e - Podání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" zaměstnance

ID Záznamu
i-286-1048
Datum zveřejnění
01.01.2017
Poslední aktualizace
05.03.2019

Základní informace k životní situaci

S účinností od 1. července 2005 vede Česká správa sociálního zabezpečení (dále též "ČSSZ") registr pojištěnců.

Zaměstnavatelé mají povinnost oznámit na předepsaném tiskopisu nástup svého zaměstnance do zaměstnání a po skončení zaměstnání oznámit jeho skončení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ"), a to ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do zaměstnání či jeho skončení.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Den skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne jeho skončení.

Zaměstnavatelé mají dále povinnost písemnou formou oznámit příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ změny údajů týkajících se zaměstnance, které byly uvedeny na "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)", ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděli.

K plnění těchto povinností slouží tiskopis "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)", který lze také využít k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů, které byly na tiskopisu nahlášeny chybně.

Kromě originální formy papírového tiskopisu lze podání uskutečnit elektronicky jako e - Podání.

V elektronické podobě je tiskopis k dispozici na ePortálu ČSSZ, ze kterého je možné jeho přímé odeslání do určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo s uznávaným elektronickým podpisem na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), kdy uznávaný elektronický podpis je ale nutné nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ prostřednictvím NIA může zaslat tiskopis ONZ za pomocí tlačítka Odeslat přes ePortál, a to bez použití uznávaného elektronického podpisu.

V případě zasílání formuláře ze mzdového softwaru je akceptován formát xml a odeslání je možné buď do určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo s uznávaným elektronickým podpisemna Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), uznávaný elektronický podpis je nejprve nutné na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ zaregistrovat.

Bližší informace k registraci na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ jsou uvedeny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Výhody e - Podání jsou:

 • dostupnost i mimo pracovní dobu České správy sociálního zabezpečení,
 • automatická odezva, zda bylo e - Podání přijato či zamítnuto,
 • možnost okamžité opravy a nového e - Podání,
 • odpadají možné problémy s tiskem,
 • vysoká míra zabezpečení přenosů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Za zaměstnavatele v této věci jedná:

 • oprávněná osoba nebo

 • osoba, která je zmocněna oprávněnou osobou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K elektronickému podávání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" je zapotřebí:

 • Pověření organizace k odesílání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)"
 • Počítač připojený k Internetu
 • Zřízená datová schránka nebo uznávaný elektronický podpis pro podávání přes Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) nebo
 • Autentizační prostředek pro přihlášení prostřednictvím NIA (elektronický občanský průkaz nebo jméno, heslo a sms zpráva)
 • Registrace k e - Podání prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP)
 • Elektronický formulář pro vyplnění a odeslání, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ

Více informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doporučujeme se nejprve seznámit se zásadami pro e - Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání zaměstnanců, které jsou zveřejněny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení, a dále postupovat dle informací v zásadách uvedených.

Na které instituci životní situaci řešit

Úkony, které e - Podání předcházejí, jsou řešeny osobně na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo elektronicky; vlastní e - Podání se poté vyřizuje prostřednictvím Internetu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve věci organizačních záležitostí se můžete obrátit na kontaktního pracovníka místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

V případě technických dotazů se obraťte na Call centrum pro e - Podání.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro registraci k e - Podání prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP) na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je nutné:

 • opatřit si kvalifikovaný certifikát pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu,
 • instalovat kvalifikovaný certifikát na PC,
 • stáhnout šifrovací certifikát (klienti používající mzdový software),
 • vyplnit formulář "Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e - Podáním ČSSZ", a ten předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky na elektronickou podatelnu s připojeným uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Podrobné informace k registraci na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ jsou k dispozici na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronický formulář e - Podání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" naleznete na ePortálu ČSSZ.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 8 dnů od nástupu do zaměstnání (v případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění) nebo skončení zaměstnání, a do 8 dnů ode dne, kdy se zaměstnavatel o změně údajů uvedených na původním tiskopisu dozvěděl.

Elektronická služba, kterou lze využít

Česká správa sociálního zabezpečení přijímá formulář "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" elektronickou cestou ve formátu xml prostřednictvím určené datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, alternativně prostřednictvím datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e-podání ČSSZ, ID datové schránky: 5ffu6xk), nebo přes Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), pro které je nutná registrace uznávaného elektronického podpisu na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení uvedených povinností může být zaměstnavateli příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se e - Podání naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - odbor komunikace