Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 38/1, o výměře 529 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 18, občanská vybavenost a pozemek parc. č. 38/2, o výměře 28 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, vše v k. ú. Valtice, obec Valtice, LV č. 1467, KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2023-01-06

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Dana Tučková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Valtice, Valtice, okres Břeclav

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou dlouhodobé nájemní smlouvy

Požadovaná cena

17000000