Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

D500

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Platnost do

2021-10-10

Telefon

606146618

E-mail

roman@diamo.cz

Osoba

Ing. Kamil Roman

Útvar

oddělení obchodu

Katastrální území

Poruba u Orlové, Orlová, okres Karviná

Parcelní číslo

1691/4, 1691/6, 1691/7, 1691/7, 1691/8, 1692, 1701, 1702, 1711, 1715,

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Nemovitosti se nacházejí v areálu Václav, v k. ú. Poruba u Orlové, obec Orlová. Nemovitosti jsou tvořeny pozemky p. č. 1691/4 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 10 647 m2, p. č. 1691/6 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 107 m2, p. č. 1691/7 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2, p. č. 1691/8 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 272 m2, p. č. 1692 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 76 m2, p. č. 1701 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 463 m2, p. č. 1702 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 49 m2, p. č. 1711 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 490 m2, p. č. 1715 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 159 m2, včetně venkovních úprav a příslušenství, vše v k. ú. Poruba u Orlové. Součástí převodu je zpevněná plocha na části pozemku p. č. 1691/4 o výměře 1 520 m2. Prodávané pozemky se nacházejí v areálu bývalého Dolu Václav. Na části pozemku p. č. 1691/4 je situována stavební uzávěra stanovená rozhodnutím čj. Výst. 3152/98/Št kolem zlikvidovaných důlních děl Václav 1 na pozemku p. č. 1691/5 v k. ú. Poruba u Orlové a Václav 2 na pozemku p. č. 1706 v k. ú. Poruba u Orlové. Předmět převodu je situován v území kategorizovaném jako území ověřené bez výstupů resp. zajištěné proti výstupům metanu na povrch. Případnou stavební činnost lze na pozemcích realizovat bez zvláštních opatření z hlediska nebezpečí výstupů karbonského plynu. Uvedené se netýká plochy stavební uzávěry. Na předmětných pozemcích proběhla sanačně rekultivační stavba „Sanace odvalu Václav – II. etapa“. V rámci technické rekultivace na pozemcích p. č. 1711, p. č. 1715 a části pozemku p. č. 1691/4 v k. ú. Poruba u Orlové byly provedeny terénní úpravy v podobě navýšení terénu zásypem demoliční sutí a zeminou. V případě výstavby na této části doporučíme kupujícímu provést kopané sondy s posouzením únosnosti podloží. Na částech pozemků p. č 1691/4 a p. č. 1715 v k. ú. Poruba u Orlové je provedena náhradní výsadba dřevin a keřů v rámci Rozhodnutí – povolení ke kácení. Případné odstranění této výsadby vyžaduje povolení ke kácení dle § 3 Vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Spolu s převodem výše uvedeného majetku bude smlouvou o zřízení služebností uzavřena ve prospěch vlastníka pozemků p. č. 1691/5 a p. č. 1706 vše v k. ú. Poruba u Orlové služebnost stezky a cesty za cenu 500,00 Kč bez DPH (605,00 Kč vč. DPH) za účelem zpřístupnění zlikvidovaných HDD Václav 1 a Václav 2 na pozemcích p. č. 1691/5 a p. č. 1706 vše v k. ú Poruba u Orlové.

Požadovaná cena

7157150