Úvod Vyhledávání správní řád

Vyhledávání

Vracení daně z minerálních olejů

Celní úřady při vracení daně postupují dle daňového řádu.

Změna povolení ke sběru a neškodnému odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu

Změna povolení ke sběru nebo neškodnému odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu Krajská veterinární správa může změnit jí vydané povolení, jestliže:  činnost není vykonávána v souladu s právními předpisy  nebo se změnily podmínky, za nichž bylo povolení vydáno.

Posouzení projektu geologických prací

Posouzení projektu geologických prací Organizace připravující projekt geologických prací, který obsahuje strojní vrtné práce hlubší než 30 m nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, musí zaslat projekt krajskému úřadu , v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny.

Poskytovatelé právních služeb

Pro platný převod vlastnického práva k nemovité věci nevyžaduje české právo účast právních profesionálů (advokátů, notářů) ani při sjednávání smlouvy, ani v rámci procesu zápisu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství je dokladem o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství  podle českého práva a český státní občan jej předkládá při vstupu do partnerství v zahraničí .

Nahlížení do spisu

Nahlížení do spisu Pokud jste účastníkem řízení nebo zástupcem účastníka řízení, máte právo nahlížet u správního orgánu do spisu.

Registrační postupy a právní formy pro vykonávání obchodní činnosti

Obecný popis forem podnikatelských právnických osob Proces založení a vzniku obchodní korporace Náležitosti zakladatelského právního jednání Splacení vkladů a živnostenské oprávnění Zápis a vznik obchodní korporace Informace o zahájení podnikání skrze právní formy obchodních korporací a o předpokladech pro jejich úspěšný zápis.

Rozhodnutí o odvolání subjektu hospodářské mobilizace

., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, pozbude účinnosti, je vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dodavatele mobilizační dodávky, nebo insolvenční soud zamítne insolvenční návrh proto, že majetek dodavatele mobilizační dodávky nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, právnická osoba byla zrušena podle zvláštního právního předpisu nebo podnikající fyzická osoba zemřela.

Náležitosti zakladatelského právního jednání

Dle občanského zákoníku musí každé zakladatelské právní jednání obsahovat alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět činnosti a jaký má právnická osoba statutární orgán.

Oznámení správnímu orgánu poskytovatelem v oboru lékařská genetika, který není akreditovanou laboratoří o zahájení provádění genetických laboratorních vyšetření

Oznámení správnímu orgánu před zahájením provádění genetických vyšetření Poskytovatel zdravotních služeb v oboru lékařská genetika , který není akreditovanou laboratoří a chce provádět genetická laboratorní vyšetření, je povinen správnímu orgánu (poskytovateli místně příslušný krajský úřad), který mu udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb , oznámit nejpozději do 14 dnů před zahájením provádění genetických laboratorních vyšetření datum, od něhož hodlá zahájit jejich provádění.

Námitky proti návrhu opatření obecné povahy

Námitky proti návrhu opatření obecné povahy Proti návrhu opatření obecné povahy můžete podat námitky ke správnímu orgánu, pokud jste k tomu oprávněn.

Povolení vjezdu do nízkoemisní zóny na výjimku

Udělování výjimek ze zákazu vjezdu do nízkoemisní zóny Vjezd do nízkoemisní zóny může být kromě prokázání se emisní plaketou povolen také na základě dočasné nebo trvalé individuální výjimky vydané jako správní rozhodnutí orgánem obce, která nízkoemisní zónu vyhlásila.

Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství

Přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství se přiznává  pouze občanům třetích zemí .

Vydání osvědčení o souladu zemědělského výrobku, potraviny nebo tabákového výrobku s platnými předpisy

Vydání osvědčení o souladu výrobku s platnými předpisy Český výrobce potravin, zemědělských nebo tabákových výrobků může písemně požádat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) o vydání osvědčení o tom, že jím vyrobený výrobek splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

Zvláštní pravidla pro některé smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Pro uzavírání smluv se spotřebiteli na dálku a mimo obchodní prostory platí zvláštní právní úprava, která je obsažena v občanském zákoníku a která vyplývají ze směrnice o právech spotřebitelů.

Žádost o osvědčení o souladu činnosti kontrolované osoby spojené s uváděním na trh potravin, zemědělských nebo tabákových výrobků s platnými předpisy

Žádost o osvědčení o souladu činnosti s platnými předpisy Český výrobce potravin, zemědělských nebo tabákových výrobků může písemně požádat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) o vydání osvědčení o tom, že jeho činnost splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

Přemístění sídla evropské obchodní korporace do České republiky

Evropská obchodní korporace může přemístit sídlo do České republiky, aniž by došlo k jejímu zániku a vzniku nové právnické osoby, nezakazují-li to právní předpisy členského státu, v němž má sídlo, ani právní předpisy státu, kterým se řídí její vnitřní právní poměry.

Pravidla použitelná v případě úmrtí

Četnost repatriací do České republiky není centrálně evidována (právní řád nerozlišuje mezi repatriací státních příslušníků zemí EU a repatriací státních příslušníků zemí mimo EU).

Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

  Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nevyžaduje-li záměr povolení podle jiného právního předpisu.

Hlášení změny osobního stavu

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY Zašlete svůj vyplněný tiskopis oznámení s patřičnými dokumenty v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Účinky přemístění sídla

Přemístění sídla do České republiky nabývá účinků dnem zápisu přemístění sídla do obchodního rejstříku nebo dnem výmazu ze zahraničního obchodního rejstříku, pokud s ním zahraniční právní řád, v němž je zahraniční obchodní rejstřík veden, spojuje právní účinky změny právní formy.

Návrh na zrušení podzákonného právního předpisu

rozhodování o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem Pokud se domníváte, že konečným rozhodnutím nebo jiným zásahem veřejného orgánu byla  porušena vaše lidská práva , můžete podat ústavní stížnost.

Oznámení o skutečnostech týkajících se trvání (zvláštního) povolení insolvenčního správce

Skutečnosti, které mohou vést k pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce: rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody, výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce rozhodnutí, kterým mu byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, v důsledku čehož nemůže insolvenční správce činnost insolvenčního správce vykonávat bylo pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce ohlášenému společníku veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti insolvenční správce začal vykonávat funkci člena vlády, člena orgánu územní samosprávy

Doručení oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání

Doručení oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání Věřitel může dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou (typicky dluh před splatností), prostřednictvím notáře učinit výhradu práva dovolat se relativní neúčinnosti právního jednání.

Vyřízení podání podnikajících osob

Jednotné kontaktní místo přijímá a předává příslušným správním orgánům veškerá podání od podnikajících osob, která upravují přístup k činnosti poskytování služeb, a to zejména: přihlášky k registraci nebo oznámení oznámení a hlášení v oblasti sociální zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem podání spojená s uznáváním profesních kvalifikací Prostřednictvím Jednotného kontaktního místa můžete například podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně dle § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušení dobývacího prostoru úřadem

Správní řízení o zrušení dobývacího prostoru lze zahájit z moci úřední.

Zrušení úhrady

zrušení výše a podmínek úhrady potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby zruší ve správním řízení potravině pro zvláštní lékařské účely výši a podmínky úhrady.

Stanovení úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku

stanovení výše a podmínek úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení vysoce inovativnímu léčivému přípravku  výši a podmínky úhrady.

Pozastavení výkonu daňového poradenství

Pozastavení výkonu daňového poradenství Výkon daňového poradenství vám můžeme pozastavit, jestliže: bylo zahájeno řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům bylo proti vám zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin jste nesplnili povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu podle zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a to do doby uzavření pojistné smlouvy vám bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení výkonu daňového poradenství vám byl uložen správní trest pozastavení výkonu daňového poradenství.

Úpadek

U podnikatele vedoucího účetnictví se naopak má za to, že je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků, anebo klesne-li tento rozdíl pod úroveň 10 % v řádu týdnů.

Stanovení úhrady léčivého přípravku

stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku v rámci správního řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení léčivému přípravku výši a podmínky úhrady.

Vydání rozhodnutí o změně smluvních podmínek pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací

Vydání rozhodnutí o změně smluvních podmínek z důvodu nesouladu s právními předpisy Český telekomunikační úřad vám uloží ve správním řízení povinnost změnit smlouvu pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, pokud se jedná o jinou než přenosovou službu používanou pro poskytování služby komunikace mezi stroji nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti.

Ověření volby poslance či senátora

Jedná se konkrétně o soudní přezkum výsledků voleb do Parlamentu ČR v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Daně z příjmů fyzických osob

Infomace ohledně podání daňového tvrzení: lhůty a způsob podání  Daňové přiznání k dani z příjmů je upraveno v zákoně o daních z příjmů s podpůrným použitím daňového řádu.

Zapsání na seznam samoregulačních orgánů v oblasti vysílání

Zapsání na seznam samoregulačních orgánů Právnické osoby založené v souladu s právním řádem České republiky, jejichž předmět činnosti zahrnuje samoregulaci a na této samoregulaci se aktivně podílejí provozovatelé vysílání, provozovatelé převzatého vysílání nebo poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, mohou požádat o zápis do seznamu samoregulačních orgánů.

Sepsání notářského zápisu o právním jednání pro případ smrti

Notářské zápisy o právních jednáních - sepsání pořízení pro případ smrti Sepsání notářského zápisu o právním jednání pro případ smrti se týká nejčastěji závěti , může se ale také jednat o dědickou smlouvu, povolání správce pozůstalosti, zřeknutí se dědického správa, prohlášení o vydědění nebo tzv. dovětek.

Snížení ceny - podobné přípravky

snížení maximální ceny léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby sníží ve zkráceném správním řízení léčivému přípravku / potravině pro zvláštní lékařské účely maximální cenu.

Stanovení první dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku

stanovení první dočasné výše a podmínek úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení vysoce inovativnímu léčivému přípravku výši a podmínky první dočasné úhrady.

Informování o uplatnění katalogizační doložky

Informování o uplatnění katalogizační doložky ve smlouvě s uživatelem Jednotného systému katalogizace Máte-li ve smlouvě s uživatelem Jednotného systému katalogizace (ministerstva, jiné správní úřady a kraje (nejčastěji Ministerstvo obrany ČR) uplatněnu katalogizační doložku, jste povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat Úřad.

Zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Žádost o zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Jako dodavatel můžete požádat o zápis do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud splňujete základní a profesní způsobilost, a tuto skutečnost doložíte Ministerstvu pro místní rozvoj příslušnými doklady a uhradili jste správní poplatek.

Podání učiněné ke státnímu zastupitelství

  Pokud podání obsahuje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, tak se jedná o trestní oznámení , na které se použije postup podle trestního řádu.

Oprava chyby v katastru nemovitostí úřadem

Pokud je katastrálnímu úřadu doručen nesouhlas s ne/provedením opravy, zahájí správní řízení o opravě chyby a toto zahájení oznámí všem dotčeným vlastníkům a oprávněným.

Dozor – kontrola nad držiteli způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky na ochranu rostlin

Dozor – kontrola nad držiteli způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále "ÚKZÚZ")  je oprávněn ve vztahu k držitelům rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek vykonávat dozor z hlediska požadavků správné pokusnické praxe.

Změna úhrady

změna výše a podmínek úhrady léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby změní ve správním řízení léčivému přípravku výši a podmínky úhrady.

Stanovení ceny

Stanovení maximální ceny potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení  potravině pro zvláštní lékařské účely maximální cenu.

Podnět k provedení přezkumného řízení (§ 94 odst. 1)

Zahájit přezkumné řízení můžeme nejdéle do 2 měsíců od doby, kdy jsme se o důvodu k přezkumu dozvěděli a zároveň nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy nabylo právní moci rozporované rozhodnutí.

Mezinárodní smlouvy a dohody, právní předpisy EU, zákony v oblasti ochrany životního prostředí

Zveřejnění mezinárodních smluv a dohod, právních předpisů EU, zákonů v oblasti ochrany životního prostředí a zpráv o jejich provádění a plnění Ministerstvo životního prostředí aktivně zpřístupňuje  mezinárodní smlouvy a dohody ,  právní předpisy Evropské unie ,  zákony  a další právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a zprávy o jejich provádění a plnění, pokud jsou zpracovávány.

Vyvlastňovací řízení

  Vyvlastňovací řízení je druh správního řízení, které je vždy zahájeno na žádost vyvlastnitele, tedy toho, kdo o vyvlastnění žádá.

Předvedení

Předvedení Správní orgán vás může na základě řádného předvolání  předvést , pokud jste se  bez náležité omluvy nebo bez dostatečných důvodů nedostavili ke správnímu orgánu .

Práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv a povinností souvisejících se získáním důchodu I.

Klíčovými principy koordinačních předpisů jsou: rovnost nakládání, aplikace právního řádu vždy jen jednoho státu, sčítání dob pojištění a export dávek do zahraničí .

Stanovení ceny a úhrady

stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení léčivému přípravku / potravině pro zvláštní lékařské účely maximální cenu a výši a podmínky úhrady.

Přemístění sídla zahraniční právnické osoby do ČR

Český právní řád upravuje zvlášť přemístění sídla do České republiky 1) zahraničních právnických osob a 2) obchodních korporací v rámci Evropské unie.

Pravidla týkající se zastoupení zaměstnanců

Právo účasti odborových orgánů v pracovněprávních vztazích je v zákoníku práce vymezeno podstatně širším způsobem, než pouze na zajištění práva zaměstnanců na stanovené informace a projednání; vedle této úpravy je účast odborových orgánů v pracovněprávních vztazích stanovena v řadě ustanovení zákoníku práce, vymezujících jejich součinnost se zaměstnavatelem formou projednání určitých opatření (např. v otázkách týkajících se rozvržení pracovní doby), nebo odsouhlasení (např. vydání pracovního řádu, stanovení rozvrhu čerpání dovolené).

Žádost o vydání nového rozhodnutí (§ 102 odst. 3)

Pokud se vás týká některá z uvedených skutečností: byl vám prominut úkon zmeškaný v původním řízení, byla vaše žádost pravomocně zamítnuta, původní rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným úřadem, existuje vážný důvod pro dodatečné stanovení nebo změnu doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti nebo k dodatečnému povolení plnění ve splátkách, popřípadě po částech, byla podána žaloba ve správním soudnictví a novým rozhodnutím lze dosáhnout uspokojení účastníka, který žalobu podal, můžete požádat o vydání nového rozhodnutí.

Rozhodnutí o dodání věcných prostředků ve prospěch zajišťování obrany státu

Část "A" Dodávacího příkazu lze na základě požadavku ústředních správních úřadů, správních úřadů či subjektu hospodářské mobilizace vyplnit příslušným správním úřadem již v míru .

Informace z neveřejné části seznamu znalců

  Za neveřejný údaj se považuje:  Údaj o spáchaném přestupku podle tohoto zákona a uloženém správním trestu, uplynulo-li 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku Údaj o uložené výtce Údaj o zahájení správního řízení podle tohoto zákona Adresa místa trvalého pobytu, nebo místa pobytu, nemá-li znalec trvalý pobyt na území ČR Jiná skutečnost potřebná pro výkon dohledu.

Repatriace zemřelých

Právní regulace se nevztahuje na mezinárodní přepravu urny se zpopelněnými lidskými ostatky.

Změna poštovní licence

Změna poštovní licence Jedná se o správní řízení, jehož účelem je přizpůsobení udělené poštovní licence aktuální situaci, např. v případě veřejného zájmu na zajištění dostupnosti další základní služby.

Stanovení max. ceny léčivého přípravku

stanovení maximální ceny léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení léčivému přípravku maximální cenu.

Zrušení zvláštního povolení insolvenčního správce

 Zákon Ministerstvu spravedlnosti v rámci správního rozhodování  nedává žádný prostor pro případnou správní úvahu .

Vyškrtnutí daňového poradce ze seznamu daňových poradců úřadem

Výmaz ze seznamu daňových poradců z moci úřední Budete vyškrtnuti ze seznamu daňových poradců, jestliže: nemáte plnou způsobilost k právním úkonům, nejste bezúhonní, Začali jste vykonávat zaměstnání, funkci nebo činnost, vedle nichž zvláštní právní předpis nepřipouští podnikání, Uzavřeli jste pracovněprávní, služební nebo jiný obdobný poměr k státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, do jehož působnosti patří kontrola a rozhodování ve věcech daní, bylo vám uloženo disciplinární opatření vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců, byl vám uložen správní trest vyškrtnutí ze seznamu daňových poradců či zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu daňového poradenství, nevykonáváte-li déle než tři roky daňové poradenství.

Nezařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny

Správní řízení o nezařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny Správní řízení o nezařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny může být spuštěno během lhůty plynoucí od zveřejnění ohlášení zařazení zdravotnického prostředku do úhrady na elektronické úřední desce, pokud existují relevantní externí podněty nebo na základě vlastního šetření Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Hlášení změny jména nebo příjmení

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY Zašlete svůj vyplněný tiskopis oznámení s patřičnými dokumenty v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Odnětí poštovní licence

Odnětí poštovní licence Jedná se o správní řízení, jehož účelem je odnětí udělené poštovní licence v případě, že stávající držitel poštovní licence nesplňuje předpoklady pro její udělení nebo neplní své povinnosti.

Zrušení ceny

zrušení maximální ceny potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby zruší ve správním řízení potravině pro zvláštní lékařské účely maximální cenu.

Zrušení ceny

zrušení maximální ceny léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby zruší ve správním řízení léčivému přípravku maximální cenu.

Stanovení úhrady potraviny pro lékařské účely

stanovení výše a podmínek úhrady potraviny pro zvláštní lékařské účely v rámci správního řízení Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení potravině pro zvláštní lékařské účely výši a podmínky úhrady.

Souhlas s držením plastické trhaviny

Organizace musí splnit řadu podmínek a také to doložit příslušnými dokumenty.

Zrušení registrace v ekologickém zemědělství z moci úřední

V prvním kroku vydá Ministerstvo zemědělství Oznámení o zahájení správního řízení po nabytí právní moci dochází ke druhému kroku a to k vydání rozhodnutí o zrušení registrace ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (§ 80 odst. 3 věta poslední)

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti se podává u úřadu, který je nadřízený nečinnému úřadu (nadřízenému správnímu orgánu).

Prodloužení doby platnosti užitného vzoru

Pokud chcete jako majitel užitného vzoru jeho dobu platnosti prodloužit, musíte podat u Úřadu průmyslového vlastnictví žádost a uhradit správní poplatek.

Změna úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku

změna výše a podmínek úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby změní ve správním řízení vysoce inovativnímu léčivému přípravku  výši a podmínky úhrady.

Stanovení podniku s významnou tržní silou

Český telekomunikační úřad rozhoduje ve správním řízení , jehož účastníkem je pouze podnik, o jehož právech a povinnostech je rozhodováno.

Překážky pro udělení (držení) licence pro obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

držiteli licence nebo jeho odpovědnému zástupci byl uložen soudem nebo správním orgánem zákaz činnosti týkající se uvádění reprodukčního materiálu do oběhu  - v tomto případě je držiteli licence ve správním řízení odejmuta

Změna úhrady

řízení o změně výše a podmínek úhrady přípravků Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby změní ve správním řízení léčivému přípravku výši a podmínky úhrady.

Inspekční kontrola stanoveného střeliva

Pokud se při tomto ověřování zjistí odchylky od stanovených technických požadavků, certifikát se ve správním řízení odejme.

Informace o stavu životního prostředí pro získání integrovaného povolení

Získání dostupných informací o stavu životního prostředí pro vyplnění žádosti o integrované povolení Provozovatel zařízení, které spadá pod zákon o integrované prevenc i dle přílohy č. 1 tohoto zákona, může  požádat krajský úřad a příslušné správní úřady (např.

Udělení licence k rozhlasovému vysílání v analogu

Udělení licence k rozhlasovému vysílání v analogu V případě provedení koordinace vhodného souboru technických parametrů Rada z moci úřední zahájí správní řízení vyhlášením licenčního řízení k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím analogových kmitočtů, ve vyhlášení stanoví náležitosti, zejména lhůtu k podání žádosti a územní rozsah vysílání.

Hlášení změny bydliště

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY Zašlete vyplněný tiskopis oznámení změn s dokumenty v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Změna, pozastavení nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb na základě oznámení změn z moci úřední

Změna, pozastavení, odejmutí nebo zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb na základě oznámení změn poskytovatelem Příslušný správní orgán může změnit, pozastavit či odejmut oprávnění k poskytování zdravotních služeb na základě oznámení změn poskytovatelem.

Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacího programu

Akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacího programu Ministerstvo akredituje ve správním řízení pro účely zákona o úřednících vzdělávací instituce a vzdělávací programy na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby a za podmínek stanovených zákonem o úřednících.

Vykonání úřednické zkoušky

Obor služby představuje věcně ucelenou a související oblast činností, např. finance, pracovněprávní vztahy, legislativa a právní činnost, informační a komunikační technologie, lidská práva, cestovní ruch, energetika, průmysl, stavebnictví, doprava, ochrana životního prostředí, státní statistická služba, ochrana osobních údajů.

Využívání stížností, oznámení a podnětů spotřebitelů.

Na základě takového podání pak může v dané věci  provést kontrolu popřípadě zahájit správní řízení.

Zrušení ceny a úhrady

zrušení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby zruší ve správním řízení léčivému přípravku / potravině pro zvláštní lékařské účely maximální cenu a výši a podmínky úhrady.

Hlášení změn v příjmech, příspěvek na péči

Ředitel ve správním řízení rozhoduje o výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení, a to v souladu s NV č. 460/2013 Sb. v rozsahu podle věku dítěte, popřípadě podle doložených příjmů rodičů.

Vydání osvědčení o souladu konzumních brambor s platnými předpisy

Vydání osvědčení o souladu brambor s platnými předpisy Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provádí kontrolu konzumních brambor a na žádost vydává osvědčení o tom, že konzumní brambory splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

Oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovatelem zajišťujícím ochranné léčení nezletilého pacienta o neplnění soudních nařízení a o propuštění z ochranného ústavního léčení

Oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dětí poskytovatelem zajišťujícím ochranné léčení nezletilého pacienta Poskytovatel zdravotních služeb, který zajišťuje ústavní ochranné léčení nezletilého pacienta musí oznámit příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že: nepřijal do péče pacienta s nařízeným ochranným léčením, pacient nenastoupil k výkonu ochranného léčení, pacient se vzdálil ze zdravotnického zařízení, nedostavuje se k ambulantním lékařským prohlídkám ve stanoveném termínu, bude propuštěn z ochranného ústavního léčení.

Stanovení druhé dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku

stanovení druhé dočasné výše a podmínek úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení vysoce inovativnímu léčivému přípravku  výši a podmínky druhé dočasné úhrady.

Stanovení první dočasné úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku

stanovení 1. dočasné výše a podmínek úhrady vysoce inovativního léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby stanoví ve správním řízení vysoce inovativnímu léčivému přípravku  výši a podmínky první dočasné úhrady.

Zbrojní průkaz

  Zákon umožňuje vydat zbrojní průkaz i osobám, které ještě nedovršily požadovaný věk , a to v případě, že jste členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba.

Změna úhrady potraviny pro lékařské účely

Změna výše a podmínek úhrady potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby změní ve správním řízení potravině pro zvláštní lékařské účely výši a podmínky úhrady.

Zrušení úhrady léčivého přípravku

zrušení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby zruší ve správním řízení léčivému přípravku výši a podmínky úhrady.

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

KDE A JAK SLUŽBU ŘEŠIT ELEKTRONICKY  Zašlete svou vyplněnou žádost s dokumenty v souladu se správním řádem na oficiální kontakty MV e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, veškeré přílohy ve formátu autorizované konverze (skrze podatelnu MV ČR) nebo datovou schránkou (na DS MV ČR).

Souhlas s výrobou plastické trhaviny

Organizace musí splnit řadu podmínek a také to doložit příslušnými dokumenty.

Změna max. ceny potraviny pro léčebné účely

změna maximální ceny potraviny pro zvláštní lékařské účely Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby změní ve správním řízení potravině pro zvláštní lékařské účely maximální cenu.

Změna max. ceny léčivého přípravku

změna maximální ceny léčivého přípravku Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě žádosti oprávněné osoby změní ve správním řízení léčivému přípravku maximální cenu.

Dohoda na společném příjmení manželů

dohoda na společném příjmení manželů Chcete-li jako manželé užívat společné příjmení , není třeba, aby bylo vydáno správní rozhodnutí, kterým by byla tato změna příjmení povolena.

Změna dobývacího prostoru úřadem

Správní řízení o změně dobývacího prostoru lze zahájit z moci úřední.

Státní povolení k přijetí za člena komoditní burzy

., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, také udělení státního povolení v případech stanovených v § 5 odst. 5 tohoto zákona, kterými jsou: návrh na změnu názvu burzy, návrh změny statutu, návrh změny řádu burzovního rozhodčího soudu nebo návrh na přijetí za člena burzy, s výjimkou člena burzy jmenovaného příslušným orgánem státní správy Státní povolení k přijetí člena burzy vydá příslušný orgán státní správy na žádost burzy .