Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 215 o výměře 360 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 69 objekt k bydlení, pozemek parc. č. 140 o výměře 1 308 m2, trvalý travní porost pozemek parc.č. 2276/3 o výměře 47 m2, ostatní plocha, k. ú. Tisá, obec Tisá, LV č. 331, KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-06-12

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Denisa Janderková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Tisá, Tisá, okres Ústí nad Labem

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej proběhne formou e-aukce

Požadovaná cena

3970000