Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Převod pozemku p.č. st. 554 vč. budovy č.p. 383 v k.ú. Mirošov

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2023-12-24

Telefon

+420702263859

E-mail

MoravekJa@spravazeleznic.cz

Osoba

Ing. Jan Morávek

Útvar

Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství, Odbor prodeje a pronájmu (O31), Oddělení prodeje majetku, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Katastrální území

Mirošov, Mirošov, okres Rokycany

Parcelní číslo

st. 554

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Ulice

Dobřívská

Číslo popisné/evidenční

383

Popis položky

Převáděný majetek leží v severním okraji obce Mirošov, na okraji zastavěné části obce, v bezprostřední blízkosti od železniční zastávky Mirošov-Město a v ochranném pásmu trati Rokycany - Nezvěstice. Majetek bude převeden na město z důvodu plánovaného vzniku přestupního terminálu na nezastavěné části pozemku u krajské komunikace a vzniku městské knihovny, případně spolu s informačním centrem a zázemím pro turisty v budově na pozemku a jejím bezprostředním okolí. Předmětný majetek bude převeden i s jeho příslušenstvím v podobě přístřešku nástupiště, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky včetně septiku, dešťové kanalizace, dlažby z cihel, betonové dlažby, betonového schodiště s terasem, plotu s ocelovými vraty a trvalých porostů, které jsou součástí pozemku. V přízemí budovy jsou prostory bývalé železniční stanice a v prvním patře prostory bývalé bytové jednotky. V KN je ve prospěch panujícího pozemku 1939/1 a k tíži služebného pozemku p. č. st. 554 zřízena služebnost inženýrské sítě - zřízení a provozování kabelového vedení NN, a to v rozsahu stanoveném v geometrickém plánu č. 1717-141/2021. V KN je ve prospěch panujícího pozemku 1939/1 a k tíži služebného pozemku p. č. st. 554 zřízena služebnost spočívající v povinnosti strpění na nabývané nemovitosti v celém jejím rozsahu důsledky (škodlivý vliv) trvání a provozu dráhy, tj. např. prašnost, otřesy, hluk, vibrace, jiskření, vliv bludných a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů atd. V rámci převodní smlouvy bude zapsáno věcné právo, kde se nabyvatel vzdá za sebe a další vlastníky nabývaných nemovitostí jakéhokoliv nároku (práva) na náhradu škody, jež by vzešla na nabývaných nemovitostech, případně na stavbách na nich postavených nebo na předmětech na nich uložených z důvodu trvání a provozování dráhy. Uvedené vzdání se práva na náhradu škody na nemovitosti bude prostřednictvím návrhu na vklad vlastnického práva vloženo do katastru nemovitostí. Převáděný majetek se dle územního plánu nalézá v plochách občanské vybavenosti.

Požadovaná cena

3210000


Přílohy