Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0) Jít na hlavní menu (5) Jít na podmenu této stránky (6) Jít na vyhledávání (4) Jít na hlavní stranu (2) Jít na mapu stránek (3) Ovládání klávesnicí (1)

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Státní symboly

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.



Právní úprava

Zákon č. 352/2001 Sb.,
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů


Zákon ČNR č. 3/1993 Sb.,
o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů


Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava ČR



Údaje jsou použity
z publikace Česká republika v číslech vypracované Českým statistickým úřadem, kde se můžete i další zajímavé údaje o ČR.

Informace o České republice

Česká republika vznikla jako samostatný stát 1. ledna 1993 po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Leží v centrální části Evropy, sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem.

Česká republika měla k 30. září 2014 celkem 10 528 477 obyvatel a má rozlohu 78 866 km2.

Politickým systémem ČR je zastupitelská demokracie, parlamentní republika. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Prezident je volený každých pět let přímou volbou.

Administrativně se Česká republika dělí na 8 územních celků a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem a přirozeným politickým, hospodářským a kulturním centrem země je Praha (cca 1,2 milionu obyvatel), která má zároveň statut samosprávného kraje. V čele krajů jsou volení hejtmani.

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní vlajka, standarta prezidenta, státní pečeť, státní barvy a státní hymna Kde domov můj. Státní symboly poukazují na tradice středověkého českého státu (znak), husitského hnutí (heslo na prezidentské standartě), národního obrození (hymna) a demokratického Československa (vlajka).

ČR je členem Evropské unie, Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Visegrádské skupiny, je součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru a dalších mezinárodních struktur.

Česká republika je vyspělá země s tržním hospodářstvím. Na rozvoji hospodářství státu se podílí především průmysl, zemědělství, služby, doprava, cestovní ruch a zahraniční obchod. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí.

ČR je vnitrozemským státem. Jejím územím procházejí hlavní evropská rozvodí, oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Na území ČR se nacházejí čtyři národní parky a dvacet pět chráněných krajinných oblastí.

Díky své poloze a dlouhé historii má ČR značné množství jak církevních, tak světských architektonických památek všech hlavních stavebních slohů. V České republice je celkem 12 míst zapsaných na seznam mezinárodního kulturního dědictví organizace UNESCO, celá řada měst a vesnic je chráněna jako památkové rezervace nebo zóny.