Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Převod pozemku p.č. st. 110 vč. budovy č.p. 61 v k.ú. Lužany u Přeštic

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-30

Telefon

+420972235258

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Lužany u Přeštic, Lužany, okres Plzeň-jih

Parcelní číslo

110

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Převáděný majetek se nachází ve východní zastavěné části obce, v bezprostřední blízkosti od železniční zastávky Lužany a v ochranném pásmu trati Plzeň hl.n. - Klatovy. Na pozemku se nachází budova bývalé žst Lužany jež byla nahrazena železniční zastávkou v její blízkosti. Převod na Obec Lužany je projednáván z důvodu využití předmětného majetku pro vybudování malometrážních bytů pro seniory, případně vzniku multikulturního centra, pro účely setkávání široké veřejnosti a potřebám jednotlivých spolků. V souvislosti se záměrem žadatele užití majetku pro bytové účely musí být splněny hygienické (hlukové) limity na náklady investora. S ohledem na Správou železnic připravovaný záměr "Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy", může dojít k zintenzivnění provozu na blízké trati. Předmětný majetek bude převeden i s jeho příslušenstvím ve formě rozvodu medií v budově a žumpy se studnou, které se nalézají na vedlejších pozemcích p.č. 536 a p.č. 1039, které nadále zůstanou ve vlastnictví Správy železnic. K budově je zřízena přípojka na distribuční síť spol. ČEZ Distribuce, a.s., ale v současnosti je budova od dodávky elektrické sítě odpojena. Připojení k inženýrským sítím si zajistí nabyvatel na své náklady přímo od příslušných poskytovatelů se samostatným měřením. Přístup k pozemku je z části pozemku p.č. 536 a pozemku p.č. 1350, na němž se nachází těleso komunikace v majetku obce Lužany. Žadatel se smluvně zaváže, že po dobu 20 let od nabytí nepřevede předmětný majetek do vlastnictví třetích osob, ani jej nijak nezcizí, a že po dobu 20 let od nabytí (po celou tuto dobu) bude předmětný majetek užívat k veřejnému účelu, ke kterému bude na něj bezúplatně převeden. V případě nesplnění daného závazku se žadatele zavazuje k zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny obvyklé určené znaleckým posudkem ve výši 2 900 000 Kč. Spolu se smlouvou o bezúplatném převodu bude ve prospěch panujícího pozemku 536 a k tíži služebného pozemku p. č. st. 110 zřízena služebnost spočívající v povinnosti strpění na nabývané nemovitosti v celém jejím rozsahu důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy, tj. např. prašnost, otřesy, hluk, vibrace, jiskření, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů atd. V převodní smlouvě se nabyvatel ve smyslu ustanovení § 2897 zákona č. 89/2012 vzdá práva domáhat se náhrady škody vzniklé z důvodu existence a provozování dráhy pro předmětný pozemek. Dle platného územního plánu je pozemek zařazen do ploch stabilizovaných "Dopravní infrastruktury - železniční". Do budoucna chystá Obec Lužany změnu územního plánu tak, aby byl územní plán pro daný pozemek s budovou odpovídal plánovanému využití obcí.

Požadovaná cena

2906000