Úvod Časté dotazy Daně a finance

Daně a finance

V popisu se dozvíte základní informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a jak lze daň z příjmů fyzických osob zaplatit.

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob se odvádí z:

Příjmem se rovněž rozumí příjem peněžní i nepeněžní, i příjem dosažený směnou.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat, pokud jste fyzická osoba, která je rezidentem České republiky (daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice i ze zdrojů v zahraničí) nebo nerezidentem České republiky (daňová povinnost se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v České republice), a to v zákonem stanovených případech. Do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvedete všechny příjmy s výjimkou příjmů, které jsou od daně osvobozené a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání nemusíte podávat  v případě, že máte pouze příjmy ze zaměstnání od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně, a to za předpokladu, že u všech těchto zaměstnavatelů podepíšete formulář „Prohlášení“. V takovém případě provede na základě vaší žádosti roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za příslušné zdaňovací období zaměstnavatel.

Od základu daně si můžete odečíst nezdanitelné části základu daně. Dále můžete uplatnit slevy na dani, o které se snižuje vypočtená daň a daňové zvýhodnění na vyživované dítě/děti.

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud máte povinnost přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, je třeba jej podat na územním pracovišti finančního úřadu, ke kterému jste místně příslušný, tj. v místě vašeho trvalého pobytu (pokud jste občan ČR) nebo adrese hlášeného místa pobytu, případně v místě na území ČR, kde se převážně zdržujete (pokud jste cizinec).

K vyplnění daňového přiznání můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou, nebo ho můžete vytisknout a na finanční úřad jej donést nebo zaslat. 

Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby Identity občana, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje přidělené Finanční správou ČR.

K daňovému přiznání k dani z příjmů musíte připojit povinné přílohy/doklady prokazující některé vámi tvrzené skutečnosti.

Důležité termíny

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nicméně může být i odlišné). Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku.  

Podáte-li daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro podání přiznání 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku

Jestliže za vás podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 7. následujícího kalendářního roku.

Pokud poslední den lhůty pro podání daňového přiznání připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro podání daňového přiznání nejblíže následující pracovní den. 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zemřelého musíte podat do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele (zemřelého poplatníka), a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti.

Na co si dát pozor

Osvobozený příjem nad 5 milionů Kč sice neuvádíte do daňového přiznání, nicméně máte povinnost tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit prostřednictvím samostatného podání.

Pokud jste se rozhodl vstoupit do režimu paušální daně, je nezbytné tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu do desátého dne příslušného zdaňovacího období. 

Poplatky

Nejsou.

Placení daně z příjmů fyzických osob

Daň vypočtená v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Výše a četnost placení záloh na daň z příjmů se u fyzických osob odvíjí od tzv. poslední známé daňové povinnosti, tj. zálohy na daň aktuálního zdaňovacího období (nejčastěji kalendářního roku) se vypočítávají podle daně za předchozí zdaňovací období. Pololetní zálohy jste povinen platit, pokud vaše poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Čtvrtletní zálohy jste povinen platit, pokud vaše poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. Výše pololetní i čtvrtletní zálohy se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Kde uvedené řešit a co budete potřebovat

Platba může být provedena:

 • bezhotovostně - převodem z účtu na účet (může být využit QR kód s platebními informacemi generovaný při podání daňového přiznání prostřednictvím Daňového portálu),
 • v hotovosti - složenkou typu A prostřednictvím České pošty nebo na pokladně jakéhokoliv finančního úřadu,
 • přeplatkem na jiné dani – z moci úřední (pokud daň není zaplacena jiným způsobem) nebo na základě žádosti.

Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky:

 • předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721,
 • matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů,
 • kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB), tzn. daň z příjmů fyzických osob 721-matrika/0710.

Variabilní symbol je vaše rodné číslo, případně vlastní identifikátor, pokud vám byl přidělen.

Konstantní symbol není třeba vyplňovat.

Důležité termíny

Daň z příjmů fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání. 

Splatnost záloh:

 • pololetní zálohy - první záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období,
 • čtvrtletní zálohy - první záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

V roce 2021 jsou zálohy na daň a daň z příjmů fyzických osob splatné:

 • do 15. 3. 2021 (první čtvrtletní záloha),
 • do 1. 4. 2021 (platba daně - základní tříměsíční lhůta),
 • do 3. 5. 2021 (platba daně - prodloužená pětiměsíční lhůta),
 • do 15. 6. 2021 (druhá čtvrtletní nebo první pololetní záloha),
 • do 1. 7. 2021 (platba daně – prodloužená šestiměsíční lhůta),
 • do 15. 9. 2021 (třetí čtvrtletní záloha),
 • do 15. 12. 2021 (čtvrtá čtvrtletní nebo druhá pololetní záloha).   

Na co si dát pozor

Pozor na uvedení správného čísla účtu, na který je daň placena a správného variabilního symbolu. Chybně uvedené údaje mohou vést k tomu, že platba nebude správně přiřazena a na dani z příjmů bude evidován nedoplatek.

Za den platby se považuje u platby, která je prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla připsána na účet správce daně. Aby poplatník dodržel splatnost daně, musí uskutečnit platbu s dostatečným předstihem.

Poplatky

Nejsou.


Zkontrolováno u: Generálního finančního ředitelství

Kontakt pro veřejnost: podatelna@fs.mfcr.cz

 

Pomohl vám tento článek?

V popisu se dozvíte, jak řešit nejčastější situace a potřeby fyzických osob v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, získání údajů pro placení daně a placení daně z nemovitých věcí.

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek (např. bytů). Daň se týká pozemků na území ČR zapsaných v katastru nemovitostí a také budov (dokončených nebo užívaných), jak je definuje katastrální zákon, inženýrských staveb a jednotek, a to bez ohledu na to, zda jsou zapsány v katastru nemovitostí. Některé stavby nebo pozemky jsou od daně osvobozeny. 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podáváte do 31. ledna, pokud jste vlastník nemovité věci (v některých případech je poplatníkem pachtýř; pokud není vlastník znám, je poplatníkem uživatel pozemku), podle stavu k prvnímu lednu příslušného roku. Podáváte ho pouze v případě, že v roce předcházejícím došlo k nějaké změně, tj. nějakou nemovitou věc jste koupil, přijal darem, zdědil či naopak prodal, daroval apod., nebo že u stávajících nemovitých věcí došlo ke změnám, např. některým stavebním úpravám, začaly být využívány pro podnikání, zaevidování krajinného prvku na zdaňovaném pozemku atd. Pokud se jedná o změny vymezené zákonem (změny sazby daně, ceny půdy, koeficientů, zániku osvobození, změně místní příslušnosti apod.), daňové přiznání nepodáváte.

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud máte povinnost daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat, musíte jej podat na územní pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitá věc nachází. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáváte více daňových přiznání.

K vyplnění daňového přiznání můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a na finanční úřad jej donést nebo zaslat. 

Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. V rámci „Online finančního úřadu“ můžete využít předvyplnění údajů z předchozího daňového přiznání. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby Identity občana, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je zpravidla 31. ledna příslušného zdaňovacího období (kalendářního roku). 

Na co si dát pozor

Na rozdíl od většiny jiných daní, kde se podává daňové přiznání za uplynulé zdaňovací období (rok, hospodářský rok, měsíc, čtvrtletí…), se daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podává na aktuální zdaňovací období, tj. do 31. ledna roku, na který je daňové přiznání podáváno

Pokud nedochází ke změnám, nemusíte daňové přiznání podávat a daň vám bude vyměřena ve výši poslední známé daně, příp. bude její výše upravená na základě zákonem vymezených změn (změny sazby daně, ceny půdy, koeficientů, zániku osvobození, změně místní příslušnosti apod.). 

Poplatky

Nejsou.

Získání údajů pro placení daně z nemovitých věcí

V případě daně z nemovitých věcí vám budou před termínem pro placení daně zaslány údaje pro placení daně – číslo účtu, výše daně (může se změnit na základě údajů uvedených v daňovém přiznání nebo změn místních koeficientů), datum splatnosti a variabilní symbol, a to:

 • datovou schránkou – pokud ji máte jako zřízenou, 
 • e-mailem - pokud jste o tento způsob zasílání informací požádal, příp. požádáte v dané lhůtě, nebo
 • složenkou - pokud nemáte datovou schránku ani jste nezažádal o zasílání údajů e-mailem.

Údaje pro placení daně vám nebudou zaslány v případě, že jste požádal o placení daně prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva – SIPO (viz placení daně z nemovitých věcí).

Kde žádat a co budete potřebovat

Pokud chcete dostávat údaje o placení daně na e-mail, musíte vyplněnou a podepsanou Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem doručit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáte žádost na všechna příslušná územní pracoviště. 

Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na webových stránkách Finanční správy v sekci Daňové tiskopisy

Důležité termíny

Termín pro podání Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem je 15. března příslušného zdaňovacího období (kalendářního roku).

Poplatky

Nejsou.

Placení daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí se platí nejčastěji jednou ročně. Pokud výše daně přesáhne 5 000 Kč, může být platba rozdělena na dvě splátky. Celou daň však můžete uhradit již první platbou. 

Kde žádat a co budete potřebovat

Platba může být provedena:

 • bezhotovostně - převodem z účtu na účet (podle zaslaných platebních informací), 
 • v hotovosti - zaslanou složenkou (podle zaslaných platebních informací) prostřednictvím České pošty nebo na pokladně jakéhokoliv finančního úřadu, 
 • prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO) – v případě, že o to poplatník předem požádal,
 • přeplatkem na jiné dani – z moci úřední (pokud daň není zaplacena jiným způsobem) nebo na základě žádosti.

Pokud máte zájem o využití možnosti platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO), musíte vyplněné a podepsané Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO společně s dokladem o přidělení příslušného spojovacího čísla SIPO (případně s rozpisem platby SIPO) doručit na příslušné územní pracoviště finančního úřadu. V případě, že máte nemovité věci ve více krajích, podáte oznámení na všechna příslušná územní pracoviště

Tiskopis Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na webových stránkách finanční správy v sekci Daňové tiskopisy.

Důležité termíny

Termíny pro placení daně:

 • daň do 5 000 Kč je splatná do 31. května,
 • daň nad 5 000 Kč, pokud nejste zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. května a do 30. listopadu,
 • daň nad 5 000 Kč, pokud jste zemědělec, je splatná ve dvou stejných splátkách do 31. srpna a do 30. listopadu.

Poplatky

Nejsou.


Zkontrolováno u: Generálního finančního ředitelství

Kontakt pro veřejnost: podatelna@fs.mfcr.cz

 

Pomohl vám tento článek?

Pokud máte příjem z výhry (bez ohledu na to v jaké formě), je nutné nejprve zjistit, zda tyto příjmy dani z příjmů podléhají, nebo jsou od daně osvobozeny a zda máte neosvobozené příjmy z výher uvést do daňového přiznání k dani z příjmů.

Příjmy fyzických osob z výher jsou zdaňovány jako ostatní příjmy, a to v případě, že nejsou od daně osvobozeny.

 1. Výhry z loterie a tomboly jsou od daně z příjmů osvobozeny, pokud výše výhry nepřesahuje 1 mil. Kč. Rozhodná je výše konkrétní výhry, jednotlivé výhry v rámci jednoho zdaňovacího období se u fyzické osoby nesčítají.

  Výhry z loterie a tomboly jsou daněny srážkovou daní, tj. daň odvádí ten, kdo výhru vyplácí. Tento příjem je však možné (nikoliv povinně) zahrnout do daňového přiznání k dani z příjmů a započíst sraženou daň oproti celkové daňové povinnosti. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, jste povinen do svého daňového přiznání zahrnout veškeré příjmy z výher z loterie a tomboly. V rámci daňového přiznání nemůžete uplatnit žádné související výdaje.

 2. U ostatních hazardních her (kursové sázky a totalizované hry, technické hry, živé hry, turnaje živé hry, turnaje malého rozsahu a další hazardní hry) posuzujete u každého jednotlivého druhu hazardní hry, zda rozdíl mezi úhrnem výher z daného druhu hazardní hry a úhrnem vkladů za zdaňovací období přesáhl 1 mil. Kč. Osvobození se týká situací, kdy příjem (rozdíl výher a vkladů) nepřesáhl u daného druhu hazardní hry 1 mil. Kč

  Ostatní výhry z hazardních her nejsou předmětem srážkové daně, a pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny, je třeba je zdanit prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 3. V případě výher z reklamních soutěží a reklamních slosování, cen z účtenkové loterie, z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, anebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže je osvobozena cena, jejíž hodnota nepřevýší 1 mil. Kč. Rozhodná je výše konkrétní výhry, jednotlivé výhry v rámci jednoho zdaňovacího období se u fyzické osoby nesčítají.

  Ceny převyšující 1 mil. Kč jsou zdaněny srážkovou daní, tj. daň odvádí ten, kdo cenu vyplácí. Poplatníkovi se tak dostane výhra v čisté výši a nebude ji muset zdanit v rámci svého daňového přiznání.

Kde žádat a co budete potřebovat

V případě výhry, která není od daně osvobozena, uvedete výši příjmů a výdajů mezi ostatní příjmy do Přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. K vyplnění můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a na finanční úřad ho donést nebo zaslat. 

Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby Identity občana, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nicméně může být i odlišné). Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku.  

Podáte-li daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro podání přiznání 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku

Jestliže za vás podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 7. následujícího kalendářního roku.

Na co si dát pozor

Zdanění výher se týká i výher ze zahraničí a výher získaných na internetu.

Je-li v ceně z veřejné soutěže zahrnuta odměna za užití díla nebo výkonu, sníží se o tuto částku výhra
a poplatník takovou odměnu zahrne do příjmů ze samostatné činnosti (podnikání). 

U rezidentů, u nichž je sportovní činnost činností, ze které jim plyne příjem ze samostatné činnosti, je přijatá cena ze sportovních soutěží příjmem ze samostatné činnosti (podnikání).

Poplatky

Nejsou.


Zkontrolováno u: Generálního finančního ředitelství

Kontakt pro veřejnost: podatelna@fs.mfcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Pokud máte příjem z cenných papírů a cenné papíry nejsou zahrnuté do obchodního majetku, resp. nejsou součástí podnikání, je nutné nejprve zjistit, zda vaše příjmy z cenných papírů podléhají dani z příjmů nebo jsou od daně osvobozeny a zda máte neosvobozené příjmy z cenných papírů uvést do daňového přiznání k dani z příjmů.

Příjmy z cenných papírů lze rozdělit na dvě základní skupiny – příjmy z držby (vlastnictví) cenných papírů a příjmy z prodeje cenných papírů.

 1. Příjmy z držby cenných papírů se zahrnují pod příjmy z kapitálového majetku, jedná se např. o podíl na zisku (dividendy) a úroky.

  Pokud vám dividendy, příp. úroky, vyplácí tuzemská společnost, podléhají příslušné příjmy srážkové dani, kterou odvádí vyplácející společnost a vy dostáváte již dividendu „čistou“, tj. po zdanění. Takovéto zdanění srážkou u zdroje je konečné, a proto dividendy vyplácené tuzemskou společností do daňového přiznání neuvádíte. Naopak dividendy, které vám vyplácí zahraniční společnost, do daňového přiznání do příjmů z kapitálového majetku uvádíte, a to i v případech, kdy byla v zahraničí daň sražena/zaplacena. U tohoto druhu příjmů nelze uplatňovat související výdaje, avšak lze započíst daň sraženou vyplácející společností v zahraničí (za podmínky, že mezi Českou republikou a příslušným státem existuje smlouva o zamezení dvojího zdanění) na celkovou daňovou povinnost. 

 2. Příjmy z úplatného převodu (prodeje) cenných papírů, které nejsou od daně osvobozeny, se zahrnují pod ostatní příjmy.  Osvobozeny jsou příjmy z prodeje cenných papírů, jejichž úhrn u vás nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč, nebo pokud je doba mezi nabytím (nákupem) a prodejem cenného papíru delší než 3 roky. V případě, že příjem není od daně osvobozen, můžete od příjmů z prodeje cenných papírů odečíst prokazatelně vynaložené výdaje na jejich dosažení (typicky se jedná o pořizovací cenu cenného papíru a související poplatky). Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak tvoří dílčí základ daně. Zisk z prodeje jednoho cenného papíru můžete ponížit o případnou ztrátu z prodeje jiného cenného papíru dosaženou ve stejném zdaňovacím období. Při prodeji cenných papírů v zahraniční měně musíte převést příjmy i výdaje do českých korun. Pro přepočet na koruny slouží jednotné kurzy stanovené Generálním finančním ředitelstvím.Příjmy i výdaje převedete stejným kurzem na koruny. Pro účely stanovení daně tak nehraje žádnou roli, jaký byl kurz koruny při nákupu a při prodeji. Může se stát (a stává se), že v korunách realizujete ztrátu, ale přesto musíte zdanit zisk vypočítaný v cizí měně a přepočtený na koruny. Jindy naopak ve skutečnosti po přepočtu na koruny vyděláte, ale protože prodejní cena byla nižší než nákupní, daňový základ je nulový.

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud máte příjem, který musíte uvést v daňovém přiznání k dani z příjmů, můžete k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Vyplněný formulář lze odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo lze formulář vytisknout a na finanční úřad jej donést nebo zaslat. 

Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby Identity občana, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nicméně může být i odlišné). Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku.  

Podáte-li daňové přiznání elektronicky, je lhůta pro podání přiznání 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku

Jestliže za vás podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 7. následujícího kalendářního roku.

Na co si dát pozor

Příjmy z cenných papírů do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob uvádíte spolu s ostatními příjmy, které jste povinen za příslušné zdaňovací období přiznat.

Poplatky

Nejsou.


Zkontrolováno u: Generálního finančního ředitelství

Kontakt pro veřejnost: podatelna@fs.mfcr.cz

 

Pomohl vám tento článek?

Pokud jste se rozhodli přijmout darem hmotné i nehmotné věci, movitý i nemovitý majetek, měli byste si dát pozor na několik pravidel, která se k přijetí daru vztahují.

Darovací smlouva

 

Darováním dochází ke vzniku tzv. darovací smlouvy, která může mít písemnou i ústní formu. Darovací smlouva je nejen projevem vůle dárce darovat, ale také projevem vaší vůle jako obdarovaného dar přijmout. Pokud tedy dar přijmout nechcete, není možné, aby vám dárce věc daroval. 

V některých případech zákon přímo vyžaduje, aby měla darovací smlouva písemnou podobu. Jedná se o situaci, kdy je darovaná věc zapsaná do veřejného seznamu, tj. např. do katastru nemovitostí, rejstříku patentůprůmyslových vzorůochranných známek apod. Pokud vám tedy někdo bude chtít darovat např. nemovitost, trvejte na písemné podobě darovací smlouvy. 

Darovací smlouva musí mít písemnou podobu také tehdy, pokud vám dárce dar neodevzdá zároveň s projevem vůle darovat (např. věc ještě nemá k dispozici), nebo když vy v dané chvíli nechcete nebo nemůžete dar přijmout. 

Kde řešit a co budete potřebovat

V případě, kdy vzniká písemná darovací smlouva, dbejte jako obdarovaný na to, aby byla ve smlouvě uvedena jména, adresy, rodná čísla (či data narození) vaše i dárce. Smlouva musí obsahovat také podrobný popis darované věci (např. v případě nemovitosti je nutné uvést číslo popisné, parcelní číslo, katastrální území apod.), datum a podpisy zúčastněných.  

V případě, že darovací smlouvu sepisujete s dárcem sami, doporučuje se nechat podpisy na smlouvě úředně ověřit, tj. podepsat darovací smlouvu na jakékoliv pobočce CzechPoint, u notáře, apod.

Poplatky (povinnosti)

V případě ověření pravosti podpisů se hradí 30 Kč za každý ověřený podpis. 

V případě, že budete darovací smlouvu sepisovat u notáře či právního zástupce, je nutné počítat také s jejich odměnou. 

Kontakt: Ministerstvo spravedlnosti, tiskové oddělení: ot@msp.justice.cz 

 

Daň z příjmu fyzických osob

 

Jakmile dar přijmete (bez ohledu na to, o jaký dar se jedná – finanční dar, dům, pozemky, auto atd.), musíte věnovat pozornost také daním.  

V současné době jsou dary nepodnikajícím fyzickým osobám zahrnuty pod daň z příjmů fyzických osob jako bezúplatný příjem a jsou v následujícím roce daněny stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny. 

Od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota od jednoho dárce nepřesáhne částku 15.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez ohledu na to, kdo je dárcem.

Bez ohledu na výši daru jsou vždy od daně z příjmů osvobozeny také dary: 

 • od vašeho příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, tedy dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, manžela, sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
 • od osob, se kterými jste před získáním daru žili alespoň rok ve společné domácnosti, a z tohoto důvodu pečovali o domácnost nebo byli výživou odkázáni na tuto osobu, 
 • ze svěřenského fondu z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn osobou uvedenou prvních dvou bodech nebo přímo vámi. 

Osvobozené dary nad 5 milionů Kč sice nepodléhají dani, ale musíte jejich přijetí oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Limit se posuzuje u každého příjmu (daru) zvlášť.

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud jste přijali dar, který je od daně osvobozen a jeho hodnota není vyšší než 5 milionů Kč, daňové přiznání k dani z příjmů ani oznámení o přijetí daru nepodáváte. 

Pokud je hodnota daru 5 milionů Kč přesáhla, musíte jeho přijetí příslušnému finančnímu úřadu oznámit. Oznámení o osvobozených příjmech nad 5 milionů nemá předepsaný tiskopis, můžete však využít nepovinný tiskopis, zveřejněný na internetových stránkách Finanční správy ČR v sekci Daňové tiskopisy. Oznámení musí obsahovat údaje o výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu (v tomto případě, že byl darován) a datum, kdy příjem vznikl. Pokud osvobozený příjem plyne do společného jmění manželů, nemusí oznamovací povinnost plnit oba manželé. Postačí, když Oznámení vůči správci daně učiní jeden z nich. Oznámení můžete podat elektronicky (datovou zprávou nebo prostřednictvím Daňového portálu jako přílohu obecné písemnosti), v listinné podobě (osobně nebo poštou), anebo ústně do protokolu.

Pokud jste přijali dar, který není od daně osvobozen, uvedete výši příjmů (hodnotu daru) mezi ostatní příjmy do Přílohy č. 2 daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Do daňového přiznání k dani z příjmů zahrnete jen dary z předchozího roku, které nejsou od daně osvobozené. K vyplnění můžete využít elektronický formulář dostupný na Daňovém portálu Finanční správy ČR v aplikaci „Elektronická podání pro Finanční správu“ nebo „Online finanční úřad“. Formulář můžete odeslat přímo prostřednictvím portálu, datovou schránkou nebo můžete formulář vytisknout a na finanční úřad jej donést nebo zaslat. Listinné formuláře jsou k dispozici i na všech územních pracovištích finančních úřadů. Pro přihlášení do „Online finančního úřadu“ můžete využít služby Identity občana, přihlašovací údaje do datové schránky, popř. přístupové údaje vydávané Finanční správou ČR.

Důležité termíny

Termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech, je totožný s termínem pro podání daňového přiznání, nicméně lze jej podat již v daném zdaňovacím období (není nutné čekat na konec roku, pokud byste obdrželi v daném zdaňovacím období další příjem splňující uvedená kritéria, podáte další oznámení). 

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob musíte podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období (nejčastěji je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, nicméně může být i odlišné). Základní lhůta pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, je tedy do 1. 4. následujícího kalendářního roku.  

V případě, že podáte daňové přiznání elektronicky, je lhůta čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 5. následujícího kalendářního roku

V případě, že daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za vás podává daňový poradce nebo advokát, platí lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V případě zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok, je tato lhůta do 1. 7. následujícího kalendářního roku.

Kontakt: Generální finanční ředitelství: tiskove@fs.mfcr.cz nebo Zuzana.Masatova@fs.mfcr.cz (tisková mluvčí FS)

 

Další specifika nejčastějších darů

 

Nemovitost

V případě, že jste darem dostali nemovitost (tj. např. dům, byt, pozemek apod.), nepřechází na vás vlastnické právo k této nemovitosti ihned při podpisu darovací smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podejte ideálně vy i dárce společně, a to tomu katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází darovaná nemovitost. Návrh na vklad se podává na stanoveném formuláři, darovací smlouva v písemné podobě s ověřenými podpisy účastníků musí být přílohou návrhu na vklad. Bližší informace k návrhu na vklad do katastru nemovitostí najdete na webových stránkách gov.cz

Za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte 2000 Kč. 

Po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí budete muset podat také daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (s výjimkou nemovitostí, které jsou od této daně osvobozeny). Bližší popis náležitostí daňového přiznání k dani nemovitých věcí najdete v návodu „Daň z nemovitých věcí“ (vložit odkaz). 

V případě, že vám byl darován pouze spoluvlastnický podíl na nějaké nemovitosti, musíte daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podat pouze v případě, pokud nepřiznal jiný ze spoluvlastníků celou nemovitou věc jako společný zástupce. Pokud se na společném zástupci nedohodnete, podáte daňové přiznání každý zvlášť za svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti. 

Kontakt: Český úřad zeměměřický a katastrální cuzk@cuzk.cz

Silniční vozidlo

V případě, že vám bylo darováno silniční vozidlo, nejčastěji auto, nebudou se vaše povinnosti lišit od situace, kdy jste si auto např. koupili. Budete tedy muset zažádat o tzv. zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel (tzv. přepis).  Auto je nutné na vás (obdarovaného) jako na nového vlastníka přepsat do 10 dnů ode dne, kdy jste vlastnické právo nabyli.

Předtím, než se ale vydáte na úřad auto přepsat, musíte vy nebo dárce navštívit stanici technické kontroly a zajistit tzv. evidenční kontrolu. Jejím cílem je porovnat opravdový stav vozidla s údaji v technickém průkazu vozidla. Po absolvování evidenční kontroly získáte tzv. protokol o evidenční kontrole, který musíte předložit při samotném přepisu na úřadě. Protokol o evidenční kontrole nesmí být při přepisu vozidla starší 30 dnů

Před přepisem auta se také s dárcem domluvte, k jakému datu ukončí své stávající povinné ručení k vozidlu a k jakému datu naopak vy novou smlouvu o povinném ručení uzavřete. Vozidlo nesmí být bez povinného ručení provozováno ani jeden den, zároveň byste neměli mít povinné ručení sjednané paralelně.   

Bližší informace k samotnému přepisu, tj. ke změně vlastníka silničního vozidla, najdete na webových stránkách gov.cz. Na úřad byste se měli dostavit vy i dárce ideálně společně, můžete ale jeden druhému udělit také plnou moc, která ale musí mít úředně ověřený podpis. Podpis na plné moci si můžete nechat ověřit na jakékoliv pobočce CzechPoint, u notáře, apod.

K přepisu budete potřebovat: 

 1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,
 3. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu.

O změnu vlastníka vozidla můžete požádat na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Většinou se jedná o větší obce. Doporučujeme se tedy nejdříve informovat na webových stránkách obce, zda přepisy vozidel provádí. 

Za změnu zápisu vlastníka v registru silničních vozidel zaplatíte 800 Kč, zpoplatněna je také evidenční kontrola na stanici technické kontroly. 

Kontakt: Ministerstvo dopravy: press@mdcr.cz nebo také tiskový mluvčí František Jemelka frantisek.jemelka@mdcr.cz

 

Pomohl vám tento článek?

Pokud jste se rozhodli darovat příbuzným, přátelům nebo komukoliv jinému hmotné i nehmotné věci, movitý i nemovitý majetek, měli byste si dát pozor na několik pravidel, která se k darování vztahují.

Darováním dochází ke vzniku tzv. darovací smlouvy, která může mít písemnou i ústní formu. Darovací smlouva je nejen projevem vaší vůle darovat, ale také projevem vůle obdarovaného dar přijmout. Pokud tedy obdarovaný dar přijmout nechce, není možné, abyste mu věc darovali. 

Darovat můžete celý svůj stávající majetek. Darovat můžete i svůj budoucí majetek, avšak pouze jeho polovinu. 

V některých případech zákon přímo vyžaduje, aby měla darovací smlouva písemnou podobu. Jedná se o situaci, kdy je darovaná věc zapsaná do veřejného seznamu, tj. např. do katastru nemovitostí, rejstříku patentůprůmyslových vzorůochranných známek apod. 

Darovací smlouva musí mít písemnou podobu také tehdy, pokud např. dar neodevzdáte obdarovanému zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar. Typicky např. tehdy, kdy darovanou věc chcete předat později, nebo kdy ji ještě nemáte k dispozici. 

Dar můžete také odvolat, jedná se však o krajní případ. Existují dvě možnosti odvolání daru, a to pro tzv. nouzi, tj. tehdy, pokud se dostanete do takové nouze, že nemáte na vlastní nutnou výživu nebo výživu osoby, o kterou dle zákona pečujete. Druhou možností je odvolání daru pro nevděk, kdy obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížil tak, že zjevně porušil dobré mravy. 

Kde řešit a co budete potřebovat

Pokud se rozhodnete pro písemnou formu darovací smlouvy, nebo po vás zákon tuto písemnou formu přímo vyžaduje, ve smlouvě musí být jasně uvedená jména, adresy, rodná čísla (či data narození) dárce i obdarovaného.

Smlouva musí obsahovat také podrobný popis darované věci (např. v případě nemovitosti je nutné uvést číslo popisné, parcelní číslo, katastrální území apod.).

Samozřejmostí je také datum a podpisy zúčastněných.  

Darovací smlouvu můžete sepsat u notáře (jejich seznam najdete na webových stránkách Notářské komory ČR) nebo u svého právního zástupce. Můžete si ji ale sepsat také sami. V tom případě se ale doporučuje podpisy na smlouvě úředně ověřit (tzv. legalizovat), tj. podepsat darovací smlouvu na jakékoliv pobočce CzechPoint, u notáře apod.

Na co si dát pozor

Darovat mohou i osoby s omezenou svéprávností, avšak pouze dary malé hodnoty, nebo dary vzhledem k okolnostem obvyklé. 

Obdarovanému mohou přijetím daru vznikat další povinnosti, které závisí na tom, co mu bylo darováno. Pro základní přehled těchto povinností doporučujeme si přečíst návod “Přijetí daru”

Výše uvedená pravidla pro darování hmotných i nehmotných věcí se nevztahují na případy, kdy např. darujete nějaký finanční obnos do veřejné sbírky. 

Poplatky (povinnosti)

V případě ověření pravosti podpisů se hradí 30 Kč za každý ověřený podpis. 

V případě, že budete darovací smlouvu sepisovat u notáře či právního zástupce, je nutné počítat také s jejich odměnou.  

kontakt: Ministerstvo spravedlnosti, tiskové oddělení: ot@msp.justice.cz

Nemovitost

V případě, že darujete nemovitost, nepřechází na obdarovaného vlastnické právo ihned při podpisu darovací smlouvy, ale až vkladem do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podejte ideálně oba společně, tj. dárce i obdarovaný, a to tomu katastrálnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nachází darovaná nemovitost. Návrh na vklad se podává na stanoveném formuláři, darovací smlouva v písemné podobě s ověřenými podpisy účastníků musí být přílohou návrhu na vklad. 

Bližší informace k návrhu na vklad do katastru nemovitostí najdete na webových stránkách gov.cz

Za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zaplatíte 2000 Kč. 

kontakt Český úřad zeměměřický a katastrální cuzk@cuzk.cz

Silniční vozidlo

V případě, že darujete silniční vozidlo, nejčastěji auto, nebudou se vaše povinnosti lišit od situace, kdy auto např. prodáváte. Budete tedy muset zažádat o tzv. zápis změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel (tzv. přepis).  Auto musíte na nového vlastníka (obdarovaného) přepsat do 10 dnů ode dne, kdy jste na něj vlastnické právo k autu převedli. 

Předtím, než se ale vydáte na úřad auto přepsat, musíte vy nebo obdarovaný navštívit stanici technické kontroly a zajistit tzv. evidenční kontrolu. Jejím cílem je porovnat opravdový stav vozidla s údaji v technickém průkazu vozidla. Po absolvování evidenční kontroly získáte tzv. protokol o evidenční kontrole, který musíte předložit při samotném přepisu na úřadě. Protokol o evidenční kontrole nesmí být při přepisu vozidla starší 30 dnů

Před přepisem auta se také s obdarovaným domluvte, k jakému datu ukončíte své stávající povinné ručení k vozidlu a k jakému datu naopak obdarovaný smlouvu o povinném ručení uzavře. Vozidlo nesmí být bez povinného ručení provozováno ani jeden den, zároveň byste neměli mít povinné ručení sjednané paralelně.   

Bližší informace k samotnému přepisu, tj. ke změně vlastníka silničního vozidla, najdete na webových stránkách gov.cz. Na úřad byste se měli dostavit vy i obdarovaný ideálně společně, můžete ale jeden druhému udělit také plnou moc, která ale musí mít úředně ověřený podpis. Podpis na plné moci si můžete nechat ověřit na jakékoliv pobočce CzechPoint, u notáře apod.

K přepisu budete potřebovat: 

 1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla,
 3. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu.

O změnu vlastníka vozidla můžete požádat na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Většinou se jedná o větší obce. Doporučujeme se tedy nejdříve informovat na webových stránkách obce, zda přepisy vozidel provádí. 

Za změnu zápisu vlastníka v registru silničních vozidel zaplatíte 800 Kč, zpoplatněna je také evidenční kontrola na stanici technické kontroly. 

kontakt: Ministerstvo dopravy: press@mdcr.cz nebo také tiskový mluvčí František Jemelka frantisek.jemelka@mdcr.cz

Pomohl vám tento článek?

Milostivé léto je jednorázová akce vyhlášená státem, která vám za určitých podmínek (viz níže) umožní zbavit se svých exekucí vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. A to zaplacením původního dluhu („jistiny“) a poplatku ve výši 908 korun. Zaplacením jistiny a stanoveného poplatku vám tak budou odpuštěny veškeré úroky, exekuční poplatky a další náklady, které původní dluh navýšily.

Kdo může Milostivé léto využít

1. Dlužíte státu, kraji, obci nebo jimi vlastněným podnikům: příkladem může být dopravní podnik, nemocnice, veškeré zdravotní pojišťovny, technické služby měst a obcí, Česká televize, ČEZ atp.

Jakých organizací se Milostivé léto týká:

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

2. Váš dluh je v exekuci: pokud váš dluh ještě není v exekuci nebo jste v oddlužení, Milostivé léto nemůžete využít.

3. Exekuce je vedena soukromým exekutorem: Milostivé léto se nevztahuje na exekuce vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce.

Jak dlouho Milostivé léto trvá

Tato akce trvá od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a nebude se opakovat. Komunikace s exekutorem a zaplacení jistiny a poplatku není okamžité, jednejte proto co nejdříve!

Kde řešit a co budete potřebovat

1. Informujte exekutora a zjistěte od něj přesnou částku ke splacení

Požádejte exekutora doporučeným dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny. Uveďte, kam chcete zaslat odpověď, a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci “Milostivé léto”. Pokud znáte spisovou značku své exekuce, doplňte ji do dopisu. Odpověď exekutora může chvíli trvat (zpravidla dva týdny, ale počítejte raději s 30 dny), proto na nic nečekejte.

Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už někdy hradili. Může se stát, že ve skutečnosti jistina uhrazena nebyla. O vašem záměru využít tuto akci potřebuje exekutor vědět i v případě, že jistinu už máte uhrazenou a splácíte tedy náklady exekuce.

 2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a státem stanovenou částku 908 Kč na náklady exekuce

Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo složit na účet exekutora nesplacenou jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908 Kč na náklady exekuce. Nezapomeňte uvést všechny náležitosti i správný variabilní symbol, který vám upřesní exekutor.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a poznámku, že se jedná o Milostivé léto. Platba musí být připsána na účet exekutora v období akce, tedy od 28. října 2021 do 28. ledna 2022.

Exekutor je následně povinen po splacení dlužné jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás osvobodí od placení zbytku dluhu. Nemusíte tedy nic dalšího dělat, nicméně pokud chcete, můžete po platbě kontaktovat exekutora a potvrdit si, že vše proběhlo v pořádku.

Pokud se potřebujete poradit ohledně Milostivého léta, můžete se obrátit např. na specializovanou linku Člověka v tísni (777 600 800, po-pá: 9-17) nebo případně na další organizace specializující se na dluhové poradenství.

 

 

Pomohl vám tento článek?