Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nabídka nepotřebného nemovitého majetku státu, v právu hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci (k. ú. Zásmuky))

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-03-06

Telefon

972235530

E-mail

SilhavikM@spravazeleznic.cz

Osoba

Marek Šilhavík

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu (O31)

Katastrální území

Zásmuky, Zásmuky, okres Kolín

Parcelní číslo

871/6, 871/7 a 1025

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemky v severní okrajové části města Zásmuky cca 50 m jižně od úvraťové žst. Zásmuky v ochranném pásmu dráhy trati Bošice - Bečváry. Pozemky jsou součástí oploceného výrobního a skladového areálu (rohože a čisticí zóny) obchodní firmy GAPA MB, s.r.o. (dále jen "Korporace) a přístup k nim je možný výhradně z okolních pozemkových ploch Korporace (p. č. st. 30/7, p. č. 240/1, p. č. 250/2 a p. č. 871/8). Na pozemcích p. č. 871/6 a p. č. 871/7 se nachází zpevněná plocha tvořená zámkovou dlažbou sloužící jako manipulační prostor v areálu Korporace a oplocení s vjezdovou bránou, které vymezují areál Korporace; na pozemku p. č. 1025 se pak nachází betonová rampa, která včetně svého příslušenství (venkovní schodiště) přiléhá a náleží ke stavbě Korporace bez čp./čev. na pozemku p. č. st. 30/7 - zpevněná plocha, oplocení s vjezdovou bránou i betonová rampa včetně svého příslušenství jsou v majetku Korporace, a tudíž nejsou předmětem prodeje. Na užívání pozemků je s Korporací uzavřena nájemní smlouva. Pozemky jsou zatíženy služebností zapsanou na LV spočívající v povinnosti "strpět trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p. č. 871/4 (Správa železnic). V kupní smlouvě bude sjednáno věcné právo, kdy se nabyvatel (nový vlastník pozemků) dle ust. § 2897 zákona č. 89/2012 Sb. vzdá za sebe a další vlastníky nabývaných nemovitostí jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývaných nemovitostech, případně na stavbách na nich postavených nebo na předmětech na nich uložených z důvodu trvání a provozování dráhy; sjednané vzdání se práva na náhradu škody bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Podle Územního plánu města Zásmuky se předmětné pozemky nacházejí v zastavěném území, ve funkční ploše smíšené výrobní (VS).

Požadovaná cena

367000