Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 245 o výměře 244 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 35, objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 2247/2 o výměře 595 m2, ostatní plocha – neplodná půda, obec a k. ú. Malonty, na LV č. 119, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-01-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Věra Kochová

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Malonty, Malonty, okres Český Krumlov

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

3500000