Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 260/2 v k.ú. Dobříkov na Šumavě

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-01-12

Telefon

+420702263859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Dobříkov na Šumavě, Kdyně, okres Domažlice

Parcelní číslo

260/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitost (pozemek p.č. 260/2 v k.ú. Dobříkov na Šumavě) se nachází v jižní okrajové části obce v bezprostřední blízkosti železniční stanice Dobříkov na Šumavě a v ochranném pásmu dráhy trati Janovice nad Úhlavou - Domažlice. Na části předmětného pozemku je v současné době provoz skladování a manipulace se dřevem a je za tímto účelem pronajata. Na pozemku se nachází zpevněná plocha a zbytky ocelové haly v majetku nájemce části pozemku. Předmětný pozemek byl současnými nájemci napojen na elektřinu z distribuční soustavy ČEZ Distribuce a přípojka je v jejich vlastnictví. Odčleňovaný pozemek může být využit pouze z 1/2 z důvodu umístění části pozemku ve svahu. K předmětnému pozemku je přístup z pozemku p.č. 259 (silnice, ostatní plocha). Na pozemku jsou náletové porosty, které budou předmětem prodeje. Plzeňský kraj nemá zájem o odkoupení předmětné nemovitostí. Město Kdyně, nemá žádný veřejný zájem, který by je opravňoval k tomu získat pozemek přednostně. Na nového majitele budou převedeny nájemní vztahy k předmětnému pozemku. Předmětný pozemek je zatížený stávající služebností " Věcné břemeno cesty a stezky, strpět škodlivý vliv trvání a provozu dráhy", a to pro oprávněného vlastníka pozemku p.č. 260/1 (Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic). V kupní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy.

Požadovaná cena

1465000


Přílohy