Úvod Kam dál Rejstříky, seznamy, formuláře Seznam informačních systémů veřejné správy, z nichž lze obstarat výstup nebo údaje

Seznam informačních systémů veřejné správy, z nichž lze obstarat výstup nebo údaje

V souladu s ustanovením § 9 odst. 4 jsou z informačních systémů veřejné správy (dále též "ISVS"), které jsou neveřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, poskytovány držitelům prostředků pro elektronickou identifikaci výstupy, které se jich přímo týkají, nebo údaje vedené o nich v těchto informačních systémech. Seznam ISVS je zveřejňován na základě informační povinnosti orgánů veřejné moci.

Jedná se o systémy, ve kterých jsou evidovány osobní údaje (může se jednat prakticky o jakékoli osobní údaje) a ze kterých jsou zároveň poskytovány uživatelům údaje a/nebo výpisy.

Tedy uživatel může např. elektronicky podat žádost o výpis svých údajů z informačního systému (jako příklad může posloužit žádost o výpis z Rejstříku trestů, která je uživatelům k dispozici na Portálu občana), následně musí být uživateli automatizovaně poskytnut výpis opatřený kvalifikovanou elektronickou pečetí. Nezáleží na tom, jakým elektronickým kanálem/způsobem je výpis poskytnut, důležité je, aby byl:

  • 1) opatřený kvalifikovanou elektronickou pečetí,
  • 2) jednalo se o automatizovaný způsob poskytnutí a
  • 3) k uživateli se dostal elektronickou cestou.

Kromě výše popsaného výpisu se může jednat i o „prosté“ poskytnutí údajů uživateli, opět musí být automatizované – zde jako příklad může posloužit zobrazování osobních údajů z různých systémů uživateli na Portálu občana – tímto způsobem Portál občana umožňuje uživatelům po přihlášení nahlédnout na své osobní údaje evidované např. v Živnostenském rejstříku, Centrálním registru řidičů atp.

Správce ISVS Identifikátor ISVS Název ISVS Získání údajů či výstupů z ISVS Odkaz na ISVS
MŽP 6374 ISOH, Informační systém odpadového hospodářství Přihlášením do systému a zobrazení příslušných informací. https://isoh.mzp.cz
MŽP 7427 SEPNO, Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu Přihlášením do systému a zobrazení příslušných informací. https://www.sepno.cz
MŽP 7938 HNVO, Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Přihlášením do systému a zobrazení příslušných informací. https://www.hnvo.cz
MŽP 8514 ISPOP, Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Přihlášením do systému a zobrazení příslušných informací. https://www.ispop.cz
MŽP 8683 CRŽP, Centrální registr životního prostředí Přihlášením do systému a zobrazení příslušných informací. https://crzp.mzp.cz
MMR 8756 Národní elektronický nástroj Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí, pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace, od evidence zadávacích řízení, po plně elektronické postupy. https://nen.nipez.cz/
MMR 8694 Informační systém projektových záměrů

Databáze informací z území krajů, okresů, obcí, s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod. Základní informace o všech projektových záměrech budou poskytovány formou otevřených dat na microsite MMR info.projektovezamery.cz . Zde data budou k dispozici jako .csv ke stažení. Dále data budou dostupná na Regionálním Informačním Servisu (www.risy.cz) v sekci dotace, kde je zapracován vyhledávač nad těmito daty. Data budou zpřístupněna po jejich zavedení do katalogu otevřených dat (předpoklad květen, červen roku 2022).

https://www.risy.cz/cs/
MMR 8657 Monitorovací systém fondů EU 21+ Informační systém je určen pro administraci a monitoring žádostí o podporu z fondů EU (FEU) pro období 2021 -2027. https://iskp21.mssf.cz
MMR 5282 Monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů 2014-2020 Monitorování, řízení, hodnocení a reportování implementace evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 (na úrovni projektu, programu, Dohody o partnerství). https://mseu.mssf.cz
MMR 36 Monitorovací systém strukturálních fondů 2007-2013 Monitoring programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013. https://mmr.mssf.cz  
MMR 35 Monitorovací systém strukturálních fondů 2004-2006 Systém nahrazen Monitorovacím systémem strukturálních fondů 2007-2013.  
MPO 37 Informační systém Registru živnostenského podnikání Informační systém Registru živnostenského podnikání slouží, mimo jiné, k vyhledávání podnikatelských subjektů a dalších zúčastněných osob ve veřejné části živnostenského rejstříku a získání aktuálních a historických údajů o podnikatelských subjektech vedených ve veřejné části živnostenského rejstříku. Současně zde lze prostřednictvím nástrojů pro elektronické podání vytvořit a odeslat na vybraný živnostenský úřad ohlášení živnosti, ohlášení změn, žádost o konsesi a další typy podání, formou elektronického podání. https://www.rzp.cz/ 
MPO 8569 AIS MPO pro národní dotace Portál AIS MPO slouží k podávání žádostí v dotačních programech Ministerstva průmyslu a obchodu  https://aisportal.mpo.cz/ 
MZ 9054 Informační systém infekční nemoci Systém poskytuje občanům informace za účelem jednoduchého ověření provedených očkování proti onemocnění COVID-19. https://ocko.uzis.cz/ 
ČSÚ 163 ROS - IAIS Dle § 28 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech je primárním úkolem ROS-IAIS zajistit zápis referenčních údajů do základního registru osob (ROS). ROS-IAIS je tedy editačním informačním systémem ROS a jím evidovaná data jsou zapisována do ROS a následně zpřístupňována prostřednictvím k tomu určených výpisů ze ZR (viz odkaz ve sloupci D). V rámci realizace projektu NPO ROS 2020+ se dále počítá s implementací analytického modulu ROS, který zajistí publikaci vybraných statistik a open dat. https://www.czso.cz/csu/czso/vypisy-z-ros    
ČSÚ 3168 Soustava statistických registrů - SSREG Veřejné údaje o subjektu lze vyhledat ve veřejné prezentaci SSREG na webových stránkách ČSÚ. Neveřejné údaje o subjektu údajů lze získat na základě písemné žádosti subjektu údajů. V rámci projektu NPO se v současnosti připravují digitální služby, prostřednictvím kterých bude mít subjekt údajů na vyžádání přístup k datům, bude automaticky informován o změně údajů a bude mu umožněno reklamovat údaje. https://www.czso.cz/csu/czso/ registr-ekonomickych-subjektu-otevrena-data https://vdb.czso.cz/huz/index.j sp https://apl.czso.cz/irso4/  
ÚPV 11 Informační systém duševního vlastnictví ISDV Součástí ISDV je modul Elektronické podání, jehož prostřednictvím je možné s využitím Identity občana zobrazit spisy, ve kterých je přihlášený uživatel přihlašovatelem nebo zástupcem přihlašovatele. Přehled je dostupný výběrem položky menu Přehled spisů v modulu Elektronické podání. Dále má přihlášený uživatel možnost požádat o detailní výpis z rejstříku. V menu vybere položku Nové podání, v dalším kroku vybere formulář Z24 – Žádost o výpis z rejstříku a dále vyplní základní údaje o spisu, ke kterému výpis požaduje. https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.prihlaseni.prihlas 
MS 123 Informační systém Rejstříku trestů (ISRT) Výpis z rejstříku trestů lze získat prostřednictvím portálu občana či na kontaktních místech Czech Point. https://portal.gov.cz/formulare/zadost-o-vypis-z-rejstriku-trestu/online
MS 7445 Registr oznámení veřejných funkcionářů Umožnění přístupu prostřednictvím prostředků pro elektronickou identifikaci v přípravě. Přístup bude umožněn skrz centrální komponentu JAAS (justiční autentizační a autorizační službu). https://cro.justice.cz/ 
MS 7658 ISESF (Informační systém evidence svěřenských fondů) Přístup k neveřejným datům bude umožněn skrz centrální komponentu JAAS (justiční autentizační a autorizační službu).  JAAS je jednotné místo justice pro autentizaci uživatelů (vč. veřejnosti) pomocí všech relevantních autentizačních metod. https://esf.justice.cz/ 
MS 7659 ISSM (Informační systém skutečných majitelů) Přístup k neveřejným datům bude umožněn skrz centrální komponentu JAAS (justiční autentizační a autorizační službu).  JAAS je jednotné místo justice pro autentizaci uživatelů (vč. veřejnosti) pomocí všech relevantních autentizačních metod. https://esm.justice.cz/
MS 8768 Seznamy znalců, tlumočníků a překladatelů Umožnění přístupu prostřednictvím prostředků pro elektronickou identifikaci bude k dispozici po spuštění systému.  Přístup bude umožněn skrz centrální komponentu JAAS (justiční autentizační a autorizační službu).

není ještě k dispozici

SÚJB 7522 Centrální registr profesního ozáření - CRPO Seznamy údajů o ozáření radiačních pracovníků a zasahujících osob.                Získání výstupu: na požádání úřad vydá úplný, nebo částečný výpis ze seznamu osobě, která prokáže právní zájem.  
SÚJB 7518 Státní systém evidence a kontroly jaderných materiálů – ZÁRUKY Seznam:
- jaderných materiálů
- vyvezených, dovezených a transferovaných vybraných položek v jaderné oblasti
Získání výstupu: na požádání úřad vydá úplný, nebo částečný výpis ze seznamu osobě, která prokáže právní zájem.
 
SÚJB 7517 Jednotný systém evidence biologických agens a toxinů – BATOX Evidence:
1. vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů,
2. pracovišť, kde se nakládá s vysoce rizikovými a rizikovými agens a toxiny, a
3. technického a technologického laboratorního a výrobního vybavení pracovišť podle bodu 2.
Získání výstupu: na požádání úřad vydá úplný, nebo částečný výpis ze seznamu osobě, která prokáže právní zájem.
 
SÚJB 7513 Databáze chemických látek – DNChL Evidence:
a) držitelů licencí a jejich odpovědných zástupců,
b) objektů, kde se nakládá s látkou seznamu 1,
c) stanovených látek,
d) osob provádějících nakládání s látkou seznamu 2 nebo látkou seznamu 3 a
e) osob vyrábějících určitou organickou chemickou látku.
Získání výstupu: na požádání úřad vydá úplný, nebo částečný výpis ze seznamu osobě, která prokáže právní zájem.