e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

ID Záznamu
i-286-1049
Datum zveřejnění
01.01.2017
Poslední aktualizace
04.03.2019

Základní informace k životní situaci

Každá osoba, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ") na předepsaném formuláři Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (dále též "přehled").

Dojde-li následně ke zvýšení vyměřovacího základu uvedeného na již podaném přehledu, je OSVČ povinna podat opravný přehled, a to do osmi dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla.

Dojde-li naopak ke snížení vyměřovacího základu uvedeného na již podaném přehledu, může OSVČ podat opravný přehled do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se o změně dozvěděla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat OSVČ nebo oprávněná osoba, kterou OSVČ k jednání pověřila plnou mocí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Veškeré obecné informace o podání přehledu naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ").

ČSSZ nabízí klientům možnost zaslat formulář přímo z ePortálu ČSSZ. Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty. Údaje ohledně instalace potřebných doplňků do PC naleznete na internetových stránkách ČSSZ. Vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k e-Portálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit i rozepsaný formulář na vlastní PC. Takto vyplněný formulář je možné odeslat přímo do datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky e - Podání (ID datové schránky 5ffu6xk) nebo se zaručeným elektronickým podpisem přes VREP/APEP, případně prostřednictvím Národní identitní autority (dále též „NIA“). Podepsaný tiskový výstup je možné podat v papírové podobě.

Přehled je tedy možné podat následujícími způsoby:

  • Elektronicky - aby mohl klient podávat elektronicky, musí vlastnit kvalifikovaný (uznávaný) elektronický podpis (pro VREP/APEP) nebo mít zřízenu datovou schránku nebo prostřednictvím NIA (prostřednictvím NIA lze zaslat za pomoci tlačítka „Odeslat přes e-Portál“, a to bez použití uznávaného elektronického podpisu).
  • V analogové podobě - poštovní přepravou nebo osobně; i pro vyplnění tiskopisu, který bude následně podán v papírové podobě, je možné použít formulář na e-Portálu ČSSZ; pro práci s formulářem není nutné přihlášení.

Při použití produktů výpočetní techniky musí být údaje co do formy a formátu shodné s předepsaným tiskopisem.

Přehled je možné podat i prostřednictvím datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ a rovněž emailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ se zaručeným elektronickým podpisem, a to ve formátech .doc, .rtf, .xls, .pdf, .jpg a .txt.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Splněním všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

S referenty místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno, kteří zpracovávají agendu OSVČ.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí oznámit nejpozději na přehledu některý z důvodů pro výkon vedlejší činnosti a tuto skutečnost doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl tento přehled podán.

Má-li ČSSZ některý z těchto důvodů ve své evidenci, nebo má možnost si údaj o některém důvodu obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, není OSVČ takový důvod povinna dokládat.

Podrobné informace k dokládání důvodů pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Originál klasického tiskopisu (formuláře) získáte na každé OSSZ/ PSSZ/ MSSZ Brno nebo si jej můžete stáhnout z internetových stránek ČSSZ a následně vytisknout.

Interaktivní formulář a instrukce k jeho vyplnění a ev. i odeslání rovněž naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Osoba, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ na předepsaném formuláři přehled, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za daný kalendářní rok.

OSVČ podává přehled za rok 2018:

  • do 2. 5. 2019, pokud daňové přiznání OSVČ nezpracovává daňový poradce,
  • do 1. 8. 2019, pokud daňové přiznání OSVČ zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost OSVČ doložila OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nejpozději do 30. 4. 2019,
  • do 1 měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání; finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o 3 měsíce; pouze v odůvodněných případech (např. jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období,
  • do 31. 7. 2019, jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronický formulář a instrukce k jeho odeslání naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nepředložení nebo pozdní předložení přehledu může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložit OSVČ pokutu až do výše 20 000 Kč.

Při opětovném nesplnění nebo porušení povinnosti až do výše 100 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách ČSSZ.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - odbor komunikace