Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

½ dvojdomku č.p. 235 na st.p.č 373 v k.ú. Věšín

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2022-06-11

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Věšín, Věšín, okres Příbram

Parcelní číslo

st.373

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek st.p.č. 373, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1131 m2, jehož součástí je stavba č.p. 235 (Teslíny), vše zapsané na LV č. 447 pro k.ú. a obec Věšín. Na výše uvedený majetek je uzavřena nájemní smlouva č. 2017-1369 s paní Štěpánkou Zemanovou. Nájemce užívá nemovitost od 1. 11. 2011 a nedluží na nájemném. Nemovitost je napojena na zdroj vody – vrtanou studnu na p.č. 11 (trvalý travní porost) k.ú. Věšín v Brdech (pozemek i stavba studny jsou ve vlastnictví VLS ČR, s.p.). Voda je ze studny čerpána do domácí vodárny umístěné ve sklepě poloviny dvojdomku č.p. 237 a odtud dodávána do této a dalších nemovitostí VLS ČR, s.p., a to č.p. 236, 237, 238, 239, 240, a dále hájovny č.p. 160, jejíž vlastníkem je Arcibiskupství pražské. Nájemce je srozuměn se skutečností, že kvalita odebírané vody není sledována, měření spotřeby vody neprobíhá a za odběr vody není účtována žádná úhrada. Domovní vodárna je připojena na samostatné odběrné místo el. energie, přihlášené na VLS ČR, s.p. a bude přehlášeno na nabyvatele. Splašková voda je odváděna do velkokapacitního septiku situovaného na pozemku p.č. 1490/1 (orná půda) v k.ú. Věšín. Vlastníkem tohoto pozemku i septiku je Arcibiskupství pražské, s nímž divize Hořovice nemá odvod splaškové vody nijak smluvně řešen.

Požadovaná cena

900000