Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Sklad výbušnin Stará Lužice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Platnost do

2022-10-11

Telefon

725997657

E-mail

tesar@diamo.cz

Osoba

Aleš Tesař

Útvar

Oddělení investic a správy majetku o. z. TÚU

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Parcelní číslo

696/2

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodávaný majetek je ve vlastnictví ČR a právo hospodařit s tímto majetkem má DIAMO, státní podnik. Převáděný majetek je v účetní evidenci odštěpného závodu TÚU. Majetek k prodeji se nachází v okrajové části obce Hamr na Jezeře, v k. ú. Hamr na Jezeře. Přístup je zajištěn po stávajících komunikacích na p. č. 695 a 703/1 s právem hospodařit ve prospěch VLS s. p., 696 s právem hospodařit ve prospěch DIAMO s. p. Areál je situován převážně na pozemcích 703/1 a 703/2 v kat. území Hamr s právem hospodařit ve prospěch VLS s. p. a nepatrnou částí na pozemku 696, v kat. území Hamr na Jezeře s právem hospodařit ve prospěch DIAMO s. p. Část pozemku o výměře 27 m2 p. č. 696/2 (GP 751-2/2015 ze dne 3. 3. 2015) je zastavěna stavbou vrátnice. Areál je tvořen: Třemi sklady výbušnin - situovány ve skalním masivu, délky 30 m a šířky 5 m, propojeny jsou chodbou délky 17,5 m šířky 1,5, konstrukčně provedeny z ocelové obloukové výztuže se železobetonovými pažnicemi, s masivními portály ze ŽB, komory jsou vybaveny EZS a vnitřním a vnějším osvětlením. Vrátnicí - přízemní nepodsklepený objekt s plochou střechou o rozměrech 7,5 x 4,0 m,obsahuje předsíň, hlavní místnost, WC (nefunkční) a sklad, objekt je napojen na el. energii a telefon, objekt není povolen ani zkolaudován. Elektricku přípojkou - Ze stávajícího elektroměrného rozvaděče NN u trafostanice TS 77 (na p.č. 687/2 v kat. území Hamr na Jezeře) je vyveden kabel AYKY 4Bx16 délky cca 235 m k hlavnímu rozvaděči umístěném před vstupním portálem do skladu výbušnin. Přípojka je vedena po pozemcích p.č. 687/2, 695, 703/1 a 703/2 v kat. území Hamr na Jezeře. Telefonní přípojkou - Ze stávajícího elektroměrného rozvaděče NN u trafostanice TS 77 (na p.č. 687/2 v kat. území Hamr na Jezeře) je vyveden kabel AYKY 4Bx16 délky cca 235 m k hlavnímu rozvaděči umístěném před vstupním portálem do skladu výbušnin. Přípojka je vedena po pozemcích p.č. 687/2, 695, 703/1 a 703/2 v kat. území Hamr na Jezeře. Žumpou – jedná se o železobetonovou bezodtokovou jímku o objemu 9,5 m3 překrytou PZD deskami. Cena nabízeného majetku je orientační a byla stanovena znaleckým posudkem č. 2505/66-2014, který je nutné před uzavřením smlouvy aktualizovat.

Požadovaná cena

1285000