Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Lhotka u Mělníka)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-03-12

Telefon

972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu (O31)

Katastrální území

Lhotka u Mělníka, Lhotka, okres Mělník

Parcelní číslo

st. 53, st. 242, st. 243 a st. 244

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ano

Jiná nemovitost

ne

Číslo popisné/evidenční

12

Popis položky

Nemovitosti v severozápadní samostatné části obce Lhotka (místní část s názvem Na Dole) v prostoru žst. Lhotka u Mělníka v ochranném pásmu dráhy trati Mělník - Mladá Boleslav hlavní nádraží. Budova č.p. 12 (bývalá výpravní budova z roku 1898) na pozemcích p.č.st. 53, p.č.st. 242, p.č.st. 243 a p.č.st. 244 představuje přízemní, zděný a částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou a dvěma 2 přístavky (zádveří a veranda); v objektu jsou umístěny provozní nebytové prostory (čekárna, pokladna a dopravní kancelář), které dlouhodobě neslouží potřebám dráhy, respektive cestující veřejnosti, a prostory k bytovému užití. Budova č.p. 12 bude prodána včetně svého příslušenství umístěného na pozemku p.č. 784/4 ve vlastnictví Českých drah, a.s. (ČD), a to: otevřeného přístřešku tvořeného přesahem střechy nad přilehlý pozemek p.č.st. 242, venkovních schodů, vrátek, vjezdové brány s oplocením, studny a žumpy včetně k nim příslušných přípojek a kolny (bývalé skladiště z roku 1898) - smluvní zajištění umístění veškerého uvedeného příslušenství situovaného na dotčeném pozemku ČD si musí nabyvatel zajistit sám. Nad budovou čp. 12 a na její obvodové zdi se nachází inženýrská síť a zařízení (tj. nástřešní konzole venkovní elektrické přípojky, kabelová skříň a příslušné kabelové vedení, respektive kabelová část situovaná mezi nástřešní konzolí venkovní elektrické přípojky a kabelovou skříní) v majetku cizího vlastníka - ČEZ Distribuce, a.s. (ČEZ). Na fasádě budovy č.p. 12 je umístěna pamětní deska "obětem druhé světové války" v majetku obce Lhotka a bod státního bodového pole ve správě Zeměměřického úřadu, který podléhá ochraně podle zákona č. 200/1994 Sb. Nemovitosti leží na území III. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Kokořínsko - Máchův kraj a přístup k nim je zajištěn z veřejné komunikace Středočeského kraje na pozemku p.č. 747/2 a dále po přilehlém pozemku ČD p.č. 784/4; smluvní zajištění přístupu přes dotčený pozemek ČD si musí nabyvatel zajistit sám. Nemovitosti nejsou pronajaty. Všechny pozemky jsou zatíženy stávající služebností spočívající v povinnosti "strpět trvání a provozu dráhy", pozemek p.č.st. 53 je navíc zatížen stávající služebností "inženýrské sítě" - obě tyto služebnosti jsou zapsány na LV pro oprávněný pozemek Správy železnic p.č. 833 v k.ú. Střemy. V kupní smlouvě bude sjednáno věcné právo, kdy se nabyvatel ve smyslu ust. § 2897 zákona č. 89/2012 Sb. vzdá za sebe a další vlastníky nabývaných nemovitostí jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývaných nemovitostech, případně na stavbách na nich postavených nebo na předmětech na nich uložených z důvodu trvání a provozování dráhy; sjednané vzdání se práva na náhradu škody bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Z hlediska Územního plánu obce Lhotka se nemovitosti nacházejí mimo zastavěné a zastavitelné území a v ploše s funkčním využitím "DZ - Plochy dopravní infrastruktury - doprava drážní".

Požadovaná cena

417000