Žádost o povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin

ID Záznamu
i-273-697
Datum zveřejnění
01.04.2005
Poslední aktualizace
19.06.2006

Základní informace k životní situaci

Dovoz reprodukčního materiálu (osiva a sazenic, plodů a semen, částí rostlin, eventuelně kříženců), s výjimkou dovozu do celního režimu tranzitu, je možný pouze v případě, že při podání celního prohlášení dovozce tuto skutečnost oznámí celnímu orgánu a současně předloží povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané Ministerstvem zemědělství ČR (dále též "MZe ČR"). Nepředloží-li dovozce celnímu orgánu povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané MZe ČR, celní orgány zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu nebo do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dovozcem reprodukčního materiálu lesních dřevin může být fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje k této činnosti platné povolení udělované Ministerstvem zemědělství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti dle § 37 správního řádu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na úsek lesního hospodářství, oddělení ochrany lesa - Ing. Miroslav Řešátko CSc. , tel.: 221 812 298.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádosti o povolení dovozu musí dovozce uvést:

  • označení dodavatele

  • u fyzických osob:

  • jméno a příjmení,

  • datum narození,

  • popřípadě název nebo obchodní firmu,

  • místo trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu;

u právnických osob obchodní firmu a sídlo;

identifikační číslo a číslo licence dodavatele, množství a kategorii reprodukčního materiálu, druh dřeviny, v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude při bezchybném podání žádosti vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost můžete zaslat prostřednictvím elektronické podatelny MZe: posta@mze.cz .

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podle správního řádu podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k ministru zemědělství ČR podáním učiněným Ministerstvu zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo doveze reprodukční materiál bez povolení MZe ČR, vyžadovaného zákonem o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (§ 34 odst. 3 písm. g).

Další informace

Obraťte se na MZe ČR - oddělení ochrany lesa, Ing. Miroslav Řešátko CSc. , tel.: 221 812 298.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství ČR - odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Povolení k dovozu reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin se nevyžaduje, jestliže:

  • reprodukční materiál byl vyprodukován v členském státě Evropské unie,

  • jde o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál a tato skutečnost je doložena potvrzením původu,

  • reprodukční materiál je vybaven průvodním listem nebo jiným dokumentem obsahujícím údaje požadované tímto zákonem pro uvádění identifikovaného, selektovaného, kvalifikovaného a testovaného reprodukčního materiálu do oběhu,

  • reprodukční materiál splňuje požadavky na druhovou čistotu a morfologickou a fyziologickou kvalitu a zdravotní stav stanovené vyhláškou č. 139/2004 Sb.