Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

ID Záznamu
i-294-352
Datum zveřejnění
01.01.2015
Poslední aktualizace
20.01.2015

Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

U živnosti volné není zvláštní podmínka (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsána, u podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou v tomto případě právnické osoby se sídlem na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Právnická osoba nemusí ustanovovat odpovědného zástupce.

U podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem uložený trest zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky nebo příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Ohlášení živnosti na příslušném formuláři (vyplněné předem, příp. vyplněné na místě).

 • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního či obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud již byl zápis proveden (výpis z rejstříku nesmí být starší 3 měsíců).

 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence.

 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF) - prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k úřadu práce.

Na obecním živnostenském úřadu je možné podat také přihlášku k registraci nebo oznámení určené pro finanční úřad, avšak za předpokladu, že osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. Podání určené finančnímu úřadu je nutno učinit na formuláři Ministerstva financí.

Formuláře lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V ohlášení právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
 • obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popř. orientační číslo, poštovní směrovací číslo); u fyzické osoby nebo fyzických osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy anebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem - jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, bydliště nebo adresu pobytu na území České republiky, pokud byl povolen; u právnické osoby, která je jejím statutárním orgánem - obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popř. orientační číslo, poštovní směrovací číslo) a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

 • předmět podnikání s uvedením oboru činností podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, které bude vykonávat,

 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,

 • titul nebo vědeckou hodnost fyzických osob shora uvedených, pokud je budou při provozování živnosti používat.

V "Jednotném registračním formuláři" podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:

 • 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,

 • 500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna či současně více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li ohlášení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše správního poplatku za ohlášení živnosti zůstává zachována).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad je povinen provést zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydat podnikateli výpis, splní-li ohlašovatel podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Zakladatelům, popř. orgánům nebo osobám, oprávněným podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo obdobného rejstříku, živnostenský úřad potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu, je-li prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem jejich zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení.

Jaké jsou související předpisy

Např.:

 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ohlašovateli.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona.

V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Další informace

Můžete se obrátit přímo na jakýkoliv obecní živnostenský úřad - centrální registrační místo (CRM), příp. na jeho internetové stránky.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo průmyslu a obchodu

odbor živností, sekce podnikání

tel.: +420 224 852 665

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Postup živnostenského úřadu po ohlášení živnosti:

Nemá-li ohlášení všechny náležitosti, vyzve živnostenský úřad podnikatele (právnickou osobu) ve lhůtě 5 pracovních dnů k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně.

Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, resp. rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, živnostenský úřad řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.

Živnostenský úřad z předložených dokladů uvedených v § 46 odst. 7 živnostenského zákona (např. z dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba své sídlo) vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. V budoucnu pak není podnikatel povinen doklady uložené v živnostenském rejstříku opětovně (při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny svých údajů) dokládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.