Oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby

ID Záznamu
i-279-733
Datum zveřejnění
31.10.2014
Poslední aktualizace
31.10.2014

Základní informace k životní situaci

Provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu je povinen nejpozději v den jejího zahájení písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti, její předmět a rozsah a umístění provozoven, významnou změnu v předmětu nebo rozsahu činnosti nejpozději v den této změny, jakož i den ukončení provozu stravovací služby.

Právnická osoba v oznámení dále uvede obchodní firmu, sídlo a právní formu; fyzická osoba oprávněná k podnikání podle zvláštních právních předpisů obchodní firmu a bydliště.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Tato oznamovací povinnost se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků, kteří hodlají provozovat stravovací službu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Provozovatel oznámí písemně datum zahájení provozu (nebo ukončení provozu) stravovací služby.

Oznámení je možné doručit osobně, zaslat poštou nebo elektronicky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktujte odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání příslušné krajské hygienické stanice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na krajské hygienické stanici předložte:

 • písemné oznámení a

 • živnostenský list.

Právnická osoba v oznámení uvede:

 • datum zahájení (nebo datum ukončení) provozu stravovací služby,

 • předmět, rozsah a umístění provozoven,

 • obchodní firmu,

 • sídlo,

 • právní formu.

Fyzická osoba v oznámení uvede:

 • datum zahájení (nebo datum ukončení) provozu stravovací služby,

 • předmět, rozsah a umístění provozoven,

 • obchodní firmu,

 • bydliště.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře pro oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby nejsou stanoveny.

Na internetových stránkách každé krajské hygienické stanice je však k dispozici formulář, který se doporučuje vyplnit.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za oznámení o zahájení nebo ukončení provozování stravovací služby se neplatí správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Provozovatel je povinen podat oznámení nejpozději v den zahájení nebo ukončení činnosti nebo při významné změně.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti osoby provozující stravovací službu jsou stanoveny zákonem o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou o hygienických požadavcích na stravovací služby, a dále přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství, zejména nařízením o hygieně potravin.

Elektronická služba, kterou lze využít

Oznámení lze zaslat elektronicky na e-mailovou adresu, kterou naleznete na internetových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zdravotnictví České republiky - odbor ochrany veřejného zdraví