Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 947/99 v k.ú. Plešnice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-01-13

Telefon

+420702263859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Plešnice, Plešnice, okres Plzeň-sever

Parcelní číslo

947/99

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p.č. 947/99 v k.ú. Plešnice o výměře 158 m2 se nachází v ochranném pásmu dráhy trati Kozolupy - Pňovany ve východním zastavěném a zastavitelném území obce Plešnice. Pozemek je pronajat jako zahrada vlastnici okolního pozemků, přičemž nájemní smlouva přejde na nového nabyvatele. Oplocení pozemku a trvalé porosty na pozemku bylo pořízeno nájemcem a není předmětem prodeje. O koupi daného pozemku projevili zájem obě vlastnice okolních pozemků, přes něž je jediný možno přístup mimo ochranné pásmo dráhy. Z hlediska územního plánu se pozemek nachází v typu území - nezastavěné, v ploše dopravní infrastruktury. Předmětný pozemek je zatížený stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 947/1 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy.

Požadovaná cena

55000


Přílohy