Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

D500

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Platnost do

2022-06-27

Telefon

606146618

E-mail

roman@diamo.cz

Osoba

Ing. Kamil Roman

Útvar

Oddělení obchodu

Katastrální území

Karviná-Doly, Karviná, okres Karviná

Parcelní číslo

6333/30, 6333/35, p. č. 6333/38

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Převáděné pozemky jsou zapsány u Katastrální úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, na LV č. 571 pro k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná. Jedná se o prodej pozemku p. č. 6333/30 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 628 m2, pozemku p. č. 6333/35 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 84 m2 a pozemku p. č. 6333/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 771 m2, vše v k. ú. Karviná-Doly. Součástí převodu jsou zpevněné plochy na částech pozemků p. č. 6333/35 a p. č. 6333/38 o celkové výměře 1 302 m2. Dále oplocení na částech pozemků p. č. 6333/35 a p. č. 6333/38 o celkové výměře 355,2 m2. Prodávaný majetek se nachází v areálu bývalého Dolu Barbora. Spolu s převodem výše uvedeného majetku bude smlouvou o zřízení služebností uzavřena ve prospěch vlastníka (DIAMO, s. p.) věci neevidované v katastru nemovitostí v/na části pozemků p. č. 6333/30 a p. č. 6333/38 služebnost inženýrské sítě kabelového vedení NN za úplatu ve výši 500,00 Kč bez DPH. Ve prospěch vlastníka (DIAMO, s. p.) věci neevidované v katastru nemovitostí bude v/na části pozemků p. č. 6333/35 a p. č. 6333/38 uzavřena služebnost inženýrské sítě vodovodního řadu včetně umístění dvou hydrantů za úplatu ve výši 500,00 Kč bez DPH. Tyto služebnosti hradí DIAMO, s. p. Dále bude spolu s převodem výše uvedeného majetku smlouvou o smlouvě budoucí uzavřen závazek spočívající v povinnosti kupujícího uzavřít služebnost v právu stezky a cesty po části pozemků p. č. 6333/2 a p. č. 6333/22 v případě, že kupující již nemá uzavřeno věcné břemeno/služebnost přístupu k/po převáděném majetku. Toto věcné břemeno/služebnost bude zřízeno ve prospěch vlastníka převáděného pozemku p. č. 6333/38 za úplatu ve výši 88 000,00 Kč bez DPH. V případě potřeby bude tato služebnost uhrazena kupujícím. Na částech pozemků p. č. 6333/30 a p. č. 6333/38 je situována stavební uzávěra stanovená rozhodnutím Městského úřadu Karviná čj. ÚPaSŘ/1499/98/Ku kolem zlikvidovaného hlavního důlního díla (HDD) Výdušné jámy č. 1 Barbora. Na části pozemku p. č. 6333/38 je situována stavební uzávěra stanovená rozhodnutím Magistrátu města Karviné čj. MMK/056709/2014 kolem HDD Hlavní výdušná jáma Barbora. Předmětné území se nachází v platném dobývacím prostoru Karviná – Doly II, stanoveném pro černé uhlí, který je ve správě DIAMO, s. p., o. z. DARKOV.

Požadovaná cena

2209460