Problematika drobných vodních toků na soukromých pozemcích

ID Záznamu
i-277-197
Datum zveřejnění
01.01.2002
Poslední aktualizace
Nezadáno

Základní informace k životní situaci

Dopad výkonu správy daného vodního toku na pozemek ve vlastnictví fyzických osob, obava z povodňových situací, vybřežování apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník dotčeného pozemku nebo nájemce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Koordinace výkonu správy se správcem vodního toku a plnění povinností ze zákona. Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Oznámení podejte písemně, osobně nebo telefonicky na příslušný vodoprávní úřad, povodňovou komisi obce. Dotaz položte příslušnému správci vodního toku, nebo správci povodí.

Na které instituci životní situaci řešit

Tuto životní situaci můžete řešit u příslušných správců vodních toků:

 • Povodí s.p.,

 • fyzické a právnické osoby s určením správy vodního toku,

 • Správa Národních parků,

 • u věcně a místně příslušných vodoprávních úřadů.

Zemědělská vodohospodářská správa

Lesy ČR s.p.

Obecní úřad s rozšířenou působností

Městský / obecní úřad

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit:

 • list vlastnictví (doklad o vlastnictví pozemku),

 • občanský průkaz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem (30 dnů).

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit pomocí elektronické pošty.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat k příslušnému krajskému úřadu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uložená opatření k odstranění závadného stavu rozhodnutím věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v případě jejich neplnění pokutové řízení.

Další informace

Obraťte se na:

 • Ministerstvo zemědělství,

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností - vodoprávní úřad,

 • správce vodního toku,

 • správce povodí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • obec (starosta)

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • magistráty (vedoucí odboru životního prostředí)

 • správce vodního toku (dispečink, technický útvar)

 • krajský úřad (vedoucí odboru životního prostředí)

 • Ministerstvo zemědělství (odbor správy povodí, vedoucí oddělení správy povodí)

Kontaktní osoba

Nevyplněno