Zápis ochranné známky

ID Záznamu
i-283-518
Datum zveřejnění
13.11.2015
Poslední aktualizace
13.11.2015

Základní informace k životní situaci

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přihláška se podává pro individuální nebo kolektivní ochrannou známku.

Přihlášku individuální ochranné známky může podat fyzická nebo právnická osoba. V případě fyzické osoby přihlašovatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Je-li přihlašovatelem právnická osoba, uvede obchodní firmu včetně dodatku označujícího právní formu, popř. jiný název a adresu sídla.

Přihlášku kolektivní ochranné známky mohou podat právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou i sdružení bez právní subjektivity.

Po podání přihlášky ochranné známky Úřad průmyslového vlastnictví provede formální průzkum, při kterém zjišťuje, zda má přihláška zákonem předepsané náležitosti, a poté i věcný průzkum, při němž zkoumá, zda předmětem přihlášky není označení, které je nezpůsobilé k zápisu do rejstříku. Touto nezpůsobilostí se rozumí shodnost s jinou dříve zapsanou ochrannou známkou, nedostatek rozlišovací způsobilosti, klamavé nebo nepravdivé označení atd. (viz § 4, 6 a 22 odst. 2 zákona o ochranných známkách).

Úřad průmyslového vlastnictví vede řízení o ochranných známkách v plně automatizovaném systému a provozuje systém umožňující provádění rešerší podle znění známky, druhu, obrazového třídění, vlastníka i tříd výrobků a služeb. V rešeršním systému jsou uloženy záznamy o všech ochranných známkách přihlášených národní cestou, mezinárodních ochranných známkách s vyznačením České republiky a ochranných známkách Společenství.

Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo tuto známku používat. Platnost zápisu trvá 10 let ode dne podání přihlášky, tuto dobu však vlastník může proti zaplacení poplatku prodlužovat podáním žádosti o obnovu zápisu vždy o dalších 10 let.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řízení o ochranné známce je zahájeno podáním přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví.

Náležitosti přihlášky, které zakládají účinek podání, tj. prioritu (právo přednosti) ochranné známky, jsou:

 • žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,

 • název a úplná adresa přihlašovatele,

 • znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky,

 • seznam výrobků a služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána,

 • zaplacení správního poplatku ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky; lhůtu pro zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby. Toto právo vzniká v okamžiku, kdy přihláška dojde do Úřadu průmyslového vlastnictví.

Pokud přihláška neobsahuje výše uvedené údaje, průzkumový pracovník nepřizná prioritu dnem podání přihlášky a v rámci formálního průzkumu vyzve přihlašovatele k doplnění chybějících náležitostí. Priorita se přiznává v tomto případě dnem, kdy chybějící náležitosti byly doručeny Úřadu průmyslového vlastnictví. Posunutí priority přihlášky sděluje Úřad průmyslového vlastnictví přihlašovateli písemně.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

 • tel.: 220 383 xxx (provolba)

 • tel.: 220 383 111 - ústředna

 • fax: 224 324 718

 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko pro ochranné známky a označení původu - tel.: 220 383 120

Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv):

 • 8:00 - 17:00 Pondělí

 • 8:00 - 16:00 Úterý

 • 8:00 - 17:00 Středa

 • 8:00 - 16:00 Čtvrtek

 • 8:00 - 14:30 Pátek

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku.

Použití tohoto formuláře není povinné, za přihlášku ochranné známky se považuje každé podání, které obsahuje předepsané náležitosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře můžete získat osobně nebo na písemnou, telefonickou či elektronickou žádost u Úřadu průmyslového vlastnictví, rovněž také na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání přihlášky:

 • individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb - 5 000 Kč,

 • kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb - 10 000 Kč,

 • za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy - 500 Kč.

Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku - 1 000 Kč.

Podání rozkladu - 1 000 Kč.

Podání žádosti o:

 • obnovu zápisu individuální ochranné známky - 2 500 Kč,

 • obnovu zápisu kolektivní ochranné známky - 5 000 Kč,

 • obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do 6 měsíců od tohoto data - 5 000 Kč,

 • obnovu zápisu kolektivní ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do 6 měsíců od tohoto data - 10 000 Kč,

 • zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele - 600 Kč,

 • zápis licence k ochranné známce do rejstříku - 600 Kč,

 • zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku - 600 Kč.

Podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky - 2 000 Kč.

Podání žádosti o:

 • mezinárodní zápis ochranné známky - 2 500 Kč,

 • obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky - 3 000 Kč,

 • územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky - 500 Kč.

Poplatky lze hradit v hotovosti v pokladně Úřadu průmyslového vlastnictví, kolkem, složenkou nebo převodem na číslo účtu: 3711-21526001/0710.

Konstantní symbol je 1148, variabilní symbol je tvořen číslicí 3 a číslem spisu přihlášky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání. Server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz. Ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 správního řádu).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rozklad - podává se u Úřadu průmyslového vlastnictví do 1 měsíce od doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Odmítnutí / zamítnutí přihlášky ochranné známky.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví - odbor ochranných známek

Kontaktní osoba

JUDr. I. Koutná, odbor ochranných známek (tel.: 220 383 257/ 8)