostí je projednáván ve veřejném zájmu pro obec Bukovno. Všechny pozbývané pozemky jsou zatíženy stávající služebností spočívající v povinnosti "strpění trvání a provozu dráhy" pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 1228 v k. ú. Bukovno (Správa železnic). V převodní smlouvě bude sjednáno věcné právo, kdy se nabyvatel ve smyslu ust. § 2897 zákona č. 89/2012 Sb. vzdá za sebe a další vlastníky nabývaných nemovitostí jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývaných nemovitostech, případně na stavbách na nich postavených nebo na předmětech na nich uložených z důvodu trvání a provozování dráhy; sjednané vzdání se práva na náhradu škody bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Dle Územního plánu obce Bukovno se nemovitosti nacházejí jednak v zastavěném území, v ploše "OM - občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední" (p. č. st. 115), jednak v nezastavěném území, v ploše "DZ - dopravní infrastruktura - železniční" (p. p. č. 1227/6).

Požadovaná cena

1289000