Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami

ID Záznamu
i-278-191
Datum zveřejnění
16.03.2009
Poslední aktualizace
16.03.2009

Základní informace k životní situaci

Dle § 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze chovateli poskytnout náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka (uvedených v příloze č. 2 veterinárního zákona) a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně izolaci zvířat v hospodářství a zákaz jejich přemísťování od doby vzniku podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu.

Náhrada zahrnuje náhradu za:

 • náklady na utracení nebo porážku nemocných a podezřelých zvířat vnímavých druhů a za neškodné odstranění jejich kadáverů; v odůvodněných případech se poskytne i náhrada za neškodné odstranění jejich produktů,

 • utracené nebo poražené zvíře,

 • očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho zařízení (vybavení),

 • nařízené očkování,

 • dodržování opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením,

 • dodržování opatření ve stanovené pozorovací době před ukončením mimořádných veterinárních opatření a opětovným zástavem zvířat do hospodářství.

Jde-li o nákazu nebo nemoc přenosnou ze zvířat na člověka, která je uvedena v předpisech Evropských společenství upravujících výdaje ve veterinární oblasti, poskytuje se také náhrada:

 • za zničení kontaminovaných krmiv a kontaminovaného zařízení hospodářství, které nemůže být dezinfikováno v souladu s odstavcem 2 písm. c),

 • za prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského zvířete v době provádění nařízených mimořádných veterinárních opatření a v souvislosti s nimi.

Jde-li o nebezpečnou nákazu včel, poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených mimořádných veterinárních opatření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O náhradu (dle § 67 veterinárního zákona) je oprávněn žádat chovatel, tj. každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Osobám, které pro nařízená ochranná a zdolávací opatření nemohly dočasně vykonávat svou obvyklou pracovní nebo jinou výdělečnou činnost anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném rozsahu, náleží náhrada ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada nepřísluší od zaměstnavatele, anebo náhrada ušlého zisku.

Osobám, které byly nuceny zdržovat se z důvodu uvedeného ve druhém odstavci mimo své bydliště, náleží náhrada zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování podle zvláštních právních předpisů.

(Ustanovení druhého a třetího odstavce se nevztahují na osoby, kterým byla poskytnuta náhrada dle § 67 veterinárního zákona.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nestanoví-li předpisy Evropských společenství jinak, poskytuje se náhrada dle § 67 veterinárního zákona z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele nebo jiné osoby uvedené v bodě 5.

Tato žádost může být podána nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejdříve první den následující po ukončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření, a nejpozději do 6 týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat, a nedochází-li k utracení nebo poražení zvířat, nejpozději do 6 týdnů ode dne skončení nařízených ochranných a zdolávacích opatření.

K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady a v jaké výši, si vyžádá Ministerstvo zemědělství stanovisko krajské veterinární správy.

Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká.

Náhrada se poskytuje ve výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát.

Jde-li o náhradu za utracené nebo poražené zvíře, poskytuje se ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu a kategorie v místě a době vzniku škody, snížené:

 • o to, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete a zužitkovatelné produkty,

 • o 20 % obvyklé ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo poraženo v důsledku nebezpečné nákazy, jestliže chovatel nevyužil možnosti preventivního očkování, pro které byla schválena očkovací látka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti se všemi požadovanými náležitostmi.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává u Ministerstva zemědělství (viz níže), popřípadě prostřednictvím příslušné agentury pro zemědělství a venkov.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem úřadu, který se danou problematikou zabývá.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost obsahuje údaje o žadateli:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, trvalý pobyt, pobyt nebo bydliště, datum narození a číslo účtu, jde-li o fyzickou osobu, nebo

 • obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě adresu organizační složky na území České republiky, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, daňové číslo a číslo účtu, jde-li o právnickou osobu,

 • registrační číslo hospodářství, nebo

 • jde-li o chovatele včel, registrační číslo chovatele včel.

Žadatel přiloží k žádosti zejména:

 • potvrzení krajské veterinární správy o tom, že náklady a ztráty vznikly, popřípadě, že zvířata byla utracena nebo nutně poražena za okolností, které zakládají nárok na náhradu nákladů a ztrát, a že náklady byly účelně vynaloženy,

 • doklady o výši účelně vynaložených nákladů a o výši způsobených ztrát, jakož i o tom, co mu bylo poskytnuto za zužitkovatelné části těla zvířete utraceného, nutně poraženého nebo nutně poraženého k diagnostickým účelům.

Jde-li o žádost o náhradu ušlého výdělku nebo ušlého zisku, anebo o náhradu zvýšených nákladů na přechodné ubytování a stravování, přiloží žadatel doklady o výši ztráty na výdělku nebo zisku, anebo o výši vynaložených nákladů na ubytování a stravování.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti je k dispozici na Ministerstvu zemědělství, popř. u příslušné agentury pro zemědělství a venkov nebo u krajské veterinární správy (zpravidla v elektronické i tištěné podobě).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti jsou řešeny v souladu s § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Příslušné orgány státní veterinární správy ve věcech veterinární péče.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě potřeby jsou prováděna místní šetření, při kterých je nutná součinnost žadatele.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou (elektronicky lze poskytnout pouze vzor žádosti).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na rozhodování o náhradách se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje i postup a další náležitosti k využívání opravných prostředků.

Prvoinstančním orgánem je odbor živočišných komodit 17210 a o odvoláních k rozhodnutím odboru živočišných komodit 17210 rozhoduje jako druhoinstanční orgán ministr zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Náhrada nákladů a ztrát nebude poskytnuta, jestliže chovatel nesplnil povinnost uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu nebezpečné nákazy, jinou závažnou povinnost uloženou mu veterinárním zákonem k předcházení vzniku, zamezení šíření a zdolávání nebezpečných nákaz, anebo nařízená ochranná a zdolávací opatření.

V uvedených případech hrozí chovateli naopak sankce dle § 71 veterinárního zákona.

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

 • Ministerstva zemědělství - odboru živočišných komodit 17210,

 • agentur pro zemědělství a venkov,

 • krajských veterinárních správ.

V případě chovatelů včel podávají další informace i organizace Českého svazu včelařů.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor živočišných komodit 17210

Kontaktní osoba

Ing. Saksún - odbor živočišných komodit 17210