Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o povolení projektů pokusů na zvířatech

ID Záznamu
i-278-196
Datum zveřejnění
31.03.2003
Poslední aktualizace
01.04.2005

Základní informace k životní situaci

Projekt pokusů je písemně vyjádřený záměr a cíl pokusu na zvířeti, který musí obsahovat identifikaci uživatelského zařízení a údaje o jeho akreditaci (§ 15 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání), zejména označení osoby zodpovědné za péči o zvířata v uživatelském zařízení.

Projekt pokusů musí dále obsahovat:

  • označení osoby, která je oprávněna pokus řídit (vedoucí pokusu),

  • zdůvodnění pokusu,

  • označení druhu pokusných zvířat, jejich počet a původ,

  • stanovení podmínek provádění pokusu a veterinárních podmínek, včetně stanovení závazné metodiky pokusů a způsobu provedení a ukončení pokusu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat:

  • právnická nebo fyzická osoba, která provozuje zařízení (provádí pokusy na zvířatech),

  • osoba zmocněná k zastupování ve správním řízení (číslo jejího osvědčení dle § 17 zákona na ochranu zvířat proti týrání).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o akreditaci uživatelského zařízení dle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte žádost o akreditaci uživatelského zařízení. Po udělení akreditace zašlete na příslušný orgán státní správy, u kterého je zařízení registrováno projekt pokusů a žádost o jeho schválení.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem orgánu státní správy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • vyplněný projekt pokusů (2x),

  • žádost o jeho schválení (2x).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za udělení akreditace dle zákona o správních poplatcích.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  • příslušný orgán Státní veterinární správy

  • příslušná Resortní komise

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pouze zaslání správně vyplněného projektu pokusů, žádosti o jeho schválení a schválené akreditace příslušného zařízení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neschválení projektu pokusů se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ústřední komisi na ochranu zvířat, podáním učiněným u příslušné Resortní komise.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou stanoveny podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Další informace

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor živočišné výroby - 7010