Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

D500

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Platnost do

2021-12-19

Telefon

606146618

E-mail

roman@diamo.cz

Osoba

Ing. Kamil Roman

Útvar

Oddělení obchodu

Katastrální území

Petřvald u Karviné, Petřvald, okres Karviná

Parcelní číslo

5078

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodávané nemovitosti jsou ve vlastnictví státu a státní podnik DIAMO má právo s těmito nemovitostmi hospodařit. Převáděný majetek je v účetní evidenci o. z. ODRA. Geometrickým plánem č. 5511-16/2021 pro k. ú. Petřvald u Karviné byl pozemek p. č. 5076/3 - ostatní plocha, jiná plocha - o výměře 1 674 m2 rozdělen na 2 pozemky: p. č. 5076/3 - ostatní plocha, jiná plocha - o výměře 1 402 m2, p. č. 5076/19 - ostatní plocha, jiná plocha - o výměře 272 m2 a geometrickým plánem č. 5511-16/2021 pro k. ú. Petřvald u Karviné byl pozemek p. č. 5076/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 560 m2 rozdělen na 2 pozemky: p. č. 5076/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 523 m2, p. č. 5076/20 – ostatní plocha, ostatní komunikace - o výměře 37 m2, vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald (dále také jako „GP“). Prodávané nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 5076/19 dle GP – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 272 m², p. č. 5076/20 dle GP – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m², p. č. 5076/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 720 m², p. č. 5076/10 – zahrada o výměře 255 m², p. č. 5076/11 – zahrada o výměře 563 m², p. č. 5078 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 672 m², jehož součástí je stavba: Petřvald, č. p. 750, víceúčel a p. č. 5079 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 811 m², vše v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald, Moravskoslezský kraj. Součástí převodu je Budova kanceláří a skladu ev. č. 086 na pozemku p. č. 5078 v k. ú. Petřvald u Karviné včetně ohřívače vody OKCE 80 l, zpevněné plochy o výměře 1 081 m2 na pozemcích p. č. 5076/2, p. č. 5076/3, p. č. 5076/5, p. č. 5076/10, p. č. 5078, p. č. 5079 vše v k. ú. Petřvald u Karviné a dále kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, sdělovací kabel a NN přípojka. Prodávané pozemky spolu s objektem tvoří jednotný funkční celek vně areálu Pokrok, v k. ú. Petřvald u Karviné, obec Petřvald. Na části předmětu převodu majetku jsou uzavřeny tyto nájemní smlouvy: část objektu ev. č. 086 na pozemku p. č. 5078 na základě nájemní smlouvy reg. č. D500/53000/00141/19/00 se společností Mišun & Mišun STŘECHY s.r.o. část objektu ev. č. 086 na pozemku p. č. 5078 na základě nájemní smlouvy reg. č. D500/53000/00051/18/00 se společností Veterinární ordinace Care4Pet s.r.o. Na části předmětu převodu jsou zřízena tato věcná břemena: ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 5076/6, p. č. 5076/7, p. č. 5076/8, p. č. 5076/9, p. č. 5077/2, p. č. 5077/3, p. č. 5077/4, p. č. 5077/5, p. č. 5077/6 v k. ú. Petřvald u Karviné je zřízeno věcné břemeno v právu chůze a jízdy po části pozemku p. č. 5076/2 v k. ú. Petřvald u Karviné. Ve prospěch Města Petřvald je zřízeno věcné břemeno v právu vedení středotlakého plynovodu včetně vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami, údržbou a odstranění tohoto vedení v části pozemku p. č. 5076/20 dle GP v k. ú. Petřvald u Karviné. Spolu s převodem výše uvedeného majetku bude smlouvou o zřízení služebností uzavřeno ve prospěch vlastníka věci neevidované v katastru nemovitostí služebnost inženýrské sítě nadzemního vedení sdělovacího kabelu po části pozemku p. č. 5076/3 v k. ú. Petřvald u Karviné, služebnost inženýrské sítě podzemní splaškové kanalizační přípojky po části pozemku p. č. 5076/5 v k. ú. Petřvald u Karviné, služebnost inženýrské sítě podzemní elektrické přípojky NN po části pozemků p. č. 4954/1 a p. č. 4955/26 vše v k. ú. Petřvald u Karviné v celkové výši 62 000,00 Kč bez DPH (75 020,00 Kč vč. DPH), hradí kupující. Dále bude zřízeno ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 5076/3, p. č. 5076/5 a p. č. 5076/4, jehož součástí je stavba: Petřvald, č. p. 1756, obč.vyb., služebnost stezky a cesty po části pozemků p. č. 5076/2, p. č. 5078, p. č. 5076/19 dle GP, a p. č. 5076/20 dle GP v k. ú. Petřvald u Karviné a služebnost inženýrské sítě podzemní elektrické přípojky NN po části pozemků p. č. 5079, p. č. 5076/2, p. č. 5076/10 a p. č. 5076/20 dle GP v k. ú. Petřvald u Karviné v celkové výši 1 000,00 Kč bez DPH (1 210,00 Kč vč. DPH), hradí DIAMO s. p.

Požadovaná cena

5638600


Přílohy