Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 336/12 díl "a" a díl "b" v k.ú. Český Jiřetín

Atributy nabídky

Zakladatel

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

Platnost do

2023-03-05

Telefon

956235112

E-mail

zdenka.rytirova@lesycr.cz

Osoba

Zdeňka Rytířová

Útvar

Lesní správa Litvínov

Katastrální území

Český Jiřetín, Český Jiřetín, okres Most

Parcelní číslo

336/12 díl "a","b"

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

prodej pozemku p. č. 33612 díl "a" druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře 220 m2 a díl "b" druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2, oddělený GP č. 867-10/2021 z pozemku p.č. 336/1, zapsaný v KN u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most na LV č. 3 pro k.ú. Český Jiřetín

Požadovaná cena

570000