Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodávané nemovitosti se nacházejí v ochranném pásmu dráhy vlevo železniční tratě Nymburk hl. n. – Poříčany v blízkosti železničního přejezdu, ve středu obce v těsném sousedství železniční trati v obci Třebestovice. Stavba č. p. 47 (stavba pro dopravu), která je součástí pozemku p. č. 686/5. Jedná se o zděnou stavbu - původně výpravní budovu postavenou v roce 1883, následně strážní domek využívaný k bydlení. Stavba č. p. 47 je ve stavu vyžadujícím kompletní rekonstrukci, vnitřní prostory jsou zcela zdevastovány, vzlínání vlhkosti, plíseň na stěnách, okna jsou vytlučena. Objekt je odpojen od elektřiny. Objekt byl opakovaně devastován bezdomovci, aktuálně objekt zajištěn zabedněním oken. Příslušenství stavby tvoří studna. Studna není dlouhodobě využívána, neslouží svému účelu. Objekt je napojen na veřejný vodovod. Původní žumpa zasypána. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Stavba bez čp./če., která se nachází na prodávaném pozemku p. č. 674/7, sloužila v minulosti jako útulek pro traťové dělníky. Jedná se o jednoduchou zděnou stavbu, neudržovanou, ve velmi špatném stavu. Dřevěné kolny umístěné na pozemku p.č. 674/7 jsou vzájemně propojené, neudržované, jednostranně obíjené. Stáří cca 60 let. Kolny jsou ve špatném stavu, za hranicí životnosti. Část oplocení při č. p. 47 se sestává z podezdívky, ocelových sloupků a pletiva do rámů. Oplocení je značně zkorodované. Prodávaný pozemek p. č. 674/7 je z části připlocen k objektu č. p. 47, větší část je veřejným prostranstvím. Na pozemku p. č. 674/7 se nacházejí trvalé porosty. Pozemky p. č. 674/9 a p. č. 674/10 jsou pozemky pod stávajícími chodníky podél komunikace v ul. Lípová, v sousedství železničního přejezdu. Chodníky jsou v majetku Obce Třebestovice. Pozemky p. č. 674/7 a p. č. 674/10 (v malé části) jsou zatíženy věcným břemenem - služebností pro oprávněného Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., věcné břemeno uložení vedení vodovodu včetně práva vstupu a vjezdu za účelem údržby, revizi a oprav vedení. Přístup k prodávanému majetku bude řešen mimo provozované těleso dráhy, a to z veřejné komunikace – ul. Lípová na pozemku p. č. 673 (ostatní plocha/silnice) v k. ú. Třebestovice ve vlastnictví Středočeského kraje. Dle platného územního plánu se prodávané nemovitosti nacházejí v plochách PV – veřejná prostranství.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2021-05-30

Telefon

+420 972 235 253

E-mail

KovalovaI@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Ingrid Kovalová

Útvar

Odbor prodeje a pronájmu

Katastrální území

Třebestovice, Třebestovice, okres Nymburk

Parcelní číslo

686/5, 674/7, 674/9, 674/10

Pozemek

ano