Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p.č. 268/3 v k.ú. Ejpovice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2022-09-24

Telefon

702 263 859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany

Parcelní číslo

268/3

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Jedná se o prodej pozemku p.č. 268/3 s druhem - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 855 m2, který se nachází v severní okrajové zastavěné části obce Ejpovice a v ochranném pásmu dráhy trati Beroun, os.n. - Plzeň, hl.n.. Pozemek vznikl na základě geometrického plánu č. 885-30/2020 z pozemků p.č. 590/1 a p.č. 268/3. Pozemek je přístupný z pozemku p.č. 1239 (ostatní komunikace, ostatní plocha) ve vlastnictví Obce Ejpovice. Pozemek je pronajat a je nájemci (majiteli sousedního pozemku a žadateli o jeho prodej) používán jako zahrada. S nemovitostmi žadatelů tvoří jeden funkční celek a tvoří přístup k jejich nemovitostem. Pozemek byl žadateli oplocen a jsou na něm stavby a zeleň ve vlastnictví žadatelů a tedy tyto části pro to nejsou součástí ocenění. Pozemek je v KN zatížen věcným břemenem zapsaným na LV. V kupní smlouvě se nabyvatelé vzdají za sebe a další vlastníky nabývané nemovitosti jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu újmy, jež by vzešla na nabývané nemovitosti, případně na stavbách na ní postavených nebo na předmětech na ní uložených, z důvodu trvání a provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Pozemek dle územního plánu leží v plochách pro bydlení (původní pozemek 268/3) a plochách zvláštního určení (plocha s umístěním železniční trati a s ní souvisejících zařízení) (část pozemku p.č. 590/1).

Požadovaná cena

1329000