Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

ID Záznamu
i-280-533
Datum zveřejnění
01.04.2012
Poslední aktualizace
31.03.2014

Základní informace k životní situaci

Zdravotní péči je možné poskytovat pouze na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které vzniká rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb krajského úřadu, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány.

Výjimečné případy, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez oprávnění, jsou stanoveny zákonem (např. poskytování odborné první pomoci, poskytování zdravotní služby v zařízeních sociálních služeb podle zákona o sociálních službách).

Poskytování zdravotních služeb je upraveno zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzické nebo právnické osobě upravuje část třetí zákona o zdravotních službách, a to zejména § 16; náležitosti žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb stanoví § 18 uvedeného zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (dále též "poskytovatel").

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb může žádat fyzická nebo právnická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, má způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou bude poskytovat jako zdravotní službu, a je členem komory, jestliže členství v komoře je podmínkou pro výkon tohoto povolání, nebo ustanovila odborného zástupce.

Je-li poskytovatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, která nemá způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou bude poskytovat, je povinna ustanovit odborného zástupce, který musí splňovat podmínky plné způsobilosti k právním úkonům, bezúhonnosti a odborné způsobilosti odpovídající druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované poskytovatelem podle ustanovení § 14 zákona o zdravotních službách.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to osobně, poštou nebo datovou schránkou podle ustanovení § 18 zákona o zdravotních službách.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb lze podat na příslušném krajském úřadu podle místa poskytování nebo na Magistrátu hlavního města Prahy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb lze řešit s příslušným správním orgánem, tj. s odborem zdravotnictví příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Před podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb doporučujeme shromáždit doklady, které musí být k žádosti předloženy - mj. zejména:

 • doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání,

 • doklady o vzdělání,

 • doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (lékařský posudek),

 • doklad o bezúhonnosti (v určitých případech si jej může krajský úřad zajistit sám, např. u cizinců je však nutno získat dle zákona určité doklady),

 • provozní řád a rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,

 • doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb,

 • prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno,

 • doklady k personálnímu zabezpečení (doklady o vzdělání atd.) - tyto doklady se na krajském úřadu nepředkládají, předkládá se pouze přehled osob, je však žádoucí mít doklady o zaměstnancích k dispozici.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře můžete nalézt (ke stažení) na internetových stránkách všech krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za:
 • vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb činí 1 000 Kč,

 • změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb činí 500 Kč,

 • změnu osobních údajů v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb činí 100 Kč,

 • vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb činí 150 Kč.

Poplatky jsou hrazeny na místě (hotově v pokladně) nebo na účet konkrétního krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ve složitých případech 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Záměr poskytovat péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění je třeba projednat se zdravotními pojišťovnami, včetně problematiky sítě a dostupnosti zdravotní péče.

Elektronická služba, kterou lze využít

Využití elektronické služby se na jednotlivých krajských úřadech a na Magistrátu hlavního města Prahy liší.

Jaké jsou související předpisy

Prováděcí předpisy k zákonu o zdravotních službách, tj. zejména:

Dále např.:

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání je nutno podat u úřadu, který rozhodl o oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon o zdravotních službách v § 24 odst. 3 a 4 upravuje případy, kdy poskytovateli, který porušuje povinnosti vyplývající ze zákona nebo z jiných právních předpisů, může správní orgán pozastavit nebo odejmout oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

V § 114 - 117 zákona o zdravotních službách jsou stanoveny sankce za porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona; za správní delikt může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.

Další informace

O informace o stávající síti zdravotnických zařízení na území příslušného kraje lze požádat vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy (povinná evidence vydaných rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor zdravotního dohledu

Palackého náměstí 4

128 01 Praha 2

tel.: 224 971 111

Kontaktní osoba

MUDr. Lenka Hřebíková (tel.: 224 972 514)