Akreditace poradců vedených v Registru poradců Ministerstva zemědělství České republiky

ID Záznamu
i-274-571
Datum zveřejnění
09.04.2009
Poslední aktualizace
09.04.2009

Základní informace k životní situaci

Cílem akreditace je vytvořit kvalifikační zázemí pro funkční zemědělský poradenský systém a soustavnou odbornou přípravou zajistit, že poradci akreditovaní Ministerstvem zemědělství získají potřebné znalosti týkající se především povinných požadavků na hospodaření, dobrého zemědělského a environmentálního stavu, legislativy České republiky k řízení zemědělských a lesních podniků, dále znalosti potřebné pro odborná zaměření a bezpečnost práce založenou na právních předpisech ES.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K akreditaci se může přihlásit uchazeč, který splňuje požadované kvalifikační požadavky, včetně poradenské či výrobní praxe v zemědělství, a uhradí stanovený akreditační poplatek.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč:

  • podá správci registru vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně požadovaných příloh (termín příjmu přihlášek je každoročně zveřejněn na internetových stránkách Agroporadenství),

  • splní kvalifikační požadavky stanovené směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 48975/2007-10000 ze dne 3. 1. 2008 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství,

  • uhradí účastnický poplatek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Přihlášku lze zaslat správci registru poštou nebo předat osobně.

Na které instituci životní situaci řešit

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba předložit:

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku,

  • požadované přílohy k přihlášce (nejvyšší ukončené vzdělání - prostá kopie dokladu, čestné prohlášení o délce a zaměření poradenské nebo výrobní praxe v zemědělství - pro oblast lesnictví nemusí být poradenská praxe prokazována, pokud žadatel předkládá kopii licence udělené podle hlavy 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k § 26 a 37 nebo předkládá kopii koncesní listiny pro oceňování majetku a nebo kopii dokladu o jmenování znalcem v oboru lesního hospodářství; při požadavku vystavení daňového dokladu /faktury/, nutno uvést podklady pro vystavení),

  • doklad o úhradě účastnického poplatku na účet správce registru.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášky jsou k dispozici u správce registru.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Akreditační poplatek je v současné době stanoven:

  • pro uchazeče s poradenskou praxí - 9 800 Kč a

  • pro uchazeče s výrobní praxí - 12 750 Kč.

Výše poplatku a bankovní spojení na správce registru jsou každoročně zveřejněny na internetových stránkách Agroporadenství.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním přihlášky elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství České republiky

Odbor vzdělávání a poradenství

Oddělení poradenství

Kontaktní osoba

Ing. Dagmar Urbanová

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Návod platí od nabytí účinnosti směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 48975/2007-10000 ze dne 3.1.2008 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství.