Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 1272/31 v k. ú. Horažďovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-06-10

Telefon

+420 972 235 258, +420 702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Horažďovice, Horažďovice, okres Klatovy

Parcelní číslo

1272/31

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitost se nachází v severozápadní okrajové části Města Horažďovice a v ochranném pásmu dráhy trati Plzeň - Nemanice. Pozemek p. č. 1272/31 tvoří z části přístup ke stavbě č. p. 448 na pozemku p. č. st. 350 (ve spoluvlastnictví paní Ing. Libuše Krpatové) a z části je pozemek manžely Krpatovými (žadatelé) užíván jako součást zahrady, která jimi byla oplocena a jsou na ní vysázeny trvalé porosty v jejich vlastnictví. Jedná se o zcelení majetku s majetkem žadatelů. Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy z pozemku p. č. 1272/28 ve vlastnictví Plzeňského kraje. Převáděný pozemek je dle současné evidence v katastru nemovitostí omezen ve vlastnickém právu, a to zřízenými služebnostmi pro oprávněné - Město Horažďovice a ČEZ Distribuce, a.s, věcné břemeno „Věcné břemeno zřizování a provozování vedení“. Předmětný pozemek je zatížený stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 2189/16 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Dle platného územního plánu se nachází v zastavěném území na ploše s funkčním využitím "Plochy bydlení B-S-36"

Požadovaná cena

84500