Úvod Časté dotazy Volby 2021

Volby 2021

Obecné informace

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října. V pátek 8. října budete moct volit v čase od 14:00 do 22:00, v sobotu 9. října budou volební místnosti otevřeny od 8:00 do 14:00.  Do Poslanecké sněmovny se volí ve 14 volebních krajích, kde se vybírá celkem 200 poslanců na dobu čtyř let. Volit může každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 18 let. Kandidovat může každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. Do Poslanecké sněmovny se konají volby podle zásad poměrného zastoupení (někdy to bývá označováno jako poměrný volební systém). 

Jak odvolit

Základní podmínkou samotného výkonu volebního práva je, že volič musí odvolit osobně, čili nelze pověřit někoho jiného, aby odvolil za něj. Po dostavení se do volební místnosti voliči postupně předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti. Co je důležité, každý volič se musí prokázat průkazem totožnosti! Nezapomeňte si tedy s sebou vzít občanský průkaz nebo cestovní pas. V případě nepředložení průkazu totožnosti vám nebude umožněno odvolit!

Po prokázání totožnosti u okrskové volební komise obdržíte úřední obálku a případně i hlasovací lístky. S obojím se musíte odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tzv. za plentu. Mějte prosím na paměti, že odebrání se za plentu je povinnost! V případě, že se neodeberete do tohoto prostoru, volební komise vám neumožní vhodit lístek do volební schránky. Za plentou vložíte jeden hlasovací lístek do obálky, případně před tím zakroužkujte kandidáty na daném volebním lístku (dejte pozor na to, že máte pouze 4 preferenční hlasy a můžete kroužkovat pouze na jednom hlasovacím lístku). Následně se odeberete k volební schránce a vhodíte do ní obálku s hlasovacím lístkem.  

Sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb

Po ukončení hlasování, tj. 9. října v 14:00, každá okrsková volební komise uzavře volební místnost a začne sčítat hlasy. Ze sčítání vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování. Výsledky hlasování se poté předají Českému statistickému úřadu. Výsledky voleb budete moct sledovat na stránkách https://volby.cz/.


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Níže naleznete přehled hlavních událostí pro nadcházející volby, kompletní přehled všech událostí a termíny najdete v dokumentu publikovaném Ministerstvem vnitra.

31. prosince 2020: Vyhlášení voleb 

7. ledna 2021 (7 dní od vyhlášení voleb) Vylosování kraje, do kterého budou volit lidé v zahraničí

  • Státní volební komisí byl vylosován Ústecký kraj.

3. srpna 2021 (do 66 dní před prvním dnem voleb): Konec lhůty pro podání kandidátních listin

  • Politické strany, hnutí a koalice podávají své kandidátní listiny na příslušné krajské úřady.

20. srpna 2021 (do 49 dnů před volbami): Rozhodnutí krajských úřadů o registraci kandidátních listin

  • Od této chvíle se bude možné podívat na oficiální (registrované) kandidátní listiny kandidujících stran, hnutí a koalic. Neznamená to ale jejich finální podobu, jelikož může např. dojít k odvolání nebo odstoupení kandidátů.

24. srpna 2021 (do 45 dnů před volbami): Vylosování čísel pol. stran, hnutí a koalic, kterými budou označeny hlasovací lístky

  • Losování čísel provádí Státní volební komise,
  • záznam losování a jeho výsledek (čísla pol. stran. hnutí a koalic) naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

8. září 2021 (do 30 dnů před volbami): Politické strany, hnutí nebo koalice se zaregistrovanou kandidátní listinou mohou delegovat členy do okrskových volebních komisí

23. září 2021 (do 15 dní před volbami): Starostové obcí zveřejní informace o době a místě konání voleb na úřední desce obce (na webových stránkách a v prostorech obecního úřadu).

5. října 2021 (do 3 dnů před volbami): Dodání hlasovacích lístků do vaší poštovní schránky

5. října až do konce voleb (9. října 14:00): Zákaz zveřejňování předvolebních výzkumů

6. října do 14:00 (48 hodin před volbami): Nejzazší lhůta pro vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Voličský průkaz umožňuje jednorázově odvolit z jiného místa, než obvykle volíte (tedy jinde než tam, kde jste zapsáni do seznamu voličů).

Pokud víte, že ve volebních dnech budete mimo místo, kde obvykle volíte, můžete si vyřídit voličský průkaz a hlasovat v kterékoliv volební místnosti v ČR a zahraničí. Voličský průkaz se vydává a platí jen pro jedny konkrétní volby. Nezapomeňte si voličský průkaz vzít s sebou do volební místnosti, jinak nebudete moci odvolit!

Žádost o voličský průkaz podejte (můžete již teď) na obecním úřadě, v jehož obvodě máte nahlášený trvalý pobyt. Pokud jste zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, žádost podejte na tomto úřadě.

Žádost nemá předepsaný formulář, nicméně často obce nebo zastupitelské úřady zveřejňují vzor žádosti na svých webových stránkách před volbami jako např. Velvyslanectví ČR ve Francii (obecný vzor) nebo město Napajedla (vzor pro volby do Poslanecké sněmovny 2021).

V žádosti si můžete vybrat, jestli si průkaz převezmete osobně (může ho vyzvednout také osoba s plnou mocí s vaším ověřeným podpisem), nebo vám bude zaslán na zvolenou adresu v ČR nebo v zahraničí. Průkaz lze zaslat také na adresu zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kde jste se rozhodli hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, na kterém vám bude předán váš voličský průkaz, a následně můžete odvolit.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (v případě říjnových voleb do Poslanecké sněmovny je to 23. září 2021).

Vyplněnou žádost je nejjednodušší zaslat elektronicky datovou schránkou. ID datové schránky naleznete na webových stránkách vašeho úřadu. V případě zastupitelských úřadů se žádosti zaslané datovou schránkou posílají do datové schránky Ministerstva zahraničních věcí e4xaaxh (zastupitelské úřady nemají datové schránky, ministerstvo jim ale vaši žádost přepošle).

Nezřídili jste si ještě datovou schránku? Podívejte se na videonávod, jak na to.

Žádost můžete také zaslat poštou, v tomto případě musí být váš podpis na žádosti úředně ověřen. Poštovní adresu vašeho úřadu naleznete na jeho webových stránkách. Poslední možností je osobní vyřízení, pro které potřebujete průkaz totožnosti. Samotnou žádost si můžete přinést již vyplněnou, ale samozřejmě ji můžete také vyplnit na místě s pomocí pracovníka úřadu.

Důležité termíny

Pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny 2021 platí tyto termíny:

Volby do Poslanecké sněmovny již byly vyhlášeny, lze tedy už nyní žádat o voličský průkaz.

Od 23. září 2021 může obecní nebo zastupitelský úřad začít voličské průkazy vydávat nebo rozesílat.

V pátek 1. října 2021 končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Ve středu 6. října 2021 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu.

Na co si dát pozor

Při předložení dokladu totožnosti (např. občanský průkaz) ve volební místnosti nezapomeňte předložit také voličský průkaz, který odevzdáte volební komisi

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Pokud nemůžete ze závažných důvodů, často zdravotních nebo rodinných, hlasovat ve volební místností, můžete požádat váš obecní úřad nebo ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky. Na základě žádosti k vám pak v den voleb dorazí volební komisaři s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a vy tak můžete odvolit z domova.

Tuto možnost lze využít pouze na území ČR v obci, ve které jste zapsán na seznamu voličů, a v rámci území vašeho volebního okrsku. Výjimkou je, pokud máte voličský průkaz opravňující vás volit kdekoliv v ČR, poté tedy můžete požádat jakýkoliv obecní úřad podle vaší potřeby (okrskovou volební komisi).

Požádat obecní úřad o hlasování do přenosné volební schránky můžete již nyní (žádat lze kdykoliv od vyhlášení voleb, ke kterému již došlo). Stejně tak můžete požádat o hlasování do přenosné volební schránky i v den voleb, v tomto případě doporučujeme kontaktovat přímo vaši okrskovou volební komisi (kontakty naleznete na stránkách vaší obce).

POZOR: tato část neplatí pro voliče v nařízené izolaci nebo karanténě nebo v zařízeních uzavřených hygienickou stanicí kvůli onemocnění covid-19 (více informací níže v Covid-19 a volby)
Další informace o hlasování do přenosné volební schránky a jak o tuto možnost požádat naleznete na Portálu veřejné správy gov.cz.


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Volit ze zahraničí můžete buď prostřednictvím voličského průkazu (viz výše), nebo po zápisu do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem ČR.

Zapsání do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě ČR znamená, že se u tohoto úřadu “přihlásíte” a budete moct volit bez dalšího vyřizování. Jinými slovy se z tohoto úřadu stane místo, kde budete obvykle (dlouhodobě) volit. Pozor, není možné hlasovat na honorárních konzulátech. Podmínkou je prokázání bydliště v území tohoto zastupitelského úřadu (většinou je jeden úřad na celou zemi, ale někdy jich může být více). V zahraničí však lze hlasovat pouze ve volbách do Poslanecké sněmovny a ve volbě prezidenta republiky.

Voliči v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 budou hlasovat pro kandidáty Ústeckého kraje, který byl vylosován Státní volební komisí. Ve volební místnosti u zastupitelského úřadu ČR tedy obdrží hlasovací lístky Ústeckého kraje.

Zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného u zastupitelského úřadu v zahraničí

Žádost o zapsání do zvláštního seznamu podejte na zastupitelském úřadě ČR (velvyslanectví nebo generální konzulát) v zemi a podle místa, kde žijete. Žádost o zapsání do zvláštního seznamu můžete podat pouze osobně nebo zaslat poštou

Vzor žádosti najdete na webových stránkách daného zastupitelského úřadu, včetně podrobnějších informací o potřebných dokumentech, které je třeba k žádosti doložit.

K žádosti budete muset předložit osobně (v originále nebo úředně ověřené kopii) nebo přiložit poštou (úředně ověřené kopie):

  • průkaz totožnosti (nejčastěji občanský průkaz nebo cestovní pas), 
  • doklad potvrzující státní občanství ČR (nejčastěji občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR)
  • doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu (zejména povolení k pobytu, ale i jiný úřední doklad s uvedením údaje o bydlišti jako např. potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, faktura za elektřinu apod).

Zapsat se do zvláštního seznamu můžete kdykoliv. Pouze mějte na paměti, že pro konkrétní volby musí být žádost předána nebo doručena nejpozději 40 dnů před prvním dnem těchto voleb.

Důležité termíny

Pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny 2021 můžete žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem podat nejpozději do neděle 29. srpna do 16.00.

Na co si dát pozor

Pokud jste zapsáni ve zvláštním seznamu voličů a v budoucnu budete chtít být opět zapsáni ve stálém seznamu voličů u obecního úřadu v místě vašeho trvalého pobytu v ČR, je třeba, abyste požádali zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Podobný postup je také v případě, že se chcete zapsat do zvláštního seznamu na jiném zastupitelském úřadě. Nezapomeňte ale, že žádost o zápis do zvláštního seznamu musí být podána (doručena) 40 dní před prvním dnem voleb.


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Pokud se před volbami nacházíte mimo svůj volební okrsek v nemocnici, vazbě, věznici nebo ústavu sociální péče (nebo obdobném zařízení), můžete prostřednictvím tohoto zařízení požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného obecním úřadem. Poté můžete odvolit z tohoto zařízení, do kterého dorazí volební komisaři s přenosnou volebních schránkou. Žádost prostřednictvím daného zařízení podejte nejpozději 7 dnů (1. 10. do 14:00) před prvním dnem voleb.

Další informace o zápisu do zvláštního seznamu a jak o něj požádat naleznete na Portálu veřejné správy gov.cz.
Pokud jste v nemocnici a máte voličský průkaz, nemusíte žádat o zápis, ale pouze stačí požádat obecní úřad (okrskovou volební komisi), v jehož volebním okrsku se nacházíte, o hlasování do přenosné volební schránky.

POZOR: tato část neplatí pro voliče v nařízené izolaci nebo karanténě nebo v zařízeních uzavřených hygienickou stanicí kvůli onemocnění covid-19 (více informací níže v Covid-19 a volby).


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Zkontrolováno u: Ministerstvo vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění covid-19 byly zákonem č. 296/2021 Sb. zavedeny zvláštní možnosti hlasování pro voliče, kteří mají nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19. Totéž platí pro voliče umístěné v zařízeních (např. pečovatelské domy apod), které byly rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeny.

Podrobnosti o volbách pro osoby, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace kvůli covid-19, nebo se nacházejí v uzavřeném pobytovém zařízení, budou včas zveřejněny na Covid Portále.


Doplňující materiály: 

Volby 2021 na stránkách Českého statistického úřadu 

Volební web Ministerstva vnitra

Zkontrolováno u: Ministerstvo vnitra

Kontakt: public@mvcr.cz

Pomohl vám tento článek?