Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Informace o volném přístupu k datové sadě

Tato datová sada:
  1. není způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu vlastním duševním výtvorem autora ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), případně je úředním dílem ve smyslu § 3 písm. a) autorského zákona;
  2. nenaplňuje znaky pro vznik práva pořizovatele databáze dle § 88 a následujících Autorského zákona;
  3. v sobě neobsahuje autorským právem chráněná díla dle § 2 odst. 1 Autorského zákona.
Z těchto důvodů není tato datová sada z hlediska autorského práva a sui generis databázových práv chráněná jako celek, stejně jako nejsou chráněny její dílčí části. Každý tak může databázi volně vytěžovat a zužitkovat, tzn. data v ní obsažená volně užívat k jakýmkoli účelům, včetně komerčních.