Žádost o udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin, určených k obnově lesa a k zalesňování, do oběhu podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

ID Záznamu
i-273-219
Datum zveřejnění
23.01.2008
Poslední aktualizace
23.01.2008

Základní informace k životní situaci

Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou Ministerstvem zemědělství podle § 20 - 22 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále též "zákon").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat:

 • fyzická osoba, která splňuje podmínky pro udělení licence,

 • právnická nebo fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence (§ 21 zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Licenci uděluje Ministerstvo zemědělství, jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, na základě písemné žádosti žadatele, pokud on sám nebo jeho odpovědný zástupce splňuje podmínku:

 • zletilosti,

 • plné způsobilosti k právním úkonům,

 • bezúhonnosti,

 • úplného středního vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let nebo vysokoškolského vzdělání lesnického směru a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti obsahující všechny požadované náležitosti podle § 14 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále též "vyhláška").

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů:

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost obsahuje:

 • jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo sídlo a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu,

 • obchodní firmu, pokud pod tímto jménem podniká,

 • identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,

 • označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,

 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,

 • popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 6 měsíců.

Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje:
 • obchodní firmu, sídlo a právní formu žadatele; fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce uvede jméno a příjmení, datum narození a trvalý pobyt,

 • jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),

 • identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,

 • výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jeho úředně ověřenou kopii (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),

 • označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,

 • jméno, příjmení a trvalý pobyt odpovědného zástupce žadatele,

 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,

 • popis dosavadní odborné lesnické praxe (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) odpovědného zástupce žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne starší než 6 měsíců.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář: "Žádost o udělení licence v lesním hospodářství"

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Kolková známka v hodnotě 100 Kč jako správní poplatek nalepený na předkládané žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupováno dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při bezchybně podané žádosti 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.

Nesplňuje-li žádost náležitosti stanovené zákonem a vyhláškou, Ministerstvo zemědělství žadatele vyzve, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů od jeho doručení podat rozklad k ministru zemědělství, a to písemným podáním adresovaným Ministerstvu zemědělství.

Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů (viz kontakty uvedené v bodě 9).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Kontaktní osoba

Tomášek, tel.: 221 812 330