Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 747/5 v k.ú Spáňov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-01-12

Telefon

+420 972 235 258, +420 702 263 859

E-mail

moravek.honza@gmail.com

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Spáňov, Spáňov, okres Domažlice

Parcelní číslo

747/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitost se nachází v okrajové severozápadní části obce Spáňov vedle žst. Spáňov v ochranném pásmu dráhy trati Janovice nad Úhlavou - Domažlice. Pozemek je situován ve svažitém terénu a ohraničen tělesem dráhy a pozemky cizích vlastníku. Jedná se o prodej předmětné pozemku z důvodu veřejného zájmu - ucelení rozvojových ploch obce. Rozvojová plocha bude sloužit k vybudování obytné zóny a příslušné veřejné infrastruktury. Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy na pozemku 747/1 z pozemků p.č. 8/1 ve vlastnictví žadatele. Předmětný majetek je zatížený stávající služebností spočívající v "povinnosti strpění důsledků/škodlivého vlivu trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 747/1 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy. Dle platného územního plánu jsou pozemky nachází v území železniční tratě a plochy.

Požadovaná cena

58000


Přílohy