Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 1252/2 v k. ú. Ejpovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-01-13

Telefon

+420702263859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany

Parcelní číslo

1252/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitost (pozemek p.č. 1252/2 v k.ú. Ejpovice) se nachází v severozápadní okrajové části obce Ejpovice a v ochranném pásmu dráhy trati Beroun, os. n. - Plzeň, hl.n. v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Klabava. Pozemek sousedí s pozemky žadatelů, ze kterých je na něj přístup. Pozemek vznikl na základě GP č. 886-33/20120 z původních pozemků p.č. 590/1 a 1252. Po prodeji dojde ke scelení s majetkem žadatelů. Na převáděném pozemku je studna a trvalé porosty, které jsou předmětem prodeje. Pozemek není pronajatý. Na vedlejších pozemcích Správy železnic je těleso dráhy a pozemní základnová stanice pokrytí signálem sítě GSM-R, proto jsou navazující pozemky pro nás potřebné a nepřevoditelné. Pozemek je v KN zatížen věcným břemenem spočívajícím v povinnosti strpění na nabývané nemovitosti v celém jejím rozsahu důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy. V kupní smlouvě se nabyvatelé vzdají za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených, z důvodu trvání a provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Pozemek dle územního plánu leží v plochách pro sport a rekreaci a plochách zvláštního určení (plocha s umístěním železniční trati a s ní souvisejících zařízení).

Požadovaná cena

37500


Přílohy